Inger Benny Espedal Tungland

Førstelektor i pedagogikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning
HL K-258

Bio

Inger Benny Espedal Tungland er førstelektor i pedagogikk. Profesjonskvalifisering i utdanning og i yrket er hovedområder. Videreutdanning for praksislærere og profesjonsveilederutdanning for barnehagelærere og lærere som skal kvalifisere seg for å veilede nyutdannede lærere i skole og barnehage, er særskilte arbeidsfelt innen utdanning.

Hun er faglig koordinator for Universitetsbarnehagesatsningen ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU)  og representerer UiS i det nasjonale nettverket Veiledning for nyutdannede lærere, og er Institutt for barnehagelærerutdanning sin representant som samarbeidspartner i å jobbe fram gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere i regionen. Hun er veileder i NyTi, en ordning for og med nyansatte i vitenskapelige stillinger ved UiS. Tungland er også tilknyttet forskergruppen profesjon og ledelse i FILIORUM- Senter for barnehageforskning. 

Emneansvar: 
https://www.uis.no/nb/profesjonsveiledning-i-utdanning-og-yrke-veiledning-i-barnehage

Veiledningsordninger for veiledning av nyutdannede lærere: 
https://www.uis.no/nb/profesjonsveiledning-i-utdanning-og-yrke-veiledning-i-barnehage#Solaseminar
https://www.uis.no/nb/profesjonsveiledning-i-utdanning-og-yrke-veiledning-i-barnehage#Forumlokaleveiledere

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2022)

   Barnehageutvikling: partnerskap mellom utdanningssted og barnehage i universitetsbarnehagesatsingen. I: Barnehageutvikling.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050300.

   s.90-108.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Personalets hjertesaker for barna : personlige og pedagogiske intensjoner. I: Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215050294.

   s.44-57.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2020)

   Pedagogy and interdisciplinarity: Research on the reformed kindergarten teacher education (KTE) in Norway.

   Cogent Education.

   ISSN 2331-186X.

   Volum 6.

   Hefte 1.

   s.1-14.

   DOI: 10.1080/2331186X.2019.1707519

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Ny i barnehagelærerprofesjonen - vilkår for profesjonell identitetsutvikling i møte med et arbeidsfellesskap. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-02680-0.

   s.185-200.

 • Bøker og kapitler
  • Tungland, Inger Benny Espedal; Belland, Tove Erna

   (2023)

   Rapport fra partnerskapsarbeidet mellom Jåttå Universitetsbarnehage og Universitetet i Stavanger. evaluering av pilot perioden .

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2020)

   Åpenhet og bevegelser i hverdagens møter mellom foreldre og ansatte i den åpne barnehagen. I: Den åpne barnehagen. Et mangfoldig møtested.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245025071.

   s.169-186.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Bjørnestad, Elisabeth

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen. Rapport fra dybdestudien i det longitudinelle forskningsprosjektet Gode barnehager for barn i Norge (GoBaN)..

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-890-0.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2018)

   Felles ansvar for planlegging av praksisoppgavene: Rapport fra FOU-prosjektet FAPP 2016-2017.

   Universitetet i Stavanger.

  • Foss, Vigdis; Fossøy, Ingrid; Fimreite, Hege; Alvestad, Marit; Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Nordvik, Grete; Økland, Magli Sofie; Sataøen, Svein Ole; Ødegaard, Elin Eriksen

   (2015)

   Pedagogikk - i barnehagelærarutdanninga. I: Barnehagelærarutdanninga. Meir samanheng, betre heilskap, klarare profesjonsretting?.

   Høgskulen på Vestlandet.

   ISBN 978-82-7709-207-2.

   s.106-137.

 • Formidling
  • Vathne, Runar; Husebø, Dag; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2024)

   NyTi - en veiledningsordning for og med nytilsatte lærere i UH-sektor.

   Veiledningskonferansen i Fredrikstad;

   2024-02-08 - 2024-02-09.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2024)

   Profesjonsveilednings studenters betraktninger om kompetansebehov etter endt videreutdanning .

   Veiledningskonferansen 2024;

   2024-02-08 - 2024-02-09.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2023)

   Å høre til - Sola seminar for nyutdannede barnehagelærere. Rolle: arrangør og faglig innlegg.

   Seminar for nyutdannede barnehagelærere, veilederene deres, samt ledere;

   2023-03-29.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Vathne, Runar

   (2023)

   Den allsidige profesjons-veiledningskompetansen –på hvilke måter kan den komme til nytte?.

   forum for lokale veiledere;

   2023-06-07.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Husebø, Dag; Nordheim, Erlend

   (2023)

   Aksjonsforskning som tilnærming til partnerskap mellom universitet og universitetsbarnehage..

   NASJONALT NETTVERK FOR LÆRERUTDANNINGS OG UNIVERSITETSBARNEHAGER;

   2023-04-24.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2023)

   Å se barnet&eleven – ulike perspektiv og linser i bruk.

   forum for lokale veiledere;

   2023-09-22.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Belland, Tove Erna

   (2023)

   "I en tett og konstruktiv dialog" –Kommunikasjon og samhandling i etablering av partnerskap.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2023;

   2023-10-24 - 2023-10-26.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Myrvang, Ellinor; Storli, June Berger; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2022)

   Presentasjon av boka Pedagogisk kvalitet i barnehagen.

   Forum Filiorum ;

   2022-02-01.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning

   (2022)

   Pedagogisk ledelse og progresjon i praksis – felles læring og samhandling i prosjektet PLOPP – Universitetsbarnehagesatsningen..

   Veiledningskonferansen 2022. Veiledning for bærekraftig utdanning og profesjonsutvikling ;

   2022-02-09 - 2022-02-10.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Storli, June Berger; Myrvang, Ellinor; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2022)

   Pedagogisk kvalitet i barnehagen - forutsetninger og utfordringer.

   Kurs for barnehagelærere vår 2022;

   2022-03-09.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2022)

   Profesjonskvalifisering - forhold mellom arbeid med universitetsbarnehagesatsningen og praksislærerutdanning .

   Møte med eiere, styrere og virksomhetsledere i Rogaland. Praksisbarnehager ved institutt for barnehagelærerutdanning, UiS;

   2022-05-31 - .

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning

   (2022)

   Pedagogisk ledelse og progresjon i praksisstudiene..

   Norsk Barnehageforskningskonferanse 2022 ;

   2022-10-26 - 2022-10-28.

  • Husebø, Dag; Tungland, Inger Benny Espedal; Vathne, Runar

   (2022)

   NyTi - Universitetet i Stavangers veiledningsordning for nyansatte i vitenskapelige stillinger..

   Webinar;

   2022-09-28 - .

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Velde, Kjersti Lønning; Ragnhild, Fenne; Lindanger, Elisabeth Byre

   (2022)

   Pedagogisk ledelse og progresjon i praksisstudiene - et samskapende FoU prosjekt..

   Partnerskap for en bedre barnehage/skole og bedre lærerutdanning;

   2022-11-18 - .

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2022)

   Å se barnet - en hjertesak.

   FILIORUMs ressursbank.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Status og veien videre med økt aktivitet i universitetsbarnehagesatsningen .

   Planleggingsdag Jåttå barnehage;

   2021-02-02.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Nyutdannet og nytilsatt i en pandemitid.

   seminar for nyutdannede barnehagelærere, veiledere og eiere;

   2021-03-22.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Andreassen, Wenche

   (2021)

   Orientering om universitetsbarnehage ordningen - og hospiteringsordning for ansatte ved IBU.

   Fagdag institutt for barnehagelærerutdanning;

   2021-08-10.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Orientering om arbeidet i universitetsbarnehagen - en pilotering..

   Instituttrådsmøte;

   2021-05-11.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Hvalby, Mette Irene

   (2021)

   Tre år med Prinsipper og forpliktelser for veiledning av nyutdannede nytilsatte Hva er status nå? .

   Forum for lokale veiledere;

   2021-09-13.

  • Hvalby, Mette Irene; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2021)

   Evaluering av nasjonale rammer for veiledning.

   Forum for lokale veiledere;

   2021-05-27.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2020)

   Pilootprosjektet universitetsbarnehage. Sammen om å utvikle en sterkere profesjonsutdanning ved å utfordre det velkjente og utforskedet ukjente..

   Planleggingsdager/ fagdager ;

   2020-08-13 - 2020-08-14.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2020)

   Universitetsbarnehage - hvorfor, hvordan og hva. En situasjonsrapport om partnerskaps arbeidet..

   Praksislærermøte ;

   2020-09-30.

  • Alvestad, Marit; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Kvalitativ dybdestudie - rammer for kvalitet. Noen preliminære resultat. .

   Sluttkonferanse GoBaN-prosjektet, OsloMET, 14-15.januar 2019;

   2019-01-14 - 2019-01-15.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Med barna for øyet og pedagogiske intensjoner fra hjertet: Personalets særegne blikk i siktet .

   GoBaN sluttkonferanse;

   2019-01-14 - 2019-01-15.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Pedagogisk ledelse med personalets hjertesaker i siktet.

   Seminar for nyutdannede barnehagelærere;

   2019-04-09 - .

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   "Om veiledning - og bachelor oppgaven." .

   Fagdager IBU;

   2019-06-13 - 2019-06-14.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Mangfoldighet i veiledning og kommunikasjon sammen med foreldre i den åpne barnehagen.

   Utdanningsdirektoratet.

  • Alvestad, Marit; Gjems, Liv; Bjørnestad, Elisabeth; Tungland, Inger Benny Espedal; Storli, June Berger; Velde, Kjersti Lønning; Myrvang, Ellinor

   (2019)

   Kvalitet i barnehagen - en dybdestudie .

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 Universitetet i Stavanger 16-17.oktober 2019;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2019)

   Universitets barnehage pilot - på vei mot partnerskap for en sterkere profesjonsutdanning.

   Nasjonalt nettverksmøte, Utdanningsbarnehager ;

   2019-11-21 - .

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2019)

   Balansegang i ulike sfærer i åpne barnehager.

   Norsk barnehageforskningskonferanse;

   2019-10-16 - 2019-10-17.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Ny pedagogisk leder, om å ønske, ville og gjøre en forskjell som leder.

   Seminar for nyutdannede barnehgelærere;

   2018-04-17 - .

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Med barna for øyet og pedagogiske intensjoner fra hjertet: Personalets særegne blikk under lupen..

   Forum for barnehagevitenskap ;

   2018-09-04 - .

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Kommunikasjon i møte med foreldre i den Åpne barnehagen.

   Fagdager;

   2018-11-05.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Hvordan arbeider vi i partnerskap med praksisfeltet for å sikre gode veiledningsordninger for nyutdannede Lærere?.

   Fagdager;

   2018-06-14 - .

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2018)

   Veiledning for nye barnehagelærere.

  • Jernes, Margrethe; Knaben, Åse Dagmar; Tungland, Inger Benny Espedal; Alvestad, Marit

   (2017)

   Pedagogy in the Knowledge Areas in the New Norwegian Preschool Teacher Education.

   The 27th EECERA conference;

   2017-08-29 - 2017-09-01.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Stavanger 28.april 2017.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-04-28.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager - Bergen 3. mai, 2017.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-05-03.

  • Jernes, Margrethe; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Kommunikasjon, smarbeid og veiledning i åpne barnehager - Oslo 11. mai, 2017.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-05-11.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2017)

   Kommunikasjon, samarbeid og veiledning i åpne barnehager Sandefjord 10.mai.

   Kompetanseløft for åpne barnehager (KOMÅP);

   2017-05-10.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   "Veiledning for nyutdannede - hva er nytt?".

   Komunalt barnehageforum;

   2017-03-28.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2017)

   Godt nok! - innledning, arrrangør og ledelse av "solaseminaret" - Seminar for nyutdannede barnehagelærere i fylket.

   Seminar for nyutdannede barnehagelærere, veiledernene og lederne deres;

   2017-04-04.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Vatne, Bente; Alvestad, Marit

   (2016)

   Reforming higher education – the new kindergarten teacher education programme in Norway - How are the reform and pedagogy as a subject evident in the module plans and exams..

   Annual 2016 NERA Conference in Helsinki ;

   2016-03-09 - 2016-03-11.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Barnehagen - en jungel av muligheter for profesjonslæring..

   Seminar for nyutdannede barnehagelærere, solaseminaret.;

   2016-04-12.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Vilkår for utvikling av profesjonsidentitet i et arbeidsfellesskap..

   Fagseminar i nettverket for "veiledning av nyutdannede lærere";

   2016-05-25.

  • Jernes, Margrethe; Rosell, Lars Yngve; Tungland, Inger Benny Espedal

   (2016)

   Fra inspirasjon til uttrykk i barnehagelærerutdanningen - læring og danning gjennom digital animasjon..

   Nasjonal nettverkskonferanse i universitet- og høyskolepedagogikk;

   2016-05-02 - 2016-05-04.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2016)

   Educational Sciences - Close to practice.

   EECERA Dublin;

   2016-08-31 - 2016-09-03.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2015)

   Who am I.

   GLØD - samling om rekkruttering og kompetanse;

   2015-11-28 - 2015-11-29.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2015)

   "alle voksne har vært barn en gang, men det er svært få som husker det".

   Sola seminar;

   2015-04-13.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2015)

   Veiledning for nye barnehagelærere.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2014)

   Identities And Relationships Among New Preschool Teachers And Assistants, The Impact This May Have On The Learning Culture In Kindergartens.

   ECER Porto 2014 The past, present and future of educational research in Europe;

   2014-09-01 - 2014-09-05.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2013)

   Anerkjennelsens betydning for profesjonell utvikling og identitet.

   dagsseminar for nyutdannede førskolelærere,veiledere,styrere, eierrepresentanter fra kommuner og rogaland fylke;

   2013-04-10.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Jernes, Margrethe

   (2013)

   Supervision of staff, Norwegian experiences.

   International week, ;

   2013-06-04 - 2013-06-07.

  • Tungland, Inger Benny Espedal

   (2013)

   Hvem er jeg? Fokus på relasjonen mellom nyutdannede barnehagelærere og assistentene i barnehagen, og den betydning det har for profesjonell utvikling og yrkesidentitet.

   Nasjonalt nettverksseminar veiledning av nyutdannede lærere;

   2013-11-27 - 2013-11-28.

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2013)

   Hvem er jeg? En intervju studie.

   Forum for barnehagevitenskap. ;

   2013-12-10 - .

  • Tungland, Inger Benny Espedal; Abrahamsen, Gerd Randi

   (2012)

   Roles and relationships among new preschool teachers and assistants and the impact it has on the learning culture in preschool.

   Supporting New Teachers in Europe. International Conference on Research for Induction of New Teachers;

   2012-06-09 - 2012-06-11.

  • Hanssen, Brit; Tungland, Inger Benny Espedal; Østrem, Sissel

   (2011)

   Veiledning for nyutdannede yrkesutøvere – en skulder å gråte på eller bidrag til profesjonell utvikling?.

   Åpen fagdag;

   2011-11-30 - .

  • Alvestad, Marit; Fugelsnes, Kristin; Tungland, Inger B.E.

   (2007)

   The Experienced Curriculum - Childrens Understandings of Learning in Some Norwegian Kindergartens.

   17th EECERA conference in Prague 29.august-1st of September 2007;

   2007-08-29 - 2007-09-01.

  • Melberg, Jorunn; Fotland, Anne Karin; von Krogh, Fie; Nordbotten, Gerd Lise; Brekke, Anne; Tungland, Inger B.E.

   (2007)

   Presentasjon av Innføringsseminar med 1. årsstudenter på førskolelærerutdanningen.

   Avspark UIS;

   2007-07-08.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway