UiS avsluttar institusjonelt samarbeid med Israel

Styret ved Universitetet i Stavanger diskuterte Israel på sitt møte 6. juni 2024.

Publisert Sist oppdatert

Studenter med palestinaskjerf og plakatar mot Israel
Studentar for Palestina møtte opp på styremøtet for å markere saka om Israel.

Studentrepresentantane hadde fremja forslag om akademisk boikott av Israel. Dei ønskte også å avslutta innkjøpsavtalar med Israel.

Rektor gjekk i saksframlegget sitt imot dette forslaget av prinsipielle årsaker.

“Styret bør reflektera over akademisk boikott meir prinsipielt og universitet si rolle. I tillegg bør styret reflektera over kva ein akademisk boikott vil ha å seie for den einskilde forskar sin akademiske fridommen” heiter det i saksframlegget.

Det var usemje blant styremedlemmene, og i løpet av diskusjonen vart omgrepet "boikott" teke ut av forslaget.

Styret vart samde om følgjande vedtak:

  1. UiS avsluttar alle institusjonelle samarbeidsavtalar med israelske institusjonar, på grunn av den folkerettsstridige krigføringa på Gaza. UiS inngår heller ingen nye avtalar så lenge krigshandlingane går føre seg.
  2. UiS tek initiativ til opphøyr av innkjøpsavtalar som involverer Israel gjennom SIKT.

Saksframlegg: Anmodning om akademisk boikott av Israel

Sjå også nettsida om korleis UiS forheld seg til krigen i Gaza.