KATS fortsetter å styrke tunnelsikkerhetsarbeidet til 2024

I desember 2020 annonserte Norges Forskningsråd (NFR) at KATS får videreføring og bevilgning til å gjennomføre fase 2. Prosjektet vil derfor fortsette ut mars 2024. De neste tre årene skal vi bygge videre på det grunnlaget vi har opparbeidet oss siden oppstarten i 2018, og samtidig styrke vår kapasitet til å foredle nye ideer og utvikle felles aktiviteter med partnerne i tunnelsikkerhetsnæringen gjennom FoU- og industriprosjekter.

Publisert Sist oppdatert

Organisasjonsjusteringer for fase 2

For å styrke arbeidet med å utvikle nye assosierte prosjekter gjør vi mindre tilpasninger i KATS-organisasjonen. Vi vil utvide styringsgruppen med medlemmer som kan åpne nye dører, etablerer en arbeidsgruppe med kapasitet til å utvikle og lede delprosjekter og legger vekt på mer involvering av prosjektets ekspertgruppe.

Organisering av KATS

Vi ser på rollen som samarbeidspartner som todelt. Dere er en støtte i pågående forskningsaktivitet. Samtidig skal vi sammen delta i konsortium som søker og vinner nasjonale og internasjonale konkurranser om forsknings- og leverandørprosjekter.

Webinar om finansieringsmuligheter

Den 8. april kjørte vi et kort lunsj-webinar om finansieringsmuligheter for forskningsprosjekter. Målet med webinaret var å få bedre oversikt, spre informasjon til partnere og etablere grunnlag for å lage forskningssøknader som vinner fram. Webinaret er det første i en rekke av flere, der målet er å bygge kultur og kompetanse for realisering av forskningsprosjekter innen tunnelsikkerhet.

Vi ønsker også å få til et partnermøte innen tredje kvartal 2021 med fokus på å identifisere muligheter for nye prosjekter/prosjektsamarbeid og spin-offs.

Fire pågående og tre nye PhD-prosjekter

PhD-prosjekter er, og vil fortsette å være, en sentral del av KATS og vi har for tiden fire stipendiater assosiert med prosjektet. Mer informasjon om stipendiatene og deres prosjekter finnes på våre nettsider.

Tone Iversen, tidligere prosjektassistent i KATS, er nå ansatt som stipendiat og hadde oppstart 1. februar 2021. Hovedmålet med doktorgradsprosjektet er å bidra til å styrke innovative prosesser i tunnelnæringen, og slik ha en indirekte effekt på å øke sikkerheten i norske tunneler. Dette er et anvendt forskningsprosjekt, der resultatene skal komme tunnelsikkerhetsnæringen til gode. For å oppnå dette målet er det sentralt for Iversen å ha et tett samarbeid med både offentlige bestillere og industri. Dette for å få en innsikt i deres ulike behov og utfordringer. Ved å bygge på erfaringer og lærdom fra tunnelsikkerhetsnæringen ønsker Iversen å identifisere samarbeidsformer som kan styrke næringens innovasjonssystem og bidra til at gode idéer får utvikle seg til faktiske løsninger. Ta gjerne kontakt med Tone på epost eller telefon (991 25 253) for mer informasjon om prosjektet.

KATS skal så raskt som mulig rekruttere tre nye stipendiatstillinger. To av stillingene vil ha tematikk i landskapet informasjons- og kommunikasjonsteknologi, digitale tvillinger, og automatisering i et tunnelsikkerhetsperspektiv. Den tredje stillingen er knyttet til temaet beredskapsanalyser for tunneler, hvor stipendiaten skal ansettes ved Høgskulen på Vestlandet. 

“Skulle ønske vi hadde-seminar" i slutten av mai

I perioden 25. – 28. mai arrangerte KATS webinarer om innovasjonsprosesser i tunnelsikkerhetsnæringen.

Vi hadde et ønske om å samle departement, offentlige etater, vei- og tunneleiere, industri og forskningsmiljø til å presentere og diskutere «hvor skoen trykker» for hver enkelt aktør. Webinaret tok utgangspunkt i en «skulle ønske vi hadde»-metodikk der deltakerne fikk presentere sitt perspektiv. Formålet var å kunne bidra til økt kunnskap om hvilke barrierer som må overvinnes for å sette innovasjonsprosesser i tunnelsikkerhetsnæringen i system.

Webinarene er planlagt av KATS v/ UiS, VIA og NORCE, og med bistand fra Statens Vegvesen og Rogaland fylkeskommune i den innledende fasen. Sammen vil vi jobbe med problemstillingene og ta initiativ til prosesser og bidra til et innovasjonssystem der gode ideer blir til faktiske innovasjoner. Dette vil også følges opp i Tone Iversens doktorgradsprosjekt.

SafeInTunnels

Gabriela Bjørnsen er tilknyttet KATS gjennom en offentlig-PhD for Rogaland brann og redning IKS. Hun forsker på læring og kompetanseutvikling i brann- og redningstjenesten med fokus på tunnelsikkerhet. Gabriela skal, i samarbeid med den statlige brannvernskolen i Tirol (Østerrike), utdanningsinstitusjonen BenPin (Tyskland), brann- og redningstjenesten i Reutlingen (Tyskland) utvikle et undervisningsopplegg for utrykningsledere. Pilotkurset vil ha oppstart i september. Det overordnede temaet for kurset er ledelse av innsats i tunneler med spesiell oppmerksomhet på samhandling og kommunikasjon og formålet er å øke kompetansen knyttet til håndtering av tunnelbranner.  Kurset legger opp til en kombinasjon av teoretiske forelesninger og spill- og table top-øvelser. I øvelsene skal deltakerne utgjøre skadestedsledelsen og spille ut forskjellige scenarioer knyttet til uønskede hendelser i tunneler.

Seminarrekker og tunnelsikkerhetsstudiet

Den 3. februar startet vi vår første seminarrekke om passiv brannsikring i tunneler. En måned etterpå var vi i gang med to nye seminarrekker, om informasjonsteknologiens muligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet og tidligfasevarsling, innovasjoner omkring sensorsystemer og kommunikasjonsteknologi. Forberedelsene og gjennomføringen av seminarrekkene har gitt oss verdifull kunnskap om tunnelsikkerhetsnæringen. Vi ønsker å bruke denne arenaen til å identifisere og utvikle nye ideer i samarbeid med seminardeltakerne og foredragsholdere.

Det er satt i gang arbeid for å forberede første gjennomføring av “tunnelsikkerhetsstudiet” våren 2022. Tunnelsikkerhetsstudiet skal gi studentene en grundig innføring i samfunns- og tunnelsikkerhet og gir muligheten for å oppnå 30 studiepoeng.

Risikoanalyser for tunneler

I 2004 utarbeidet Alf Reidar Nilsen og Ove Njå en veileder for risikoanalyse av vegtunneler. Mange risikoanalyser er gjennomført siden den gang, både for veg- og banetunneler. Vi tenker at tiden er moden for å oppdatere veilederen fra 2004, og vil starte dette arbeidet denne våren. Arbeidet vil ha grensesnitt mot flere pågående aktiviteter, og vi ser for oss og håper at dette kan være en aktivitet mange av dere kan ha interesse av å bidra inn i.

ESREL 2021

Høstens ESREL-konferanse skal ha en spesialsesjon om risikostyring for design, konstruksjon og operasjon av tunneler. Stipendiat Tonja Knapstad er en av organisatorene bak denne sesjonen, der KATS skal levere en rekke artikkelbidrag.

Initiativtakerne bak spesialsesjonen er et gresk miljø som arbeider med tunnelsikkerhet ved National Technical University of Athens og National Centre for Scientific Research «Demokritos», som ønsker å skape en felles arena for tunnelsikkerhet. Under ESREL-konferansen i 2019 presenterte KATS-stipendiat Tonja Knapstad sin artikkel Communication of Vision Zero Values in Tunnel Safety Management. Dr. Kirytopoulos ved National Technical University of Athens deltok i den påfølgende debatten om Tonjas artikkel og de knyttet bekjentskap. Med bakgrunn i dette bekjentskapet ble Knapstad forespurt om å være med å organisere spesialsesjonen om tunnelsikkerhet på årets konferanse. Målet er å bidra til et arrangement hvor det legges grunnlag for utviklingen av nye bekjentskap og relasjoner i arbeidet med tunnelsikkerhet.