Per Christer Thomas Westergren

professor i sykepleievitenskap med innretning mot helsesykepleie

Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for folkehelse
Follow me

Bio

Thomas er sykepleier med klinisk erfaring fra barneavdelinger, og disputerte i 2017 ved Universitetet i Agder (UiA) for en PhD-grad i helsevitenskap. Avhandlingen omhandlet fysisk aktivitet og astma hos barn og unge. Hans forskningsfelt er barn og unges helse, og utvikling av kunnskapsbasert praksis i både primær- og spesialisthelsetjenester, og har arbeidet ved UiA som professor siden 2022 og ledet prosjektet Godt begynt. Thomas har bred metodekompetanse, og arbeider med kvalitative og kvantitative data både i empiriske studier og systematiske kunnskapsoppsummeringer. Fra oktober 2023 er Thomas ansatt som professor i sykepleie med innretning mot helsesykepleie.

Publikasjoner