Gert Johan Kjelby

Professor i rettsvitenskap

Handelshøgskolen UiS
Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
IPARK
Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Kjelby, Gert Johan

   (2023)

   Påtalerett.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-74984-2.

  • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf

   (2023)

   Beviskravet ved prejudisiell prøving av et sivilrettslig rettsforhold i en straffesak - hva innebærer avgjørelsen HR-2019-2400-A?. I: Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar: Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202762773.

   s.651-662.

  • Frøberg, Thomas; Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders; Torgersen, Runar

   (2023)

   Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 192 – 202c..

   Karnov lovkommentarer.

  • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf

   (2023)

   Barnekonvensjonen og norsk straffeprosess. I: Barnekonvensjonen i norsk rett: Prinsipper og praksis.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 978-82-05-59187-5.

   s.261-283.

  • Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders; Torgersen, Runar; Frøberg, Thomas

   (2023)

   Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 203-261.

   Karnov lovkommentarer.

  • Frøberg, Thomas; Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders; Torgersen, Runar

   (2022)

   Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 108-170 (lovens del 3). Karnov lovkommentar.

   Karnov lovkommentarer.

  • Greve, Ingvild; Kjelby, Gert Johan

   (2022)

   I politi- og påtalerettens grenseland. Lovregulering av enkelte gråsoner mellom politioppgaver og påtaleoppgaver?.

   Tidsskrift for strafferett.

   ISSN 1502-685X.

   Volum 22.

   Hefte 4.

   s.355-373.

   DOI: 10.18261/strafferett.22.4.5

  • Frøberg, Thomas; Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders; Torgersen, Runar

   (2022)

   Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 170a- 190..

   Karnov lovkommentarer.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2021)

   «Bevisførsel om innholdet i uttalelser fra vitner og mistenkte avgitt «på stedet»». I: Med ære og samvittighet : Festskrift til Magnus Matningsdal 70 år.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205554245.

   s.226-252.

  • Frøberg, Thomas; Kjelby, Gert Johan; Løvlie, Anders; Torgersen, Runar

   (2021)

   Lovkommentar til straffeprosessloven §§ 1-107i (lovens del 1-3).

   Karnov lovkommentarer.

  • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf

   (2020)

   Barnerett og strafferett: omsorgsansvar og straffansvar. Noen tanker om passiv medvirkning og avgjørelsen i HR-2019-561-A. I: Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 9788205538498.

   s.316-335.

  • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf

   (2020)

   Straffansvar for medvirkning ved utilstrekkelig motvirkning – hva er rettstilstanden ved brudd på omsorgsplikter overfor barn?.

   Tidsskrift for strafferett.

   ISSN 1502-685X.

   Volum 20.

   Hefte 4.

   s.384-401.

   DOI: 10.18261/issn.0809-9537-2020-04-04

  • Kjelby, Gert Johan

   (2019)

   Påtalerett.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-59119-9.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2019)

   Politi- og påtalerett som akademiske fag ved Det juridiske fakultet i Bergen.. I: Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245027945.

   s.379-394.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2019)

   Beviskravet for påtalemyndighetens beslutning om tiltale. Relativisering av beviskravet i lys av EMK og Armani Da Silva mot Storbritannia fra 2016? . I: Integritet og ære : festskrift til Henry John Mæland.

   Gyldendal Norsk Forlag A/S.

   ISBN 9788205509436.

   s.244-265.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2019)

   Påtalemyndighetens skrivebord er strafferettspleiens sentrum. I: Straff & frihet: Til vern om den liberale rettsstat. Festskrift til Tor-Aksel Busch.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 9788205530096.

   s.423-434.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2018)

   Politiets advarsler – OPS, don‘t do it again!.

   Tidsskrift for strafferett.

   ISSN 1502-685X.

   Volum 18.

   Hefte 4.

   s.285-300.

   DOI: 10.18261/issn.0809-9537-2018-04-05

  • Kjelby, Gert Johan

   (2017)

   Påtalerett.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202516062.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2017)

   Doms- og foreleggskompetansen i politisakene. Særlig om politimestrenes «dømmende Myndighed i ringe Bødemaalsager» og foreleggsinstituttets fremvekst. I: Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling.

   Akademisk Publisering.

   ISBN 978-82-8152-049-3.

   s.243-283.

  • Kjelby, Gert Johan; Sæther, Knut Erik

   (2016)

   Påtalemyndigheten og rettsfølelsen. I: Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis.

   Gyldendal Juridisk.

   ISBN 978-82-0548-952-3.

   s.166-186.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2015)

   Some Aspects of and Perspectives on the Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case-Law.

   Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ).

   ISSN 1894-4183.

   Volum 3.

   Hefte 1.

   s.61-83.

   DOI: 10.15845/bjclcj.v3i1.828

  • Kjelby, Gert Johan

   (2014)

   Straffeloven 1902 og den offentlige påtaleretten. I: Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902.

   Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-8152-043-1.

   s.271-292.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2014)

   En rettspolitisk vurdering av straffansvaret for alvorlig sinnslidende i norsk rett.

   Tidsskrift for strafferett.

   ISSN 1502-685X.

   Hefte 3.

   s.262-282.

  • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf

   (2013)

   Every reasonable effort? – om domstolenes og påtalemyndighetens plikt til å sikre tiltaltes rett til krysseksaminasjon. I: Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1253-8.

   s.293-307.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2013)

   Mellom rett og plikt til straffeforfølgning. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-41505-1.

  • Kjelby, Gert Johan; Øyen, Ørnulf

   (2008)

   Saken Gäfgen mot Tyskland – noen synspunkt på absolutte og relative sider ved EMK art. 3.

   Tidsskrift for strafferett.

   ISSN 1502-685X.

   Hefte 3.

   s.290-298.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2007)

   Betydningen av Kaste og Mathisen mot Norge – en replikk.

   Lov og Rett.

   ISSN 0024-6980.

   Volum 46.

   Hefte 3.

   s.190-192.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2007)

   Preventiv og pre-aktiv etterforsknings- og påtalestrategi "The Al Capone approach" og hjemlig nulltoleranse. I: Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-37592-5.

   s.610-627.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2005)

   Bevisførsel og bevissikring i familievoldsaker – særlig om adgangen til opplesning av tidligere avgitte forklaringer.

   Tidsskrift for strafferett.

   ISSN 1502-685X.

   Hefte 1.

   s.7-43.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2002)

   Opplesning av tidligere avgitte forklaringer fra en medskyldig. I: Nybrott og odling Festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen.

   Fagbokforlaget.

   s.547-562.

  • Kjelby, Gert Johan

   (1998)

   Rettergangsbot for utilbørlig forhold i anledning etterforsking - noen synspunkt på domstolloven § 200, jf § 213 femte ledd. I: Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998.

   ISBN 82-419-0234-4.

   s.653-669.

  • Kjelby, Gert Johan

   (1996)

   Forhandlinger og avtaler mellom påtalemyndigheten og siktede - straffeprosessuelle forlik?.

   Kritisk juss.

   ISSN 0804-7375.

   Hefte 4.

   s.227-256.

 • Bøker og kapitler
  • Kjelby, Gert Johan; Myhrer, Tor-Geir

   (2023)

   Politirettslige tekster: En utvikling fra fag til vitenskap.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215063737.

  • Øyen, Ørnulf; Kjelby, Gert Johan

   (2020)

   Høring: Midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av COVID-19.

  • Øyen, Ørnulf; Kjelby, Gert Johan

   (2020)

   Høring – forslag til midlertidig lov om endringer i rettens sammensetning mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19.

  • Kjelby, Gert Johan; Skyberg, Lisbet Fullu

   (2016)

   "En vurdering av enkelte premisser for en ny straffeprosesslov" Rapport av 8. februar 2016 til Straffeprosessutvalget.

   Volum 2016: 24.

   Hefte vedlegg 2.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2015)

   Bevisrettens grunnprinsipper og hovedregler i straffesaker. I: Bevis i straffesaker: Utvalgte emner.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205460096.

   s.79-152.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2012)

   Mellom rett og plikt til straffeforfølging. Den relative etterforskings- og påtalepliktens rettslige rammer og rettslige utvikling i norsk straffeprosess.

   Universitetet i Bergen.

   ISBN 978-82-308-2171-8.

 • Formidling
  • Kjelby, Gert Johan; Nilsen, John Reidar

   (2022)

   Politiets visitasjoner – når, hvor, av hvem og på hvilket grunnlag?.

   Lov og Rett.

   ISSN 0024-6980.

   Volum 61.

   Hefte 2.

   s.129-138.

   DOI: 10.18261/lor.61.2.6

  • Kjelby, Gert Johan

   (2022)

   Research on Police and Prosecution Law in Bergen.

   Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ).

   ISSN 1894-4183.

   Volum 10.

   Hefte 2.

   s.51-59.

  • Kjelby, Gert Johan; Strandbakken, Asbjørn

   (2018)

   En politiembetsmann og politirettsforsker takker av – Ragnar Auglend 70 år.

   Tidsskrift for strafferett.

   ISSN 1502-685X.

   Volum 18.

   Hefte 4.

   s.262-264.

   DOI: 10.18261/issn.0809-9537-2018-04-02

  • Kjelby, Gert Johan

   (2015)

   Håndhevingsplikt og skjønnsutøvelse. Legalitet og opportunitet i politi- og påtaleretten.

   Politirettskonferanse;

   2015-10-15 - 2015-10-16.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2015)

   Prosecutors accountability. Accountability to whom – a need for disciplinary bodies?.

   2nd Annual Conference on The Rule of Law;

   2015-05-29.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2014)

   Some aspects and perspectives on the public prosecutors objectivity according to the ECtHR case-law.

   1nd Annual Conference on The Rule of Law;

   2014-05-23.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2007)

   Rettslige rammer for bevisførselen.

   Påtalemøte;

   2007-12-19.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2006)

   Rettslige rammer for bevisførselen.

   Påtalemøte;

   2006-11-01.

  • Kjelby, Gert Johan

   (2006)

   Saken K og M mot Norge - Det er en menneskerett å få stille spørsmål, men ikke å få svar.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway