Polarisation, Affect, Identity: Nordic Populism and the Media Landscape (POL-AID)

POL-AID undersøker populisme i de nordiske samfunn og dens implikasjoner for demokratiet.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Antall medlemmer

6

Varighet

2024-2027

Man forsker mest på ytterkantene når det kommer til populisme, men det foregår hele tiden. Også i mainstream media. Der er det et forskningsbehov.

Leder for POL-AID , Liv Sunnercrantz

POL-AID: Polarisering, affekt og identitet: Nordisk populisme og medielandskapet

POL-AID undersøker populisme i de nordiske samfunn og dens implikasjoner for demokratiet.

Prosjektet undersøker populisme i de nordiske samfunn og dens implikasjoner for demokratiet. Populisme fortsetter å forme politikken og deler samtidig samfunnet langs kulturelle, sosiale og politiske skillelinjer gjennom å mobilisere identiteter. Gjennom å appellere til emosjoner som skaper en følelse av enhet og tilhørighet, kan populistiske ledere, partier og bevegelser forme motsetninger mellom ‘vi’ og 'de andre'. POL-AID kombinerer teoretiske og metodologiske perspektiver fra ulike disipliner for å forstå og kartlegge hvordan identiteter som 'vi' og 'de andre' er konstruert i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Vi er spesielt interessert i hvordan tegn og symboler som før var nøytrale, blir politisert gjennom populistiske praktiker og diskurser.

Prosjektet vil gjennomføre en fortolkende nedenfra-og-opp analyse og en sammenligning av medialisert offentlig diskurs på tvers av land for å analysere kulturelle meningsskapende praksiser og følelsesmessige identifikasjoner. Prosjektet vil svare på følgende spørsmål:

  • Hvordan kan studiet av populisme styrkes ved å kombinere performative og kulturelle tilnærminger med teknikker fra retorisk analyse, diskursanalyse, og verktøy for å studere hybride medier?
  • Hvordan konstrueres identiteter og antagonismer i hvert land og deres forskjellige medierte fora, og hvordan får nøytrale symboler nye følelsesmessige konnotasjoner?
  • Hvordan kan forskere og journalister revurdere sine roller og posisjoner, samt aktivt jobbe sammen for å snu maktasymmetrier som ekskluderer og motarbeider bestemte grupper og perspektiver?

POL-AID kartlegger de motsetninger, identiteter, krav, symboler og politiske grensedragninger som artikuleres i nordiske populistiske diskurser. Det frembringer innovative tverrfaglige teorier og metoder, samt utvikler undervisningsmateriell og ressurser til journalister for å skape en bedre forståelse og bevissthet omkring populistiske praksiser.

Mennesker som demontrerer
Projektet med den engelske tittelen "Polarisation, Affect, Identity: Nordic Populism and the Media Landscape", skal over tre år forske på populisme i media, undersøke identitetsbygging, identifikasjonsmåter og prosesser i media.
MEdlemmer

Forskningsprosjektets medlemmer

Medlemmene av prosjektet består av forskere i hele Norden.