Recovery - lettere sagt enn gjort?

Helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner har de siste årene introdusert recovery som faglig plattform i tjenester til personer med rus og/eller psykisk helse problemer. Forskning viser at dette er lettere sagt enn gjort.

Published Endret
Sosialt arbeid, bachelor

Recovery er en tilnærming som innebærer fokus på personers egne ressurser og mål, i stedet for det tradisjonelle medisinske fokuset rundt diagnoser. I hovedsak handler recovery om å få et meningsfullt liv til tross for begrensninger.

I 2011 undersøkte Leamy m.fl hva brukerne av slike tjenester opplever som viktig. De fant at samhørighet, håp, identitet, mening og empowerment (forkortet til CHIME) var viktigst.

En studie av Kvia med flere har undersøkt hvordan ansatte i helse- og omsorgstjenester kan bidra i pasienters recovery-prosess. De har også undersøkt om de ansatte har forstått konseptet med recovery gjennom spørsmålet: Hvordan er recovery forstått og uttrykt av de ansatte etter å ha mottatt opplæring om recovery-orienterte tjenester, og hvordan promoterer de ansatte recovery gjennom deres arbeid?

Studien fant tre hovedtema som opptok de ansatte:

  1. Refleksjoner rundt holdninger og handlinger. De ansatte reflekterte mer over egne holdninger og hvordan de utførte arbeidet. Det var viktig å forstå sin egen praksis.
  2. Pasienter deltar ikke i begivenheter som omhandler deres situasjon. Brukermedvirkning står sterkt i recovery. Til tross for dette var normalen at pasientene ikke var med på møter som omhandlet deres sak/situasjon. Det var en tanke om at pasienter måtte beskyttes fra dette.
  3. Balansere paternalisme og autonomi. De ansatte fortalte om utfordringer med å balansere mellom å virke nedlatende som representant for helsesystemet, og å strebe mot pasientenes selvbestemmelse.

I studien påpekes det at CHIME-rammeverket ikke er godt nok operasjonalisert til at det blir en naturlig del av tjenestene. Det kan være mangel på verktøy, mekanismer og strukturer tilgjengelig om hvordan dette kan gjøres i praksis. Studien viser at å jobbe recovery-orientert er lettere sagt enn gjort, og det er derfor det viktig å fortsette dette arbeidet.

Les mer

Kvia, A. og Grønnestad, T. m.fl. Easier to Say ‘Recovery’ than to Do Recovery: Employees’ Experiences of Implementing a Recovery-Oriented Practice. International Journal of Mental Health and Addiction, 2020

Omtalen er laget av forskningsgruppen PARTAKE - Deltakelse i skole, arbeidsliv og behandling ved Universitetet i Stavanger. For mer forskningsnytt, følg oss gjerne på vår hjemmeside eller Facebook.