Natur, helse og bevegelse (BBD110)

I kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse (NHB) skal studentene tilegne seg kunnskap om naturen, betydningen av naturopplevelser og bevegelseserfaringer, helsefremming og bærekraftig utvikling.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BBD110

Versjon

1

Vekting (stp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Barns bruk av kropp og sanser i lek og læring står sentralt. Sentralt i kunnskapsområdet er allsidige lekaktiviteter, opplevelser og erfaringer i naturen som kan bidra til mestring og bevegelsesglede, forståelse for naturens egenart og samspillet i naturen, samt helse i vid forstand.

Kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse bygger på fagene fysisk fostring, naturfag og pedagogikk, og omfatter følgende tema:

• Barns utvikling og helse (motorisk og fysisk utvikling, mat- og måltidsvaner, fysisk, psykisk og sosial helse).

• Barns utforskning av naturen, naturens mangfold, fysiske fenomen og teknologi (manuell og digital).

• Barns aktivitetsvaner og bevegelseslek i ulike omgivelser.

• Barns oppvekstmiljø og arbeid med bærekraftig utvikling i barnehagen (naturen som leke- og læringsarena, barns tilhørighet til naturen, tradisjon og kulturelt mangfold).

Fagdidaktikk er et gjennomgående tema og knyttes blant annet til barns medvirkning, barnehagelærerrollen, mangfold i barnegruppen, barns nysgjerrighet og behov for utfordringer og mestringsopplevelser.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kunnskapsområdet skal studenten ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og seg selv
 • har kunnskap om hvordan barn lærer i samspill med miljøet, og hvordan barnehagelæreren kan støtte opp om barns egeninitierte leke- og læringsprosesser
 • har kunnskap om dyr og planter i barns nærmiljø, sammenheng i naturen, fysiske fenomen og biologisk mangfold
 • har kunnskap om bærekraftig utvikling og hvordan barnehagen kan fremme barns respekt for og tilhørighet til naturen
 • har kunnskap om kroppslig lek, motorisk og fysisk utvikling hos barn
 • har kunnskap om kosthold og helsefremming

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for gode naturopplevelser, utforskning av naturen og eksperimentering om fysiske fenomen sammen med barn
 • kan tilrettelegge et helsefremmende og godt bevegelsesmiljø inne, ute og i naturen for barn i ulike aldre og med ulike forutsetninger, samt legge til rette for barns risikomestring
 • kan vurdere og bruke hensiktsmessige materialer, råvarer, teknikker og redskaper i praktisk arbeid med barn, og kunne nyttiggjøre seg av lokale steder og naturressurser
 • kan reflektere over likeverd og ulike kulturelle perspektiver i arbeidet med natur, helse og bevegelse
 • kan vurdere, planlegge og gjennomføre barnehagedagen slik at barnas behov for fysisk aktivitet, hvile, måltid og god hygiene ivaretas
 • kan observere og vurdere barns bevegelseskompetanse
 • kan anvende ulike ressurser, som relevant teknologi, bøker, forskningsartikler og andre media, for å tilegne seg utvidet kunnskap og inspirasjon innen temaene natur, helse og bevegelse

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan tilrettelegge for og være medvirkende og inspirerende i barns bevegelseslek og naturopplevelser
 • kan orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforskning og bevegelse sammen med barn
 • kan analysere og kritisk reflektere over barnehagens rutiner og hverdagspraksiser, i tilknytning til grunnleggende verdier i Rammeplanen som bærekraftig utvikling, livsmestring og helse
 • kan samarbeide og være i dialog med barns hjem og ulike instanser, om temaer knyttet til kunnskapsområdet
 • kan ivareta egen helse i arbeidet i barnehagen
 • kan vurdere sikkerhet i tilknytning til bevegelseslek i barnehagen

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig eksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt (konte) eksamen,innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuelle oppgaver, naturfag, Gruppeoppgave, fys.fos, Individuell skriftlig oppgave, naturfag, Individuell skriftlig oppgave, fys.fos, Obligatorisk tilstedeværelse 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

 • Individuelle oppgaver, naturfag: 3 kortsvarsoppgaver.
 • Gruppeoppgave, fys.fos.: praktisk gruppeoppgave
 • 2 individuelle skriftlige oppgaver: en fra hvert fag
  • Fys.fos: Analyse av praktisk aktivitet (800 ord +/- 10%).
  • Naturfag: Refleksjonstekst (1000 ord +/- 10%).

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Kristin Grøsvik

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Emneansvarlig:

Synnøve Eikeland

Studieprogramleder:

Kristin Grøsvik

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Undervisningen blir organisert som forelesninger, praktiske aktiviteter, seminar, studentpresentasjoner, veiledning, gruppearbeid, ekskursjoner og oppgaveskriving.

Undervisningen vil bli relatert til barnehagehverdagen og didaktiske drøftinger knyttet til erfaringer. En del av ekskursjonene vil bli lagt utenfor universitetsområdet. Studentene må påregne mindre økonomiske kostnader i forbindelse med enkelte av disse.

Dagskurs i skilek inngår som en del av den obligatoriske undervisningen. Studentene må selv skaffe skiutstyr (turski/langrennsski) til denne dagen. Det blir satt opp gratis buss.

Undervisningen i kunnskapsområdet er i stor grad av praktisk karakter. Studentenes kompetanse utvikles ved deltagelse og utprøving sammen med andre.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto