Erik Titlestad Monsen

Professor i rettsvitenskap

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Monsen, Erik Titlestad

   (2020)

   Høyesterett avklarer om reklamasjons- og passivitetsregler.

   Jussens venner.

   ISSN 0022-6971.

  • Monsen, Erik; Strand, Magnus

   (2019)

   Passing-on unlawful charges: Still no small matter..

   European Public Law.

   ISSN 1354-3725.

   Volum 25.

   Hefte 2.

   s.249-273.

  • Askeland, Bjarte; Frøseth, Anne Marie; Færstad, Jan-Ove; Monsen, Erik

   (2019)

   Erstatningsrettens utviklingslinjer de siste 50 år.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245027945.

   s.197-224.

  • Monsen, Erik

   (2018)

   Hensynet til sammenheng i regelverket på kontraktslovgivningens område.

   Jussens venner.

   ISSN 0022-6971.

   Volum 53.

   Hefte 4.

   s.227-249.

   DOI: 10.18261/issn.1504-3126-2018-04-02

  • Monsen, Erik

   (2018)

   Betalingskrav på berikelsesrettslig grunnlag i kjølvannet av havarerte kontraktsforhandlinger og som supplement til regler om pristillegg for tilleggs- og endringsarbeid.

   Tidsskrift for forretningsjus.

   ISSN 0805-4355.

   Volum 24.

   Hefte 2.

   s.159-190.

   DOI: 10.18261/issn.0809-9510-2018-02-05

  • Monsen, Erik

   (2017)

   Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene.

   Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

   ISSN 2464-336X.

   Volum 2.

   Hefte 3 - 4.

   s.241-267.

   DOI: 10.18261/issn.2464-3378-2017-03-04-04

  • Monsen, Erik

   (2017)

   Erstatning for utbedringskostnader – kritikk av HR-2017-515 og løsning inspirert av deliktsreglene.

   Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

   ISSN 2464-336X.

   DOI: 10.18261/issn.2464-3378-2017-03-04-04

  • Monsen, Erik

   (2013)

   Om krav til innholdet i en fristavbrytende nøytral reklamasjon. En kommentar til Rt. 2012 s. 1779 (Victocor-dommen).

   Tidsskrift for forretningsjus.

   ISSN 0805-4355.

   Hefte 2.

   s.97-115.

   DOI: 10.18261/issn.0809-9510-2018-02-05

  • Monsen, Erik

   (2013)

   Legalitetsprinsippet og tvangsmessig gjennomføring av vask og stell i institusjon i medhold av et snevert, ulovfestet hjemmelsgrunnlag. En kommentar til Sårstelldommen i Rt. 2010 s. 612. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1253-8.

   s.419-430.

  • Monsen, Erik

   (2012)

   Primært rettsgrunnlag i kontraktsretten.

   Jussens venner.

   ISSN 0022-6971.

   Hefte 6.

   s.319-345.

  • Monsen, Erik

   (2011)

   Disgorgement damages for breach of pre-contractual obligation and contract.

   European Review of Private Law.

   ISSN 0928-9801.

   Hefte 1.

   s.799-815.

  • Monsen, Erik

   (2011)

   Forbud og utbedring ved overtredelse av unnlatelsesplikt.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap.

   ISSN 0040-7143.

   Hefte 3-4.

   s.479-522.

  • Monsen, Erik

   (2010)

   Om utfylling av kontrakt i lys av Rt. 2010 s. 24 (Hanekleivdommen).

   Jussens venner.

   ISSN 0022-6971.

   Volum 45.

   Hefte 6.

   s.384-408.

  • Monsen, Erik

   (2010)

   Draft Common Frame of Reference (DCFR) and Restitution for Wrongs.

   European Review of Private Law.

   ISSN 0928-9801.

   Volum 18.

   Hefte 4.

   s.813-822.

  • Monsen, Erik

   (2010)

   Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser.

   Jussens venner.

   ISSN 0022-6971.

   Volum 45.

   Hefte 3.

   s.147-203.

  • Monsen, Erik

   (2010)

   Om rekkevidden av erstatningsrettslig vern for tap og ulempe som følge av formuesskade.

   Jussens venner.

   ISSN 0022-6971.

   Volum 45.

   Hefte 1.

   s.1-66.

  • Monsen, Erik

   (2010)

   Erstatningskrav, vederlagskrav og vinningsavståelseskrav - noen utviklingstrekk.

   Tidsskrift for erstatningsrett.

   ISSN 1503-6782.

   Volum 7.

   Hefte 1-2.

   s.1-4.

  • Monsen, Erik

   (2007)

   Berikelseskrav. Vederlagskrav og vinningsavståelseskrav ved urettmessig utnyttelse av ting og rettighet.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-26534-2.

  • Monsen, Erik

   (2007)

   Om miljøhensyn på formuerettens område - særlig om bruken av miljøhensyn i Støvlettdommen i Rt. 2006 s. 179.

   Lov og Rett.

   ISSN 0024-6980.

   Volum 46.

   Hefte 10.

   s.613-630.

  • Monsen, Erik

   (2007)

   Fradrag for overvelting ved erstatnings- og tilbakesøkingskrav? Om fordeling av tap mellom skadevolder (betalingsmottaker), skadelidt (betaler) og tredjemann.

   Tidsskrift for erstatningsrett.

   ISSN 1503-6782.

   Volum 4.

   Hefte 3.

   s.195-233.

  • Monsen, Erik

   (2007)

   Bevistilgang til elektronisk lagret material.

   Tidsskrift for forretningsjus.

   ISSN 0805-4355.

   Volum 12.

   Hefte 3.

   s.194-235.

  • Monsen, Erik

   (2007)

   Nyere, norske dommer om berikelseskrav på immaterialrettens område.

   NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.

   ISSN 0027-6723.

   Hefte 4.

   s.323-347.

  • Monsen, Erik

   (2007)

   Om eiendomsmeglerens rett til provisjon - utvalgte problemstillinger.

   Tidsskrift for eiendomsrett.

   ISSN 1504-3495.

   Volum 3.

   Hefte 1.

   s.23-44.

  • Monsen, Erik

   (2007)

   Om forholdet mellom erstatningskrav og vederlagskrav. I: Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-37592-5.

   s.777-786.

  • Monsen, Erik

   (2006)

   Kommentarer til direktiv 2004/48/EF om harominsering av regner og håndheving av immateriealrettigheter.

   NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd.

   ISSN 0027-6723.

  • Monsen, Erik

   (2006)

   Vinningsavståelseskrav et alternativ til erstatningskrav ved overtredelse av konkurransebegrensningsavtale?.

   Tidsskrift for forretningsjus.

   ISSN 0805-4355.

   Hefte 03.

   s.157-176.

  • Monsen, Erik

   (2005)

   Om restitusjonskrav på ulovfestet grunnlag.

   Jussens venner.

   ISSN 0022-6971.

   Volum 40.

   Hefte 3.

   s.157-197.

 • Bøker og kapitler
  • Skjefstad, Arnt; Monsen, Erik

   (2015)

   Fradrag for fordel ved erstatningsutmåling: Særlig om fordelsfradag ved tingsskade og mislighold.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-308-2639-3.

  • Monsen, Erik

   (2015)

   Disgorgement damages in Norwegian law.

   Springer.

  • Monsen, Erik

   (2012)

   Innføring i juridisk metode og oppgaveteknikk.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202392758.

  • Monsen, Erik

   (2011)

   Høringsuttalelse til Justisdepartementets høringsnotat av april 2011 om styrking av lovgivningen om håndheving av industrielle rettigheter m.m.

  • Monsen, Erik

   (2009)

   NOU 2009: 11 Kredittavtaler (sekretær).

  • Monsen, Erik

   (2006)

   Berikelseskrav ved inngrep i det markedsføringsrettslige etterlikningsvernet etter mfl. § 8a jf. § 1. Et bidrag til analysen av privatrettslige monetære sanksjoner i norsk rett.

   ISBN 82-308-0217-3.

 • Formidling
  • Monsen, Erik

   (2017)

   Avtaleinngåelse og avtaletolkning.

   Faglunsj, JSU ved UiB;

   2017-04-04.

  • Monsen, Erik

   (2015)

   Berikelseskrav.

   Advokatforeningen, Møre og Romsdal krets;

   2015-03-21.

  • Monsen, Erik

   (2015)

   Compensatory, Restitutionary and Disgorgement Damages in cases of Infringement of Intellectual Properties. EU Law and Norwegian Legislation as compared to US Law on Restitution for Wrongs..

   Workshop;

   2015-10-20 - 2015-10-22.

  • Monsen, Erik

   (2015)

   Regeldanning i erstatningsretten.

   De Nordiske Erstatningsrettsdager;

   2015-11-30 - 2015-12-01.

  • Monsen, Erik

   (2013)

   Sårstelldommen - ulovfestet rett på legalitetsprinsippets område?.

   Faglunsj, Juridisk studentutvalg ved Det juridiske fakultet, UiB;

   2013-04-18.

  • Monsen, Erik

   (2012)

   Nøytral reklamasjon.

   Juristenes Utdanningssenter;

   2012-03-27.

  • Monsen, Erik

   (2012)

   Nøytral reklamasjon.

   Juristenes Utdanningssenter;

   2012-03-02.

  • Monsen, Erik

   (2012)

   Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten.

   Det årlige ajourføringskurset, Juristenes Utdanningssenter;

   2012-11-22.

  • Monsen, Erik

   (2012)

   Reklamasjon og passivitet i kontraktsretten.

   Det årlige ajourføringskurset, Juristenes Utdanningssenter;

   2012-11-28.

  • Monsen, Erik

   (2011)

   Lovfestete og ulovfestete regler om avtaleinngåelse.

   Faglunsj;

   2011-04-08.

  • Monsen, Erik

   (2011)

   Metodespørsmål i kontraktsretten.

   Foredrag;

   2011-10-12.

  • Monsen, Erik

   (2010)

   Blanda drops: Litt om (i) prisavslag (ii) angrerett ved internettinitiert kjøpeavtale og (iii) metodespørsmål i kontraktsretten.

   Faglunsj;

   2010-10-12.

  • Monsen, Erik

   (2010)

   Principles of European Law. Study Group on a European Civil Code. Unjustified Enrichment (PEL Unj. Enr.). Prepared by Christian von Bar and Stephen Swann. Sellier European Law Publishers, Bruylant, Stämpfli Publishers Ltd. Berne, München 2009. 739 s.

   Tidsskrift for Rettsvitenskap.

   ISSN 0040-7143.

   Hefte 4-5.

   s.875-883.

  • Monsen, Erik

   (2009)

   Om rettsdannelse i kontraktsretten - særlig om alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og analogisk anvendelse av lovregel.

   Studentarrangement;

   2009-09-22.

  • Monsen, Erik

   (2008)

   Uberettiget berikelse som grunnlag for betalingskrav.

   Nordisk juristmøte;

   2008-08-12 - 2008-08-15.

  • Monsen, Erik

   (2007)

   Berikelseskrav ved brudd på immaterialrettslovgivningen og markedsføringslovgivningen.

   Waterhole;

   2007-12-04.

  • Monsen, Erik

   (2007)

   Om godtroende besitters fruktrett og rettsvirkninger av urettmessig utnyttelse av annen manns ting.

   Faglunsj;

   2007-12-07.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway