Barns utvikling, lek og læring (BBD102)

Kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring (BULL) bygger på faget pedagogikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BBD102

Versjon

2

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår, Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Tematikker i kunnskapsområdet er læringsteorier, forskning på lek og utviklingspsykologi. Barns samspill i lek og barnehagelærerens ansvar for å skape et inkluderende lekemiljø står sentralt. Samarbeid og dialog med foresatte inngår som en del av kunnskapsområdet, der overgang hjem- barnehage og overgang innad i barnehagen blir tematisert. Videre inngår kunnskap om barnehagens verdigrunnlag og samfunnsmandat, veiledning, barnehageprofesjonen og profesjonsetiske aspekter, inkludert profesjonsfaglig digital kompetanse. Kunnskap om omsorg og danning i et mangfoldig samfunn blir også vektlagt.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten har tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten 

 • har kunnskap om aktuelle teorier og forskning om barns utvikling, lek, læring og danning og om sammenhenger mellom disse 
 • har kunnskap om barns omsorgsbehov
 • har kunnskap om veiledning som forutsetning for barnehagepedagogisk arbeid 
 • har kunnskap om kommunikasjon og samspillsteorier og læringsmiljøets betydning for barns utvikling, læring og lek 
 • har kunnskap om barn i forskjellige livsfaser, deriblant overgang til barnehage og overganger innad i barnehagen 
 • har kunnskap om foreldresamarbeid i et mangfoldig samfunn
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling knyttet til det pedagogiske arbeidet i barnehagen
 • har kunnskap om pedagogisk bruk av digital teknologi sammen med barna

Ferdigheter  

Studenten 

 • kan skape, delta i og opprettholde omsorgsfulle relasjoner og vise evne og vilje til innlevelse i og anerkjennelse av hvert enkelt barn
 • kan planlegge, grunngi, samarbeide om og reflektere over pedagogisk arbeid i lys av praksiserfaringer, teori og forskning, og inkludere barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning i det pedagogiske arbeidet i barnehagen 
 • kan lede pedagogiske prosesser, delta i lek sammen med alle barn, støtte barns nysgjerrighet og skapende uttrykk, og bidra til trivsel og glede i et trygt og samtidig utforskende leke -og læringsmiljø

 Generell kompetanse  

Studenten 

 • kan utøve begynnende profesjonelt skjønn
 • kan videreutvikle sin pedagogiske kunnskap og vise evne til å formulere og formidle denne muntlig og skriftlig  
 • kan analysere og reflektere kritisk over maktforhold som har innvirkning på pedagogisk praksis og digital praksis                            
 • kan analysere og reflektere kritisk over egen profesjonsutøvelse i samspill med barn, personale og foresatte 

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt (konte) eksamen, innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell faglig tekst, Obligatorisk undervisning 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

Individuell faglig tekst: 1500 ord (+/- 10 %).

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Tove Erna Belland

Studieprogramleder:

Kristin Grøsvik

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte ulike arbeidsformer som forelesninger, veiledning knyttet til fagtekster og læringsoppgaver, diskusjoner i gruppe og plenum, gruppe- og prosjektarbeid og muntlige framlegg der studentene skal gi hverandre respons med mer. Studentene må tilegne seg deler av teorien gjennom selvstudium, gjøre planlagt arbeid før og etter undervisningen og utvikle akademisk skriving.

Både undervisning og annet læringsarbeid i emnet skal kvalifisere studentene til å bli reflekterte og engasjerte barnehagelærere. Studentene har ansvar for egen læring og for å fremstå som ansvarlig og selvstendige barnehagelærere etter endt studium.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se egen praksisplan.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Barns utvikling, lek og læring (BBD102_1) 10

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto