Barns utvikling, lek og læring (BBD101)

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger på faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BBD101

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger på faget pedagogikk. Undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte barnehagelærere. Tematikker i kunnskapsområdet er syn på barn, lærings- og lekteorier og utviklingspsykologi. Syn på barn og barndom ses i lys av historiske og samtidige perspektiver og ligger til grunn for profesjonsetiske refleksjoner. Kunnskapsområdet tematiserer barn som selvstendige aktører med rett til å bli hørt, sett og inkludert i fellesskapet, og barns rett til å påvirke barnehagens innhold og medvirke i lærings- og utviklingsprosesser. Barns lek, barns samspill i lek og barnehagelærerens ansvar for å skape et inkluderende lekemiljø står sentralt. Videre inngår kunnskap om barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat, barnehageprofesjonen og profesjonsetiske aspekter. Didaktikk, observasjon, pedagogisk dokumentasjon og veiledning er en del av kunnskapsområdets metodekunnskap.  

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten har tilegnet seg følgende:

Kunnskaper 

Studenten

 • har kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek og læring og sammenhenger mellom disse
 • har kunnskap om sammenhengen mellom didaktikk og barnehagefaglig arbeid
 • har kunnskap om lek som fenomen og som en arena for utforskning, vennskap og medvirkning
 • har kunnskap om observasjon, dokumentasjon, pedagogisk dokumentasjon, refleksjon og veiledning som forutsetning for barnehagepedagogisk arbeid
 • har kunnskap om ulike syn på barn og barndom som grunnlag for profesjonsetiske refleksjoner 
 • har kunnskap om barns væremåter, leke- og læringslyst og om hvordan dette har sammenheng med deres interesser, forutsetninger og livserfaring

Ferdigheter 

Studenten

 • kan skape, delta i og opprettholde omsorgsfulle relasjoner og vise evne og vilje til innlevelse i og anerkjennelse av hvert enkelt barn 
 • kan planlegge, grunngi og samarbeide over pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forskning
 • kan inkludere barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning i det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • kan lede pedagogiske prosesser, delta i lek sammen med alle barn, støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk og bidra til trivsel og glede i et trygt og samtidig utforskende leke- og læringsmiljø

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan utøve begynnende profesjonelt skjønn, videreutvikle sin pedagogiske kunnskap og vise evne til å formulere og formidle denne muntlig og skriftlig
 • kan analysere og reflektere kritisk over maktforhold som har innvirkning på pedagogisk praksis
 • kan analysere og reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn og personale  

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt(konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen for UiS, § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte 80%, Faglig tekst

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Faglig tekst: 1500 ord (+/- 10 %).

Obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Kristin Grøsvik

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte ulike arbeidsformer som forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner i gruppe og plenum og veiledning knyttet til fagtekster og læringsoppgaver Studentene må tilegne seg deler av teorien gjennom selvstudium og utvikle akademisk skriving.

Både undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte barnehagelærere. Studentene har ansvar for egen læring og for å fremstå som ansvarlig og selvstendige barnehagelærere etter endt studium.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barns utvikling, lek og læring (BBD101_1) 10

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto