Hvordan finansiere etter- og videreutdanning?

Det er flere finansieringsalternativer for etter- og videreutdanning. Dekker du utgiftene privat gir EVU tilbud om å dele opp faktura i foretrukne rater. Lånekassen gir støtte til deltidstudier som gir studiepoeng. Er du fagorganisert kan du søke om støtte i forskjellige utdanningsfond.

Publisert Sist oppdatert

1. Privat finansiering - del opp faktura

Alle våre studenter får tilbud om dele opp faktura i inntil 3 rater.

2. Lånekassen

Du kan få støtte fra Lånekassen ut fra hvor mye du skal studere.

Her kan du regne ut hvor mye støtte du mottar: Gå til Lånekassens kalkulator.

Planlegger du å ta mindre enn 30 studiepoeng per semester eller mindre enn 60 studiepoeng på ett år, er du deltidsstudent.

Ved deltidsutdanning får du mindre lån og stipend enn ved fulltidsutdanning. Har du studielån fra tidligere, får du fortsatt regninger og renter på lånet ditt. Du kan få støtte til flere utdanninger samtidig.

Eksempel på finansiering

1 kurs på 10 studiepoeng

Kr 20 000 (prisen inkluderer kursavgift, eksamensavgift og lunsj på samlingene. Semesteravgift kommer utenom).

 • Kursavgiften kan deles opp i avdrag etter nærmere avtale. Ta kontakt med kontaktperson for aktuelt kurs/studieprogram. Kursavgiften skal være betalt i sin helhet før sensuren blir gitt.
 • Undersøk om studiet kvalifiserer til utdanningsstøtte fra din fagforening (se mer informasjon nedenfor).
 • Enkeltkurs på 10 studiepoeng kvalifiserer til støtte fra Lånekassen.  

3. Utdanningsfond

De fleste fagforeninger oppmuntrer sine medlemmer til kompetanseutvikling. Enkelte fagforeninger opererer med krav om et 3-årig medlemskap i fagforeningen for å søke om støtte, andre med 6 måneder. Søknadsfrister varierer med fagforbund, flere har løpende frister.

LOs utdanningsfond

LOs Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer i LOs forbund som har rettigheter i fondet. 12 LO-forbund har rettigheter i fondet.

Forbund som har rettigheter i LOs Utdanningsfond:

 • Norsk Arbeidsmadsforbund
 • Fellesforbundet
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Handel og Kontor i Norge.
 • EL & IT Forbund
 • Norsk Nærings - og Nytelsesmiddelarbeidsforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Tjenestemanslag
 • Forbundet for ledelse og teknikk
 • Fagforbundet.
 • Finansforbundet
 • Industri Energi (Har du vært fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 måneder kan du søke LOs utdanningsfond).

Rettigheter i fondet har søknadsberettiget som har minst 3 års sammenhengende medlemskap på søknadspunktet.

Satser: Helårsstudie på hel- og deltid inntil kr. 13.500,- pr. skoleår (frist 15. mai 2017 ). Kortere kurs inntil kr. 4000,- pr. skoleår. Løpende søknadsfrist.Søknadskjema : https://utdanningsfond.lo.no/Default.aspx

Handel og kontor utdanningsstøtte – egen stipendordning

HKs Stipendordning for høyere utdanning er fagforbundets egen ordning. For å kunne søke om støtte må man ha vært sammenhengende ordinært HK/LO-medlem de siste tre år. Søker må være yrkesaktiv og det forutsettes at medlemmet opprettholder sitt ordinære medlemskap i HK under utdanningen.

a) Utdanningsstøtten gis som stipend. Dersom det ved tildeling av støtte er nødvendig å foreta en prioritering mellom flere søkere, kan det tas hensyn til søkers inntekt og formue.
b) Inntil kr 50.000,- for heltidsutdanning og inntil kr 37.500,- for deltidsutdanning.
c) Det kan søkes støtte til dekning av dokumenterte utgifter knyttet til studiet.

Fagforbundet – egen stipendordning
Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer. Søker må har vært yrkesaktivt medlem i seks måneder.

Kategori 1: Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer.

De som faller inn under denne kategorien, tar en utdanning med studiepoeng eller en utdanning av 80 timers varighet eller mer. Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,- per kalenderår. Søknadene behandles fortløpende.

Utdanningsforbundet videreutdanningsfond
Midlene i Videreutdanningsfondet skal nyttes til stipend til videreutdanning for medlemmer. Du kan få inntil kr 20.000,- til støtte for din videreutdanning. Søknadsfrist for årets søknader er 1. mai 2017. Søker må ha vært medlem i Utdanningsforbundet i minst 3 år. Videreutdanningen må tilsvare minst 60 studiepoeng (stp). Stipend kan utgjøre inntil 10 000 for 60 stp. og 20 000 for 120 stp. Tildelt stipend utbetales etter avsluttet og dokumentert gjennomført videreutdanning.

Norsk sykepleierforbund
Norsk sykepleierforbund stipend gjelder utdanninger fra 60 - 120 studiepoeng som har sykepleiefaglig relevans. Søknadsfrist er 1. mars og 1. september.
Utdanninger som tildeles stipend må ha sykepleiefaglig relevans og være fra 60 studiepoeng til 120 studiepoeng. Totalt deler NSF ut kr 10.000 000 fordelt på to søknadsfrister hvert år. 60 studiepoeng gir kr 10 000, 90 studiepoeng gir kr 15 000, 120 studiepoeng gir kr 20 000.

Politiets Fellesforbund
Politiets Fellesforbund tildeler stipend to ganger årlig, med søknadsfrist 1. mars og 1. september. Formålet med stipendordningen er å bidra til tillitsvalgtes personlige kompetanseheving. For Politiets Fellesforbund vil dette i sin tur bidra til å heve organisasjonens totale kompetanse.

Stipendet søkes å tilfredsstille søkerens behov for faglig og personlig utvikling, og mulighet for personlig nettverksbygging faglig og sosialt i relasjon til fagområdet/temaet. Stipendet skal tildeles tillitsvalgte. Stipendene skal være med å synliggjøre/symbolisere for egne medlemmer og våre omgivelser, at Politiets Fellesforbund er en fremtidsstyrt organisasjon.

SAFE
SAFE §3 Utdanningsstøtte tildeler hvert år tilskudd til de som ønsker å ta seg videreutdanning/omskolering eller kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering. SAFE deler fondet inn i fire og deler ut støtte fire ganger per år med lik sum til samtlige søkere som oppfyller de til enhver tid gjeldende kriterier. Følgende utbetalingsdatoer er fastsatt for 2017: 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november.

a) Utdanningsstøtten gis som stipend. Dersom det ved tildeling av støtte er nødvendig å foreta en prioritering mellom flere søkere, kan det tas hensyn til søkers inntekt og formue.
b) Inntil kr 50.000,- for heltidsutdanning og inntil kr 37.500,- for deltidsutdanning.
c) Det kan søkes støtte til dekning av dokumenterte utgifter knyttet til studiet. Det tildeles støtte til: kursavgifter/semesteravgifter, eksamensavgifter, obligatorisk pensumlitteratur, kalkulator,programvare til PC som er relevant for utdanningen.

Finansforbundet

Finansforbundet gir alle fulltidsstudenter muligheten til å søke på studentstipendet på 20 000 kr to ganger i året. Studentmedlemskapet koster 250 kr i året og er for fulltidsstudenter under 30 år, som ønsker å jobbe med finans (ingen utdanningskrav).

Du kan lese mer om studentstipendet her: https://www.finansforbundet.no/medlemskap/student/sok-studentstipend/

Finansforbundet har også et stipend for ordinære medlemmer på inntil 30 000 kr som deles ut fire ganger i året.  Stipend for ordinært medlem er mer fokusert på de som tar etter- og videreutdanning, mens studentstipendet er for studenter som skal gjøre noe spennende. Du kan lese mer om ordinær stipendordning her: https://www.finansforbundet.no/medlemskap/medlemsfordeler/sok-stipend/

4. Arbeidsgiver

Ofte betaler arbeidsgiver for etter- og videreutdanning de anser som relevant for din jobbutførelse eller som et grunnlag for din karriereutvikling i bedriften. Som et personalpolitisk virkemiddel er dette ofte en svært god investering for en arbeidsgiver, da det øker bedriftens samlede kompetanse. I mange tilfeller vil det at arbeidsgiver bidrar til å finansiere hele eller deler av din etter- og videreutdanning  være et alternativ til lønnsøkning. Det kan gis skattefritak for kostnader som arbeidsgiver dekker i forbindelse med videreutdanning.

Fradragsberettiget kostnad for arbeidsgiver
Alle utgifter bedriften har i forbindelse med arbeidstakers utdannelse er fradragsberettiget, så lenge du har vært ansatt i minst ett år.

Skattefri frynsegode for deg som student
Du som arbeidstaker blir ikke fordelsbeskattet av at arbeidsgiver dekker utgifter til videreutdanning. Dette gjelder så lenge utdanningen gir kompetanse som kan benyttes i nåværende eller fremtidig arbeid hos nåværende arbeidsgiver, eller som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos annen arbeidsgiver hvis arbeidsforholdet opphører.

Skattelovens forskrift paragraf 5-15-11 om Skattefrie ytelser til utdanning.