Hopp til hovedinnhold

Skolen bør ha ansvar for risikoutsatte barn

Nina Jentoft har studert hvordan grunnskolen kan styrke den forebyggende innsatsen for risikoutsatte barn.

Publisert: Endret:
Nina Jentoft disputerte 13. desember 2018.

(Første gang publisert desember 2018)

Et viktig funn er at skolen bør ha ansvar for koordinering og oppfølging av saker som angår utsatte barn. I dag har skolen ikke et slikt mandat, da andre tjenester kommer inn og følger opp sakene, eventuelt i samarbeid med skolen. En slik endring i rammebetingelsene for det forebyggende arbeidet er ifølge Jentoft avgjørende for at disse barna skal bli sett, og tiltak bli satt i verk i skolen.

Trenger nye arenaer

I alle grunnskoler bør det opprettes en tverretatlig arena hvor disse sakene kan diskuteres og en sømløs oppfølging utformes.

– Jo tidligere en kommer inn, jo lettere er det å finne løsninger og hindre at problemene vokser seg store og blir vanskelige å løse, påpeker Jentoft.

I tillegg bør alle kommuner ha en arena til å diskutere problemløsning og spredning av gode løsninger til andre skoler i kommunen og/eller mellom kommunene.

– Å kopiere andres gode løsninger er en undervurdert form for læring, sier Jentoft.

Kompetansen må styrkes

I dag finnes det ikke systemer som ivaretar erfaringsoverføring mellom skolene i en kommune, ei heller mellom kommunene. Den sosiale kompetansen i skolen må i tillegg økes. Det må skje enten i form av tiltak i lærerutdanningen, ved å rekruttere sosialkompetanse eller å bygge opp slik kompetanse i skolen. Både lærerutdannede og assistenter bør få slik opplæring, mener hun. Skolene bør også få større kompetanse i å arbeide med utvikling og innovasjon og innovasjonsledelse

Doktorgradsavhandlingen kan ifølge Jentoft være et bidrag til å forstå mer om hvordan innovasjon kan gjennomføres og fostres i offentlig sektor. Den kan også bidra i diskusjonen om hvilken rolle skolen skal ha overfor risikoutsatte barn.

Jentoft disputerte ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger 13. desember 2018. Avhandlingen har tittelen Organisering for samarbeidsdrevet innovasjon i barneskolens forebyggende tjeneste. En casestudie i ti norske kommuner.

Nina Jentoft er fra Kristiansand. Hun er utdannet cand.oecon. fra Universitetet i Oslo i 2002, og har arbeidet i Statistisk sentralbyrå, Sosialdepartementet, Finans- og tolldepartementet og på Universitetet i Agder. Jentoft er seniorforsker i Norce, tidligere Agderforskning, hvor hun har vært ansatt i 14 år.

Doktorgradsarbeidet er finansiert av Regionale forskningsfond Agder (RFF-Agder).