Linda Horne Mæland

Førsteamanuensis i helsesykepleie

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse

Bio

Mitt forsknings område knyttes til sykepleier som fortsetter i praksis, mer konkret betydningen av det å realisere seg for helsesykepleiere i skolehelsetjenesten for å fortsette i praksis.

Forskningsinteresse: helsesykepleie; helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid; å fortsette i praksis; relasjons arbeid; profesjonelle relasjoner; profesjonell utvikling; omsorg; omsorgsetikk; kvalitative metoder; tverrfaglig forskning

My research area relates to nurses remaining in practice, in particular, public health nurses working in the field of school nursing and the significance of self-realization for their remaining in practice.
Research areas of interest: public health nursing; health promotion and disease preventive work; remaining in practice; relational work; professional relations; professional development; care; ethics of care; qualitative methods; interdisciplinary research

 

 

 

Publikasjoner