Forfatterveiledning Frá haug ok heiðni

Veiledning til bidragsytere til Frá haug ok heiðni.

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnsinformasjon 

Frá haug ok heiðni er et internettbasert tidsskrift/magasin. Det har et bredt perspektiv med artikler om arkeologi, middelalderhistorie, lokalhistorie og naturgrunnlaget til menneskene, særlig i Rogaland. Dessuten bringes det stoff om arkeologiske og naturvitenskapelige metoder, om arkeologiske undersøkelser. Spesielt interessante gjenstander som er funnet i Rogalands jord, blir presentert. Sentrale tema er hvordan folk før oss levde, og hva de levde av. 

Redaksjonen arbeider ut fra tre tidsfrister i året: 1. mars, 1. juni og 1.september. Publiseringen på nettsidene vil likevel være fortløpende gjennom året. I tillegg vil utvalgte artikler fra året samles i en årbok som gis ut i desember/januar.  

Forfatterveiledning 

Frá haug ok heiðni skal være et nettmagasin for mennesker med en generell interesse for forhistorie og historie og for de teorier, metoder og teknikker som benyttes for å få kunnskap om hvordan mennesker har levd tidligere. Det forutsettes ikke at leserne har særskilt kompetanse på eller detaljert kunnskap om de fagene som står for innholdet i bladet. Helt fagspesifikke termer og begreper skal unngås, og artikkelforfatterne må ha målgruppen i tankene under utformingen av stoffet som presenteres.  

Artikkelforfatterne må på den faglige siden legge vekt på å unngå komplisert begrepsbruk, og faguttrykk som erfaringsmessig er vanskelig forståelig for målgruppen må forenkles og forklares. Skriv inn årstall når det refereres til forhistoriske perioder og bruk i størst mulig grad kalibrerte dateringer (f.Kr. og e.Kr.). Det bør generelt sett legges større vekt på mer overordnete og allmenne problemstillinger enn på nærsynte, faglige beskrivelser. Det må brukes et lettfattelig og ledig språk uten overdreven bruk av innskutte bisetninger. 

Magasinets språk er norsk (bokmål eller nynorsk), men skandinaviske språk er også godkjent. 

Tekniske retningslinjer 

Vanlige artikler er på 4–5 sider (A4-manussider). Kortere artikler, for eksempel på 2–3 sider tas også imot. I tillegg kommer illustrasjoner og illustrasjonstekster. Tittelen skal være kort og dekkende. Det må skrives en ingress på 2-4 linjer. Manuskripter leveres i word-format, fortrinnsvis i skriftstørrelse 12, i Times New Roman og med 1,15 i linjeavstand. Teksten skal være feilfri. Hvis teksten er over to sider, skal det settes inn underoverskrifter. Det markeres i teksten hvor figurene skal plasseres, ved å skrive (Fig. X) på rett sted. Det skal ikke brukes farger i teksten, heller ikke i overskrifter/underoverskrifter.  

Figurer; slik som fotografier, kart, plankart, diagrammer og tabeller skal ikke legges inn i teksten. Kart, plankart og diagrammer skal ha enkle, skarpe streker. Språket i figurene skal være på norsk (eller et skandinavisk språk). 

Figurtekster plasseres etter selve hovedteksten. Navn på illustratør/fotograf skal være med. Er figur tatt fra internett, må lenke til opprinnelsessted settes opp. Husk at bilder fra nettet ofte har lav oppløsning og ikke egner seg for trykking. Forfatter må selv innhente copyright til illustrasjon dersom dette er nødvendig, og en må forsikre seg om at den kan brukes uten vederlag. 

Figurer leveres i egne forsendelser, for eksempel på minnepinne, eller sendes redaksjonen på e-post. Fotografier skal være i høyoppløselig format slik at de er trykkeverdige (min. 300 dpi). Tabeller skal være enkle, helst komme i Excel-format. Vær oppmerksom på tekststørrelse inni figurer, den skal kunne tåle forminskning. 

Det skal ikke benyttes referanser i teksten, men det kan settes opp en begrenset litteraturliste, maksimum seks referanser. Denne plasseres til slutt i manuskriptet. Frá haug ok heiðni bruker bibliografistilen AAA.   

Redaksjonen forbeholder seg retten til å utføre både språklige og faglige bearbeidinger av stoffet, inkludert utvalget av illustrasjoner. Etter at redaksjonen har behandlet innsendte manuskript, får forfatteren redaksjonens merknader/opprettinger til gjennomsyn. 

Alle henvendelser sendes på e-post til hilde.fyllingen@uis.no. 

Stavanger, 24.01.2024, redaksjonen for Frá haug ok heiðni