Lærere etterlyser mer opplæring om nettmobbing

Lærere anerkjenner at nettmobbing er et problem i skolen, men føler seg dårlig forberedt til å adressere problemet. De etterlyser bedre retningslinjer og spesifikk opplæring.

Published Sist oppdatert
Viser hender som holder i en mobiltelefon
Forskning viser at lærere og lærerstudenter generelt føler seg lite skikket til å identifisere og håndtere nettmobbing i skolen. (Foto: BrianAJackson/Getty images)

Lærere som har fått opplæring er mer beredt til å ta større ansvar for å håndtere nettmobbing og holde elevene trygge. Det viser resultatene fra en kunnskapsoversikt som har samlet forskning fra flere land over læreres oppfatninger og responser mot nettmobbing. Forfatterne av kunnskapsoversikten konkluderer med at lærere trenger å være i stand til å definere hva nettmobbing er, men også få tilstrekkelig opplæring for å hindre at elever mobber og blir mobbet på nett.

Økning i digital mobbing

5,8 prosent av norske elever blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, viser Elevundersøkelsen høsten 2020. Andelen elever som blir mobbet av medelever er stabil, men på samme tid øker andelen elever som mobbes digitalt, både av medelever og andre. Økningen er størst på de laveste trinnene. Barn og unge som oppgir at de blir mobbet digitalt, sier de ble kalt stygge ting og ertet, blir holdt utenfor og baksnakket, eller opplever at noen sprer ting på nettet som sårer dem.

Uforberedte lærere

Lærere spiller en viktig rolle i å oppdage og forhindre nettmobbing. Kunnskapsoversikten viser at selv om lærere anerkjenner at nettmobbing er et problem, opplever de seg generelt lite skikket til å adressere problemet. Forskning viser også at barneskolelærere føler seg mindre rustet til å møte utfordringen enn lærere på høyere trinn. Over halvparten av lærerstudenter sier at utdanningsprogrammet deres ikke har forberedt dem på å håndtere nettmobbing i et skolemiljø. Oppsummert viser resultatene fra kunnskapsoversikten at både lærere og lærerstudenter manglet selvtillit når det gjelder å identifisere og håndtere nettmobbing i skolen.

Hva virker?

Både lærere og lærerstudenter påpeker selv et behov for opplæring om nettmobbing. Forfatterne av kunnskapsoversikten mener at lærerutdanningsprogrammene bør samarbeide med aktive lærere i utdanningssystemet for å få innsikt i problematikken knyttet til nettmobbing og sørge for å lære opp lærerstudentene tilstrekkelig. De mener det er viktig at alle skoler gir lærerne opplæring i håndtering av nettmobbing for å oppdage og forhindre tilfeller.

Etterlyser skoleregler mot nettmobbing

Et flertall av lærerne i studiene mener at et offisielt skolereglement mot nettmobbing er nyttig for å motvirke digital mobbing. En betydelig andel sier også at en skoleholdning om nulltoleranse for nettmobbing kan hjelpe mot problematikken. Forfatterne anbefaler at skolene innfører selvstendige retningslinjer knyttet til oppdaging og forhindring av nettmobbing. Videre mener de det er viktig å veilede elevene om ansvarlig bruk av internett, i tillegg til å gjøre elever som er tilskuere til nettmobbing bevisste på at de må melde ifra til skolen.

Les forskningsnotatet av kunnskapsoversikten under:

Fakta
Direkte og indirekte mobbing

Direkte mobbing er den som skjer under direkte mellom-menneskelig kontakt og omfatter atferd som det å slå, true, bruke negative kallenavn eller fornærme. Indirekte mobbing omfatter atferd som ikke behøver skje direkte mellom den eller de som mobber og den som mobbes. Eksempler er det å spre rykter og sladder og drive sosial manipulasjon for å bidra til at andre marginaliseres og ekskluderes Digital mobbing, mobbing via elektroniske medier, regnes nå som en tredje kategori.    (Kilde: Folkehelseinstituttet)