Slik har UiS-studentene det i 2022

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser økende forskjeller på det psykiske plan for UiS-studentene. Flere er mindre ensomme og har bedre livskvalitet i 2022 enn for fire år siden, men det er også flere som melder om det motsatte.

Publisert Sist oppdatert
Studenter rundt et bord

Trenger du noen å snakke med? Se våre tilbud her.

Samme tendens ser en på den nasjonale undersøkelsen. En økende majoritet har det bra, men det er et større skille enn før til de som ikke har det bra.

Når det gjelder ensomhet er fremgangen fra koronaåret 2021 ganske kraftig for UiS-studentene, men selv fra 2018 er det stor fremgang. I 2018 meldte 31 prosent at de opplevde å savne noen å være med, å føle seg utenfor, og var isolerte fra andre. I år svarer rundt 18 prosent at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor og isolert, mens 27,5 prosent svarer at de ofte eller svært ofte savner noen å være med.

Det betyr likevel at rett over en av fire studenter ved UiS ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med.

– Resultatene fra SHoT-undersøkelsen viser at selv om det allerede gjøres mye godt arbeid, må vi videreføre og videreutvikle tiltak, spesielt tiltak som går på studenters psykiske helse, sier prodekan for utdanning ved UiS, Astrid Birgitte Eggen.

Psykisk helse

UiS skiller seg ikke i stor grad fra de nasjonale resultatene knyttet til selvmord/selvmordstanker, men noen færre studenter ved UiS enn det nasjonale gjennomsnittet rapporterer om selvskading.

Flere studenter ved UiS melder i 2022 om god eller svært god livskvalitet, en økning fra både 2018 og 2021.

Samtidig er det flere som melder om dårlig eller svært dårlig livskvalitet. Her skiller UiS seg ut fra det nasjonale gjennomsnittet, hvor 33 prosent ved UiS rapporterer om dårlig eller svært dårlig livskvalitet, sammenlignet med 12 prosent nasjonalt.

Men færre UiS-studenter rapporterer om psykiske plager som kan kategoriseres som høye. 28,5 prosent av respondentene ved UiS rapporterer om slike plager, noe som er 7,5 prosentpoeng under det nasjonale gjennomsnittet. Dette er en nedgang fra 2021, og noenlunde like resultater som i 2018 da 29 prosent rapporterte om dette.

Etterlyser samarbeid

Studentsamskipnaden i Stavanger har to psykologer, en fysioterapeut/kognitiv terapeut og en klinisk sosionom som jobber for studentenes psykiske helse. De har et lavterskeltilbud for dem som ønsker en samtale, samt et nett-tilbud og et kveldstilbud.

– Nå er det viktig at kommunen, utdanningsinstitusjonene, studentorganisasjoner og samskipnaden erkjenner utfordringene og fortsatt jobber sammen for å ta tak i problemene. Studentenes psykiske helse er et komplekst tema og det vil ikke være en enkelt aktør som kan løse dette alene, sier administrerende direktør for Studentsamskipnaden i Stavanger, Elisabeth Faret.

Astrid Birgitte Eggen trekker også fram behovet for et sterkere samarbeid mellom aktørene:

– Det vil gjøre det lettere for studentene å finne frem til de tilbudene de trenger. Læringsmiljøutvalget ved UiS vil derfor anbefale at det settes ned en arbeidsgruppe, administrert av UiS, med representanter fra SiS, StOr, fakultetene og utdanningsavdelingen ved UiS, samt Stavanger kommune, sier prodekanen.

Fysisk helse og trening

Som i den nasjonale undersøkelsen, rapporterer rundt en tredjedel av studenter ved UiS om søvnproblemer som faller innen kategorien insomni.

Sammenlignet med de nasjonale resultatene, bruker studentene ved UiS mindre tid på å trene enn det nasjonale gjennomsnittet i 2022. Færre studenter oppgir at de trener 2-3 ganger i uken, 4-5 ganger i uken, eller hver dag.

Studentene ved UiS rapporterer også mer overvekt og fedme enn i 2021 og 2018. I 2021 svarte 36 prosent at de hadde en BMI i kategorien «overvektig» eller «fedme». I årets undersøkelse rapporterer 41 prosent det samme. Sammenlignet med de nasjonale resultatene, rapporterer 4 prosent flere ved UiS overvekt og fedme.

Tilfredshet og trivsel med studiet

Generelt sett er UiS-studentene tilfreds med studiene sine. Alle kategoriene på dette punktet viser fremgang siden 2021.

På alle punkter under «Trivsel med studiet»-kategorien scorer UiS bedre enn det nasjonale gjennomsnittet, flere av dem med god margin. Studentene virker derfor til å være noe mer fornøyd ved UiS enn det nasjonale gjennomsnittet.

Når det gjelder tilfredshet med studiebyen er det registrert tilbakegang innen kulturtilbudet, helsetilbudet, studentmiljøet og boligtilbudet i forhold til tallene for UiS for 2018. Det største avviket i tilfredshet er på boligtilbudet, hvor UiS får 55,6 av 100 poeng mot 60 i 2018.

Ellers ligger UiS i stor grad likt med de nasjonale resultatene på dette punktet, men utelivstilbudet skiller seg positivt fra det nasjonale gjennomsnittet med 69,1 poeng lokalt mot 64 poeng nasjonalt.

Norges største undersøkelse om studenthelse

Nesten 60.000 studenter har svart på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) som er Norges største undersøkelse om studenthelse. Undersøkelsen er gjennomført fra februar til april i år.

SHoT gjennomføres hvert fjerde år, men på grunn av koronapandemien ble det gjennomført en tilleggsundersøkelse i 2021. Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak undersøkelsen som gjennomføres av Folkehelseinstituttet.

Les om resultatene i den nasjonale undersøkelsen og se SHoT-undersøkelsen for 2022 på studenthelse.no.

Les om hva som har skjedd siden forrige helse- og trivselsundersøkelse ved UiS.

Tekst: Elin Nyberg