Verdiskapingsforum ved Universitetet i Stavanger

Verdiskapingsforum ved UiS har som formål å styrke samhandlingen mellom UiS og Stavanger-regionens samfunns- og arbeidsliv med henblikk på nyskaping, bærekraftig omstilling og verdiskaping. Forumet er en arena for gjensidig informasjonsutveksling, dialog og forankring av innspill og viktige satsinger.

Published Endret

Møter og seminarer i Verdiskapingsforum

Høstens åpne næringslivsseminar i Verdiskapingsforum ble avholdt 11. november 2022 med tema kunnskap og kompetanse i energiomstillingen. Se programmet her

Invitasjon til møter i Verdiskapingsforum sendes til faste medlemmer og deltakere med møte- og talerett.

Ledelsen i Microsoft Norge i dialog med deltakere på seminar i Verdiskapingsforum 30. oktober 2020

Mandat

Verdiskapingsforum er et rådgivende organ for rektor ved UiS, og en arena for å:
1. utvikle felles forståelse for utfordringer og muligheter i samfunns- og arbeidslivet og ved UiS
2. orientere om planlagte aktiviteter som er viktige for utvikling og omstilling i Stavanger-regionen
3. fremme konkrete satsinger som kan styrke samhandlingen og gi et økt trykk på innovasjon og bærekraftig omstilling
4. komme med forslag og innspill som kan styrke primæraktivitetene ved UiS og som møter langsiktige arbeidskrafts- og kompetansebehov i samfunnet.

Medlemmer i Verdiskapingsforum

Rektor Klaus Mohn, Universitetet i Stavanger (leder)
Stortingsrepresentant Margret Hagerup, Utdannings- og forskningskomiteen
Statsforvalter Bent Høie, Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesordfører Marianne Chesak, Rogaland fylkeskommune
Ordfører Kari Nessa Nordtun, Stavanger kommune
Ordfører Stanley Wirak, Sandnes kommune
Ordfører Tom Henning Slethei, Sola kommune
Ordfører Jarle Bø, Randaberg kommune
Regiondirektør Tone Grindland, NHO Rogaland
Distriktssekretær Eirin Sund, LO Rogaland
Administrerende direktør Harald Minge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen
Administrerende direktør Helle Kristine Schøyen, Stavanger universitetssjukehus
Administrerende direktør Anne Cathrin Østebø, Validé
Administrerende direktør Kristin Wallevik, NORCE
Regiondirektør Helene Arholm, KS Vest-Norge
Regiondirektør Kari Holmefjord Vervik, Innovasjon Norge Rogaland
Daglig leder Cecilie Claviez, Universitetsfondet for Rogaland
Administrerende direktør Eimund Nygaard, Lyse AS 
Administrerende direktør Odd Torland, Smedvig AS
Administrerende direktør Tore Gjedebo, Styrbjørn AS
Styreleder Tore Lærdal, Laerdal Medical AS
Konserndirektør konsernstrategi og prosjekter, Jan Friestad, SR-Bank

Rektor Klaus Mohn med næringsminister Iselin Nybø på seminar i Verdiskapingsforum 30. oktober 2020

Samhandlingsgrupper

I tilknytning til Verdiskapingsforum tas det initiativ til samhandlingsgrupper for ulike aktiviteter som anses viktige for regionens omstilling og verdiskaping.

Samhandlingsgruppene er mulighetsarenaer. De skal samle relevante og interesserte aktører for gjensidig info og oppdatering av planer og initiativ, vurdere mulig samhandling og ta nye initiativ.

Gruppene har selv ansvar for sin aktivitet og jobber selvstendig med utvikling og oppfølging av sine initiativ og interesseområder. De kan få og gi innspill fra/til Verdiskapingsforum.

Samhandlingsgruppene skal være bredt sammensatt av aktive personer fra samfunns- og arbeidsliv, og gjerne ha en størrelse på 20-30 faste deltakere. Oppnevningene foretas av rektor for en to-års periode, men deltakelse kan justeres i perioden. Det er normalt ingen vararepresentasjon i gruppene. Deltakelse er ulønnet.

Hver gruppe har sitt sekretariat, men det er viktig å understreke at det ikke bygges opp noe nytt byråkrati ved etableringen av en samhandlingsgruppe. Møtehyppigheten er 3-4 ganger i året etter behov.

For tiden er disse Samhandlingsgruppene aktive:

Samhandlingsgruppe for klyngeutvikling og store satsinger (KOSS)

Formål: Ta opp regionale utfordringer knyttet til forskning og innovasjon og bidra til å fremme tverrfaglige regionale satsinger og sørge for utvikling av store innovasjonsprosjekter med regional oppbakking mot nasjonale og internasjonale finansieringsmuligheter. Det holdes vanligvis to møter per semester.

Deltakere er klyngeledere fra regionens næringsklynger under Arena-ordningen, Blue Planet, Maritimt Forum, Lyse, Validé, NHO Rogaland, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, Stavanger Universitetssjukehus, UiS og næringssjefer fra Stavanger kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og Rogaland fylkeskommune. Andre representanter fra regionen inviteres inn etter tematikk i møtene.

Sekretariat: Innovasjonsavdelingen ved UiS.

Samhandlingsgruppe for innovasjon og kommersialisering

Formål: Styrke koblingene mellom akademia og næringsaktører, mellom forsknings- og gründerbasert næringsutvikling og med studententreprenører. 

Deltakere fra Connect Norge, CreatorMakerspace/ForusLab, EngageInnovate, Innovasjon Norge, Innovation Dock, Jæren Produktutvikling, NORCE, Skape, SR-Bank, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Rogaland fylkes-kommune, Stavanger kommune, Start UiS, Studentinkubatoren LevelUp samt UiS.

Sekretariat: Validé.

Samhandlingsgruppe for Ullandhaug

Formål: Møteplass for styreledere og daglige ledere i institusjoner på Ullandhaug som skal bidra til å løfte Ullandhaug i ønsket utviklingsretning.

Deltakere fra UiS, NORCE, SUS, Validé, Måltidets Hus, Ipark Eiendom, SiS, Statsbygg og Universitetsfondet.

Sekretariat: Universitetsfondet.

Executive Forum HHUiS

Formål: En tverrfaglig møteplass for næringslivsledere og forskere med formål om å dele kunnskap, erfaringer og ideer for styrking og utvikling av regionen.

Deltakere fra Vår Energi, Sparebank 1 – SR bank, Skretting, Sandnes sparebank, Smedvig AS, Lyse, SAR, Stamas Group, TD Veen AS, Forus Næringspark AS, Akva group, Tvedt Investering AS, SFF Group, Blue Planet AS, Sparebanken Vest, BDO m.fl. 

Sekretariat: Handelshøgskolen ved UiS.

Samhandlingsgruppe for kultur

Formål: Søke nye og innovative former for samarbeid og koplinger mellom ulike kulturaktører og også individuelle utøvere. Samhandlingsgruppen kan også vurdere kultur som del av samfunns- og næringsutviklingen der kulturen vil kunne være en viktig næring i seg selv, og dessuten være en relevant aktør for annen næringsutvikling og for byutviklingen.

Deltakere fra Tou, Folken, Konserthuset, SSO, MUST, Sølvberget, Kapittelfestivalen, Filmkraft, Rogaland Kunstsenter, KåKå, Maijazz, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Rogaland fylkeskommune, Validé kulturinkubator, SiS, StOr, UiS samt en rekke utøvende kunstnere innen musikk, visuell kunst og teater, dans og film.

Oppnevningene er personlige, i den forstand at det ikke er institusjoner og organisasjoner som representeres. Slik skal en sikre en åpen og ubundet diskusjon i gruppen. Den enkelte deltaker tar selv med seg informasjon, synspunkt og initiativ hjem til egen organisasjon, og følger selv opp initiativ som kan være interessante.

Sekretariat: Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiS.