Hopp til hovedinnhold

Strategi for Kunnskapssenter for utdanning

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger (UiS) skal blant annet sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet.

Publisert: Endret:

Hovedformålet med KSU er å sammenstille og formidle nasjonal og internasjonal forskning på utdanningsområdet, arbeide systematisk med å videreutvikle sjangeren kunnskapsoversikter, og bidra til økt kompetanse på sammenstilling og oppsummering av forskningsresultater i samarbeid med norske forskere og internasjonale aktører på feltet.

 • Fagmiljøet skal utføre kunnskapsoversikter med høy kvalitet og relevans, og som dekker hele utdanningssektoren.
 • Fagmiljøet skal være en enhet som blant annet gjennom forskeropplæring bidrar til nasjonal kompetanse- og kunnskapsutvikling innen kunnskapsoversiktFagmiljøet skal gjennom å søke samarbeid medvirke til kapasitet- og kompetanseoppbygging i disiplinen kunnskapsoversikter ved andre miljøer i UH-sektoren.
 • Fagmiljøet skal være internasjonalt orientert og søke å inngå samarbeid med relevante forskningsmiljøer innen kunnskapsoversikte
 • Fagmiljøet skal gjennom sin aktivitet utvikle og formidle kunnskap til relevante aktører i utdanningssektoren. Forskningsresultatene tilrettelegges på en slik måte at de blir lett tilgjengelig og forståelige for brukerne.
 • Forskningsresultatene tilrettelegges på en slik måte at de blir lett tilgjengelig og forståelige for brukern
 • Fagmiljøet skal medvirke til økt bruk av forskning i politikkutforming og praksisutvikling i utdanningssektoren.

I tillegg skal senteret ha oversikt over forskningsfronten og identifisere områder med behov for mer kunnskap og spille dette inn til myndigheter og forskningsmiljøer, og skape møteplasser om utdanningsforskning for forskere, praktikere og myndigheter. Formidlingen tilpasses senterets ulike målgrupper innenfor politikkutvikling, forvaltning, forskning, opplæring og undervisning.    

Kunnskapssenteret for utdanning skal være en enhet med faglig autoritet og faglig uavhengighet. Senteret står fritt til å formidle kunnskap og uttale seg på faglig grunnlag innen sitt ansvarsområde.

Strategiske mål for Kunnskapssenter for utdanning 2020 - 2025  

 • Kunnskapssenter for utdanning skal styrke forskningsgrunnlaget for praksis, politikk og forskning. 

Et hovedansvarsområde for KSU er å utarbeide og formidle systematiske kunnskapsoversikter og kartlegginger. Senteret skal definere områder av betydning for disse og skal være i dialog med oppdragsgivere eller søke forskningsprosjektmidler for å utvikle nødvendige kunnskapsoversikter/kartlegginger.   

Hele utdanningssektoren er ansvarsområdet, og det vil si at fagfeltet er stort. I den første fem-årsperioden vil KSU vektlegge kunnskapsoversikter for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanninger som utdanner til barnehage og grunnopplæring. Systematiske kunnskapsoversikter for høyere utdanning vil også inngå i den første fem-årsperioden i den grad det er mulig.  

Senteret vil derfor ikke kunne ha en «nisje» eller et definert faglig område å arbeide med, men vil ha selve metodikken systematiske kunnskapsoversikter, «systematic reviews», som det spisse fagfeltet. KSU skal ha spesialkompetanse på ulike former for systematiske kunnskapsoversikter og skal bidra i utvikling og bruk av teknologi som støtter dette arbeidet.   

Arbeidet som KSU gjør må ha høy kvalitet, og det må gjennom fagfellevurdering. KSU vil derfor vektlegge publisering i internasjonale tidsskrifter i tillegg til populærvitenskapelig formidling.   

 • Kunnskapssenter for utdanning skal være en viktig del av kunnskapssystemet for å øke kvalitet i hele utdanningssektoren, fra barnehage til høyere utdanning. 

KSU er en av flere aktører som arbeider med framstilling og formidling av kunnskap til utdanningssektoren. Vi skal samarbeide innen dette systemet for å styrke bruken av forskning og bidra til kvalitetsutvikling i forskning.

Viktige mål for femårsperioden er:  

Å få etablert god kommunikasjon med andre kunnskapsaktører  

Å delta aktivt nasjonalt og internasjonalt i samarbeidsprosjekter og formidling  

 • Kunnskapssenter for utdanning skal formidle forskningsbasert kunnskap på måter som vekker interesse for– og anvendelse av– kunnskapsoversikter. 

Strategisk og målrettet formidling er et sentralt arbeidsområde for KSU.  KSU skal ha etablert målrettede formidlingstiltak som innbyr til interaksjon og refleksjon og som stimulerer til bruk av forskning på ulike måter.  KSU vil vektlegge digitale formidlingsformer gjennom et nettsted som gir tilgang til kunnskapsoversikter og kartlegginger, og vil satse på annen formidling blant annet gjennom webinarer og podcast. 

 • Kunnskapssenter for utdanning skal styrke opplæring innen systematiske kunnskapsoversikter.  

KSU skal utvikle og tilby ulike former for veiledning og opplæring innen det å gjøre systematiske reviews. Dette vil omfatte blant annet: 

- MA- og PhD-kurs som kan inngå i forskerutdanning nasjonalt/internasjonalt. 

- Nettbasert opplæring og workshops for studenter, ansatte i UH-sektoren og andre interesserte for å fremme tilgang til forskning og forståelse av forskningslitteratur.   KSU skal etablere og drifte et nordisk tidsskrift for kunnskapsoversikter.   

 • Kunnskapssenter for utdanning skal ha en strategisk organisering og kjennetegnes av et samarbeidende og utviklende arbeidsmiljø. 

For å oppnå de strategiske målene for virksomheten er vi avhengige av å rekruttere dyktige medarbeidere. KSU har også som mål å vokse i antall medarbeidere i løpet av den første 5-årsperioden, og arbeid med opplæring gjennom blant annet MA og PhD-kurs vil bidra til at rekrutteringsgrunnlaget økes. 

Det er et mål at KSU utvikler seg organisatorisk for både å holde tritt med og fremme virksomhetens vekst.  

Medarbeidere ved KSU skal gis gode muligheter for faglig utvikling.