Doktorgrad om marknadsorganisering av akvakultur

Fabian Rocha Aponte disputerte ved Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet den 11. juni 2020.

Publisert Sist oppdatert
Fabian Rocha Aponte
Fabian Rocha Aponte

Avhandlinga hans, Market organization in natural resource industries: Empirical analysis of salmon aquaculture tek sikte på å gi til ei betre forståing av vanskane med marknadsorganisering i ein fornybar naturressursindustri: Norsk laksenæring.

Den norske lakseoppdrettssektoren fungerer som eit nyttig tilfelle i marknadsorganisering av fire hovudårsaker:

  1. Sektoren er ung (om lag 50 år), noko som gjer det mogeleg å observere utviklinga i fleire stadium og korleis den faste strukturen utvikla seg.
  2. Innanfor industrialiseringsprosessen, som spesielt har funne stad i løpet av dei tre siste tiåra, har sektoren opplevt forskjellige typar reguleringar som tek sikte på å kontrollere marknadskonsentrasjon, produksjonsnivå og miljøproblem. Spesielt lakseoppdrettssektoren vore utsett for auka kontroll og regulering mellom anna på grunn av :miljøproblem knytte til fiskesjukdomar, effektar på bestandane av vill laksefisk og andre utslepp frå gardar.
  3. Sektoren betener ein global marknad med ein vedvarande høg etterspørsel sjeldan observert i andre bransjar.
  4. På det samla nivået er det nokre få produserande land med liknande produksjonsteknologiar. Noreg er den viktigaste produsenten som gjer det mogeleg å utvide analysen til andre konkurrerande land.

Desse spesielle forholda og mengda av firmadata om produksjon og kostnader dei siste 20-30 åra, gjer den norske laksesektoren og ein ideell kandidat til empirisk å evaluere fire aspektar knytte til marknadsorganisering: Utvikling av produksjonskostnader, produktivitet og produktivitetsdispersjon, reguleringseffektar på produksjonskostnadene og prisforhold med innsatsstøyt.

Avhandlinga består av fire artiklar som behandlar aspektane nemnde over. Alle av dei er applikasjonar som bruker firmadata som dekkjer perioden 2001-2016 bortsett frå artikkel nummer fire som dekkjer perioden 2000-2019.