Disputas om unge med psykiske lidelser i arbeidsavklaringsprosesser i NAV

PROFRES-kandidat Hilde Åsheim disputerte for graden ph.d. ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet 1. juli 2019

Published Endret
Hilde Åsheim. Foto: privat

Tittel på avhandlingen:

Aktiveringspolitikkens ekko – om unge med psykiske lidelser i arbeidsavklaringsprosesser i NAV. 

Tittel på prøveforelesningen: 

Drøft metodologiske og teoretiske overveielser i forbindelse med valget av institusjonell etnografi som tilgang til analysen av møtet mellom NAV og personer i sårbare livssituasjoner.

Bedømmelseskommisjon: 

Professor Kjeld Olav Høgsbro, Aarhus universitet
Forskningsleder Anne Skevik Grødem, Institutt for samfunnsforskning
Professor Janne Paulsen Breimo, Nord universitet

Veiledere: 

Hovedveileder: Dekan Hanne Thommesen, Nord universitet 
Medveileder: Førsteamanuensis Kjetil Grimastad Lundberg, Høgskulen på Vestlandet

Sammendrag:

Utgangspunktet for avhandlingen er at andelen unge som uføretrygdes på grunn av psykiske lidelser i Norge er økende. Utviklingen skjer til tross for en politisk målsetting om å legge til rette for at flest mulig inkluderes i arbeidslivet. Arbeidsavklaringsprosessen i NAV skal hjelpe personer med usikker eller manglende tilknytning til arbeidslivet, ut i arbeid. Ved hjelp av en institusjonell etnografisk tilnærming undersøker jeg hvordan arbeidsavklaringsprosessene styres og organiseres for unge med psykiske lidelser. 
Studien viser at avklaringsprosessene fremstår som tilfeldige for de unge og at prosessene strekker seg over lang tid. Dette kan komme av den institusjonelle utholdenheten. Analysene tyder på at måten arbeidsavklaringsprosessen styres og organiseres på er lite hensiktsmessig både for de unges opplevelse av mestring, for NAV-ansattes mulighet for individuell oppfølging av ungdom og for å oppnå målet om flere i arbeid. Når de politiske føringene for arbeidsavklaringen omsettes i praksis synes flere av de opprinnelige intensjonene i liten grad å gjøre seg gjeldende. Føringenes intensjoner transformeres til målbare størrelser som muliggjør kontroll. Dette resulterer i arbeidsavklaringsprosesser som ikke fungerer i tråd med intensjonen om å få flere i ordinært arbeid. Prosessene kan tvert imot ha motsatt effekt ved at ordinært arbeid blir mindre oppnåelig for disse unge.