Sjenerte barn og deres trivsel i barnehagen

Det kan være ekstra utfordrende for sjenerte barn å begynne i barnehagen. For å støtte og hjelpe dem til å trives best mulig, er det viktig at personalet ser og anerkjenner barnas behov i ulike situasjoner. Et ekstra tett og godt samarbeid med foreldrene og i personalet er derfor viktig når man har sjenerte barn på avdelingen.

Publisert Sist oppdatert
Hvorfor er dette viktig?

Sjenerte barn kan vise varsomhet, angst og tilbakeholdenhet i nye situasjoner som ved oppstarten i barnehagen. Disse barna har en økt risiko for å gå glipp av sosiale interaksjoner med andre, spesielt i et miljø som barnehagen hvor det er et stort fokus på lek og vennskap. Det gjøres allerede mye for å støtte barns behov i oppstarten, men for å gi sjenerte barn en best mulig barnehagestart, er det ofte nødvendig å gjøre enda mer.

I denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning presenteres resultater fra forskningsartikkelen Examining the longitudinal association between toddlers’ early shyness and their well-being during their first year in Norwegian early childhood education and care av Karin van Trijp med flere (2023).

I fagfilmen presenteres det hvilke utfordringer sjenerte barn kan ha i barnehagen, hvordan småbarn kan utrykke trivsel og hva barnehagepersonalet kan gjøre for å støtte sjenerte barn gjennom det første barnehageåret. Et personale som har god kunnskap om barns temperament og behov kan bidra til å skape et godt miljø der også sjenerte barns trivsel fremmes.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Mål: Ved å bruke denne ressursen vil barnehagepersonalet, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere få kunnskap om hvilke utfordringer sjenerte barn kan ha gjennom det første barnehageåret og hvordan de kan fremme sjenerte barns trivsel For hvem: Barnehagepersonalet, barnehagelærerstudenter og barnehagelærerutdannere Anbefalt tidsbruk: Ca. 45-60 min. Tips til gjennomføring: 1. Se fagfilmen. 2. Diskuter refleksjonsspørsmålene, gjerne i grupper. 3. Gjennomfør aktiviteten sammen med kollegaer (se Aktivitet). 4. Del erfaringer med hverandre på neste personalmøte eller forelesning.

Illustrasjon av et sjenert barn som står midt mellom hjemmet og barnehagen
Illustrert av Tilde Hoel Torkildsen
Sjenerte barn og deres trivsel gjennom det første barnehageåret - en fagfilm av Karin van Trijp ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UiS
.

Spørsmål til refleksjon

Individuelt og i gruppe:

 • Hvilke nye tanker om barns trivsel og betydningen av å være sjenert har du fått etter å ha sett filmen?
 • Hvordan kommer barns trivsel til uttrykk hos barna på din avdeling? Prøv å trekke fram barn som du/dere erfarer trives veldig godt og barn som trives mindre.
 • Hvordan kommer barns sjenanse til uttrykk hos barna på din avdeling? Prøv å trekke fram barn som du/dere erfarer som veldig sjenerte og barn som ikke er sjenerte.
 • I hvilke situasjoner i barnehagehverdagen er det lett å trives for sjenerte barn og når er det krevende? Hva kan du/dere gjøre for å støtte barn som er mer sjenerte gjennom barnehagehverdagen?

______

Sjenerte barn uttrykker seg på ulike måter, men noen vanlige kjennetegn er:

 • viser nøling i (nye) situasjoner
 • er stille
 • observerer andre før de deltar i leken
 • fysisk klamring
 • blir engstelige og/eller emosjonelle når de skilles fra sine primære omsorgspersoner
 • unngår øyekontakt eller å snakke i sosiale situasjoner
 • trekker seg tilbake fra situasjoner med høy lyd og/eller mange personer
 • uttrykker at de trives best i kjente omgivelser med kjente personer

Å se på barns individuelle behov og å legge til rette for et godt og tett samarbeid mellom personalet og foreldre er viktig for alle barna. Når man har et sjenert barn på avdelingen, er det særlig viktig at man er ekstra oppmerksom på hvordan dette barnet har det i leken, og gjerne dele i mindre grupper.

For å imøtekomme barnets behov og sikre en tett oppfølging av barnet i ulike situasjoner, anbefales det å ha en tett dialog med resten av personalet og foreldrene. For å støtte barnets selvtillit og motivasjon til å engasjere seg med andre, er det viktig at personalet observerer barnet og anerkjenne barnets følelser og atferd i interaksjon med andre barn. Organiser gjerne aktiviteter hvor barnet føler seg komfortabel og hvor barnet kan bli utfordret på en trygg måte. Prøv å ha en lik tilnærming både hjemme og i barnehagen.

Last ned

Utskriftsvennlig versjon av ressursen

Aktivitet

Tenk gjennom hvordan du selv legger til rette for barns trivsel og spesielt for de som er sjenerte. Sett deg gjerne et konkret mål for hvordan du kan støtte sjenerte barn og bidra til å skape et trygt miljø for disse barna. Del gjerne erfaringer med hverandre på neste personalmøte eller forelesning

Barnehageforskning fra FILIORUM

Denne ressursen fra FILIORUM - Senter for barnehageforskning bygger på resultater fra følgende forskningsartikkel:

Van Trijp, C. P. J., Lekhal, R., Drugli M. B., Rydland, V., & Solheim Buøen, E. (2023). Examining the longitudinal association between toddlers’ early shyness and their well-being during their first year in Norwegian early childhood education and care. Early Child Development and Care.    

Artikkelen er en del av Karin van Trijps doktorgradsarbeid Toddlers’ Social-Emotional Well-Being in Early Childhood Education and Care: The Role of Child Temperament and Process Quality (2023, Universitetet i Oslo) og og forskningsprosjektet Trygg før 3.

Mål

Få kunnskap om hvordan sjenerte barn trives i barnehagen gjennom det første barnehageåret.

Problemstilling

 • Er det en sammenheng mellom barns sjenanse ved oppstarten i barnehagen og deres trivsel etter ett barnehageår?

Metode

Kvantitativ studie med bruk av to spørreskjemaer for å måle barns sjenanse ved oppstarten (svart av en forelder) og trivsel mot slutten av det første barnehageåret (svart av en ansatte som kjente barnet best).

Datamateriale

Studien bruker kvantitative data fra Trygg før 3-prosjektet på barns trivsel målt med et spørreskjema som heter Leiden Inventory for the Child’s Well-Being in Dayccare (LICW-D; De Schipper mfl., 2004) og et spørreskjema som måler barns sjenanse, nemlig Emotionality Activity Sociability Temperament Survey for Children (EAS; Buss & Plomin, 1984).

Sentrale funn

Barn som var mer sjenerte ved oppstarten trivdes mindre enn andre barn på avdelingen mot slutten av det første barnehageåret. Det var ingen forskjell mellom jenter og gutter.

Aktuelle lenker

Trygg før 3 - er et forskningsprosjekt for å utvikle og teste effekten av en modell for å heve samspillskvaliteten på småbarnsavdelinger. 

Flere ressurser for barnehagen

Logo FILIORUM

Faglig ansvarlig

Førsteamanuensis pedagogikk
51831928
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning