Hopp til hovedinnhold

Skolen bør ha ansvar for risikoutsatte barn

Nina Jentoft har studert hvordan grunnskolen kan styrke den forebyggende innsatsen for risikoutsatte barn.

Publisert: Endret:
Nina Jentoft
Nina Jentoft disputerte 13. desember 2018.

(Første gang publisert desember 2018)

Et viktig funn er at skolen bør ha ansvar for koordinering og oppfølging av saker som angår utsatte barn. I dag har skolen ikke et slikt mandat, da andre tjenester kommer inn og følger opp sakene, eventuelt i samarbeid med skolen. En slik endring i rammebetingelsene for det forebyggende arbeidet er ifølge Jentoft avgjørende for at disse barna skal bli sett, og tiltak bli satt i verk i skolen.

Trenger nye arenaer

I alle grunnskoler bør det opprettes en tverretatlig arena hvor disse sakene kan diskuteres og en sømløs oppfølging utformes.

– Jo tidligere en kommer inn, jo lettere er det å finne løsninger og hindre at problemene vokser seg store og blir vanskelige å løse, påpeker Jentoft.

I tillegg bør alle kommuner ha en arena til å diskutere problemløsning og spredning av gode løsninger til andre skoler i kommunen og/eller mellom kommunene.

– Å kopiere andres gode løsninger er en undervurdert form for læring, sier Jentoft.

Kompetansen må styrkes

I dag finnes det ikke systemer som ivaretar erfaringsoverføring mellom skolene i en kommune, ei heller mellom kommunene. Den sosiale kompetansen i skolen må i tillegg økes. Det må skje enten i form av tiltak i lærerutdanningen, ved å rekruttere sosialkompetanse eller å bygge opp slik kompetanse i skolen. Både lærerutdannede og assistenter bør få slik opplæring, mener hun. Skolene bør også få større kompetanse i å arbeide med utvikling og innovasjon og innovasjonsledelse

Doktorgradsavhandlingen kan ifølge Jentoft være et bidrag til å forstå mer om hvordan innovasjon kan gjennomføres og fostres i offentlig sektor. Den kan også bidra i diskusjonen om hvilken rolle skolen skal ha overfor risikoutsatte barn.

Jentoft disputerte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger 13. desember 2018. Avhandlingen har tittelen Organisering for samarbeidsdrevet innovasjon i barneskolens forebyggende tjeneste. En casestudie i ti norske kommuner.

Nina Jentoft er fra Kristiansand. Hun er utdannet cand.oecon. fra Universitetet i Oslo i 2002, og har arbeidet i Statistisk sentralbyrå, Sosialdepartementet, Finans- og tolldepartementet og på Universitetet i Agder. Jentoft er seniorforsker i Norce, tidligere Agderforskning, hvor hun har vært ansatt i 14 år.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Regionale forskningsfond Agder (RFF-Agder).