Nytt prosjekt gir studenter muligheten til å forske på hverdagspraksiser i norske barnehager

For å få mer kunnskap om hvordan hverdagen ser ut i norske barnehager har FILIORUM – Senter for barnehageforskning ved Universitetet i Stavanger sparket i gang prosjektet Hverdagspraksiser – et forskningsprosjekt hvor målet er å knytte sammen utdanning, forskning og praksisfeltet.

Published Endret

Dramapedagogisk arbeid i barnehage kan fremme viktige verdier og bidra til barns estetiske opplevelser til psykososiale utvikling. Foto: Getty Images

Gjennom synergier mellom barnehagelærerutdanningen, forskning i FILIORUM og praksisfeltet skal prosjektet bidra til mer kunnskap om hverdagspraksiser innen områder som lek, mangfold, kommunikasjon, tilhørighet, teknologi, kreativitet, bærekraft og ledelse i barnehagen.

Vinn-vinn for alle parter

Barnehageeiere har vært i tett dialog med FILIORUM om hvilke temaer de ønsker å få belyst utfra egne satsninger. Prosjektet organiseres i forskergrupper slik at en studentgruppe som for eksempel ønsker å jobbe med mangfold, får samarbeide med forskere fra FILIORUM med forskningsinteresse innenfor dette området. De henter så sine data fra barnehager som ønsker mer kunnskap rundt temaet.

- Dette er et vinn-vinn-prosjekt der barnehageeierne og barnehagene får undersøkt det de ønsker å få mer kunnskap om, studentene får muligheten til å gå i dybden på et tema de er interessert i, og forskere og studenter inngår i et forskningsfellesskap med muligheter for å belyse samme tema ut fra mange ulike forskningsspørsmål, sier Elin Reikerås, leder for FILIORUM – Senter for barnehageforskning.

Bacheloroppgave om dramapedagogisk arbeid i barnehagen

Over 100 barnehagelærerstudenter ved Universitetet i Stavanger deltar i prosjektet i tett samarbeid med barnehageforskere fra FILIORUM og flere ulike barnehageeiere. En av disse er Yesmin Youssef som har skrevet bacheloroppgave om dramapedagogisk arbeid og hvilke muligheter det kan gi barna i barnehagen.

- Som barnehagelærerstudent har jeg i mine praksisperioder sett lite dramarbeid i barnehagen. Jeg var nysgjerrig på hvordan dramaaktiviteter kan brukes for å utvikle og fremme viktige verdier hos barna, og hva som skal til for at de ansatte skal lykkes med dette arbeidet, forteller Youssef.

Da hun fikk høre om Hverdagspraksiser og at barnehagene som er med i prosjektet ønsket mer kunnskap rundt temaer som kreativitet, drama og lek, så hun muligheten til å undersøke dramapedagogisk arbeid nærmere i samarbeid med en lokal barnehage.

Yesmin Youssef har skrevet bacheloroppgave om dramapedagogisk arbeid i barnehagen. Foto: Privat

En skapende prosess

Utgangspunktet for bacheloroppgaven var en selvdiktet fortelling som ble grunnlaget for et dramaforløp sammen med barna. Etter Youssef hadde lest fortellingen, fikk barna muligheten til å rollemodellere figurene.

- De sentrale temaene i historien setter søkelys på mangfold og likeverd, og at vi alle er forskjellige. Hovedrollefiguren opplever å bli utestengt og mobbet. Ved å observere barna gjennom dramaforløpet og gjennom samtaler etterpå, var det tydelig at temaet traff dem og at de forstod budskapet om at vi alle er ulike og at vi må akseptere hverandre, forteller Youssef.

- Barna levde seg inn i rollefigurenes følelser, og sympatiserte med den som ble utsatt for mobbing og utestenging. Å oppleve slike ting kan være med å utvikle barns sosiale og emosjonell kompetanse. Gjennom dramatiseringen av fortellingen fikk barna også muligheten til å samspille og samarbeide med hverandre, fortsetter hun.

Funnene i bacheloroppgaven er en tydelig indikasjon på at dramaarbeid kan være en skapende prosess som fremmer viktige verdier og utvikler verdifulle ferdigheter hos barna. Oppgaven peker også på viktigheten av voksenrollen i dramaarbeid.

- Det ligger et stort ansvar på den voksne når det gjelder å tilrettelegge, planlegge og gjennomføre dramaarbeidet. Den voksne må sørge for å skape spenning og interesse rundt dramaktiviteten, ved å komme med tema som engasjerer barna. I tillegg må den voksne anerkjenne barna, og gi dem plass og tid for å utrykke seg, sier Youssef.

Håper på mer dramaarbeid i barnehagen

Youssef mener hun har fått mye igjen av å delta i Hverdagspraksiser-prosjektet – alt fra muligheten til å arbeide med tema barnehageeiere selv er interessert i å belyse, til bruk av nye forskningsmetoder, samarbeid med barnehage og forskermiljø og sjansen til å jobbe direkte med barn. Nå håper hun at oppgaven hennes kan brukes som inspirasjon i barnehager som ønsker å ta en mer dramapedagogisk tilnærming.

- Mitt håp er at barnehagene kan få ideer til hvordan man kan bruke drama i barnehagehverdagen. I stedet for å bare lese en fortelling kan man involvere barna i dramaaktiviteter som stimulerer alt fra dere estetiske opplevelser til psykososiale utvikling.

Tekst: Linn Skjei Bjørnsen