Hvem opplever at de har de mest stressende jobbene?

En studie viste at 15 prosent av de ansatte hadde jobber som ga høyt stress. Risikoen for å ha en slik jobb var høyere for kvinner, ansatte med lav utdanning, samt de som hadde skiftarbeid og arbeid som også foregikk utenfor ordinær arbeidsplass.

Publisert Sist oppdatert
Kvinner, lavt utdannede og skiftarbeidere har høyere risiko for å ha en høy-belastningsjobb. Foto: Pexels

Jobber kan klassifiseres som å være enten aktive, passive, lav-belastningsjobber eller høy-belastningsjobber, avhengig av nivåene av krav som stilles i jobben og den ansattes følelse av kontroll over beslutninger. Høy-belastningsjobber er jobber hvor den ansatte møter høye krav i arbeidet, men har lite kontroll over hvordan arbeidet skal gjøres. Slike jobber kan medføre negative konsekvenser som redusert helse og arbeidsdeltakelse. Denne studien undersøkte hvordan personrelaterte og jobbrelaterte forhold samvarierte med høy-belastningsjobber, lav-belastningsjobber, aktive jobber og passive jobber – enkelt uttrykt, hvem har de mest og de minst stressende jobbene?

Forskningsprosjektet WIRUS, som er tilhørende porteføljen til forskningsgruppen PARTAKE ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, samlet informasjon fra arbeidstakere i private og offentlige virksomheter i Norge. I denne studien ble 4487 ansatte inkluderte i analysene.

Det var høyere risiko for å ha en høy-belastningsjobb blant kvinner, de med lavere utdanning, ansatte som jobbet skift og utførte arbeid utenfor arbeidsplassen. De mest stressende jobbene var derfor oftere erfart blant deltakere som tilhørte disse gruppene. Lav-belastningsjobber fant man oftere blant ansatte som var menn, hadde høyere utdanning, som ikke hadde en lederrolle, og som ikke hadde skiftarbeid eller arbeid som medførte oppgaver utenfor den ordinære arbeidsplassen. De minst stressende jobbene var derfor oftere å finne blant personer i disse gruppene.

Kjønn og utdanning spiller en rolle for hvordan ansatte oppfatter jobben. Denne studien viser i tillegg at stillingsnivå og om den ansatte arbeider utenfor normalarbeidstid og utenfor den ordinære arbeidsplassen har betydning som risikofaktorer for helseplager og sykefravær. Tiltak for å forebygge problemer knyttet til helse og arbeidsdeltakelse bør derfor rettes mot ansatte som jobber skift og som jobber utenfor den vanlige arbeidsplassen, siden denne studien viser at det er disse gruppene som oftest har de mest stressende jobbene.

Studien er også omtalt på forskning.no: Disse jobbene gir større risiko for helseplager og sykmelding

Les mer

Bonsaksen, T., Thørrisen, M.M., Skogen, J.C., & Aas, R.W. (2019). Who reported having a high-strain job, low-strain job, active job and passive job? The WIRUS Screening study. PLOS ONE, 14(12), e0227336. DOI: 10.1371/journal.pone.0227336.

Omtalen er laget av forskningsgruppen PARTAKE - deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling ved Universitetet i Stavanger. For mer forskningsnytt, følg oss gjerne på vår hjemmeside eller facebookside.