Hopp til hovedinnhold

Kunst og håndverk 2, emne 2; Forsknings- og utviklingsarbeid ÅKH106

Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre en fordypningsoppgave (et fenomenologisk forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng.

Universitetet kan gi tilbud om fordypning i ett eller flere tema gjerne i samarbeid med kompetansemiljø utenfor universitetet. Fordypningsoppgaven kan knyttes opp mot praksisfeltet eller den forskningen som foregår på universitetet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

ÅKH106

Versjon

1

Vekting (SP)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten: 

  • har kunnskap og erfaring med fenomenologisk  forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk
  • har oversikt i sentrale spørsmål knyttet til kunstnerisk og pedagogisk fou-arbeid
  • har god kunnskap om det emnet den enkelte har valgt å fordype seg i både teoretisk og via praktisk estetisk arbeid
  • Ha kunnskap om forskning i faget kunst og håndverk

 

Ferdigheter

Studenten: 

  • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget kunst og håndverk
  • kan knytte resultater av egen praktisk estetisk og teoretisk forskning til undervisningsmetodikk og oppbygging av egen didaktisk kompetanse

Generell kompetanse

Studenten: 

  • kan anvende relevant teori innen vitenskapsteori, metode, kunst, kultur og fagdidaktikk med tanke på egen problemstilling
  • kan gå inn i skapende prosesser med en forskerrolle
Innhold

Studiet vil inneholde forelesninger om forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk. Studenten skal gjennomføre fordypningsoppgave (et fenomenologisk forsknings- eller utviklingsarbeid) som tilsvarer 15 studiepoeng. Universitetet kan gi tilbud om fordypning i ett eller flere tema gjerne i samarbeid med kompetansemiljø utenfor høgskolen. Fordypningsoppgaven kan knyttes opp mot praksisfeltet eller den forskningen som foregår på universitetet.

Det kan bli gitt tilbud om studietur til utlandet med fokus på kunst, arkitektur og design. Temaet for turen er knyttet opp mot fagliginnhold i kunst og håndverk 1 og 2.Turen er ikke obligatorisk.

Forkunnskapkrav

Dette emne bygger på kunst og håndverk 1 (30 sp) og Kunst og håndverk 2, emne 1 (15 sp).

Studenter som ikke har tatt kunst og håndverk 1 må knytte denne oppgaven til fagstoff i emnet "Bærekraftig design og håndverk" (Kunst og håndverk II).

Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig del og fremlegg/utstilling 1/1 A - F

Eksamen består av et fremlegg/utstilling av praktisk-estetisk arbeid og en skriftlig rapport. Det gis en samlet karakter på dette arbeidet (A-F). Sluttproduktet skal bestå av en illustrert skriftlig rapport og skapende arbeid i selvvalgte materialer/teknikker. Omfanget av den skriftlige rapporten er satt til ca. 6000 ord. Rapporten skal være visualisert/illustrert. Visualiseringen kan også omfatte f.eks. video, animasjoner og andre digitale presentasjoner.Oppgaven skal inneholde:
• Problemstilling.
• Metodevalg og strategi. Fenomenologi som metode.
• Teori sett i forhold til problemområdet. (Kunst og formkultur og fagdidaktikk)
• Eget praktisk estetisk arbeid med prosessdokumentasjon
• Fagdidaktikk
• Litteraturliste og bildeliste

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske arbeidskrav, 70% oppmøte

Problemstillingen må være godkjent av veileder og studenten må ha gjennomført minst to av tre veiledningsmøter for å få legge oppgaven frem til vurdering. Det er obligatorisk fremmøte på forelesinger knyttet opp mot skapende og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid.

Studenter som får én eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

70 % tilstedeværelse i undervisningen er påkrevd.

Konsekvenser av ikke godkjent arbeidskrav er at adgang til prøving nektes. Jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger (eksamensforskriften), § 2-8 nr. 3.

Fagperson(er)
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Arbeidsformer
Oppgaven krever stor grad av selvstudium, studentene får avsatt tid til individuell - og/ eller gruppeveiledning som er obligatorisk. Studiet vil bestå av noen forelesninger som omhandler forsknings- og utviklingsarbeid i faget kunst og håndverk.
Åpent for
Kunst og håndverk - årsstudium
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med det gjeldende kvalitetssystemet for UiS
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto