Samfunn, religion, livssyn og etikk (BBD120)

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) omhandler samfunnet omkring barnehagen, barns oppvekstvilkår, samfunnets mangfold, barnehagens verdigrunnlag og det livssynsåpne samfunnet. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BBD120

Versjon

1

Vekting (Sp)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) bygger på fagene samfunnsfag og RLE. Kunnskapsområdet retter oppmerksomhet mot barnehagens samfunnsmandat og særskilte verdigrunnlag i et demokratisk samfunn preget av mangfold. Barnehagens arbeid for aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn tar utgangspunkt i en forståelse av forholdet mellom individ og samfunn, politiske strukturer, internasjonale konvensjoner, lovverk og syn på mangfold og likestilling i tråd med sentrale føringer.

Kunnskapsområdet skal gi innsikt i samfunnet som omgir barnehagen, barnehagens plass i samfunnet, barnehagen som organisasjon og som pedagogisk virksomhet. Sentrale temaer i kunnskapsområdet er barns oppvekstsvilkår og stilling i samfunnet, familiestrukturer, sosial ulikhet, mediepåvirkning og barns rettigheter samt personalets oppgaver og ansvar i møte med barn i ulike livssituasjoner. Kunnskapsområdet skal bidra til kjennskap om samenes historie som urfolk, og til deler av samisk kultur og hverdagsliv.

Kunnskapsområdet omhandler etikk, ulike religiøse og ikke-religiøse livssyn og kulturenes fortellinger og tradisjoner. Kunnskap om og holdninger til ulike religioner, livssyn og samfunn danner et viktig grunnlag for identitetsdanning og for å kunne forstå og møte mennesker fra ulike kulturer. Kunnskapsområdet bidrar til refleksjon over det livssynsåpne samfunnet. Etisk og filosofisk grunnlagstenkning med innsikt i ulike menneskesyn og virkelighetsoppfatninger skal bidra til kritisk og etisk refleksjon knyttet til praksis, med særlig henblikk på personalets væremåte i samarbeid med barn, foresatte og kollegaer.

Kunnskapsområdet SRLE danner et viktig grunnlag for at barnehagelærerstudenter skal kunne møte mangfoldet i dagens og fremtidens barnehage og være forberedt til å delta i utviklingen av barnehagelærerprofesjonen og praksis for å kunne møte fremtidige utfordringer.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:  

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva dette i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn
 • har kunnskap om velferdsstaten, bærekraft, mangfold, likeverd, likestilling, sosial ulikhet og økt digitalisering
 • har kunnskap om barnehagen som organisasjon, ledelsesfunksjoner i barnehagen, pedagogisk ledelse og selvledelse
 • har kunnskap om barnehagen i nærmiljø og lokalsamfunn
 • har kunnskap om barndom, barnehage, familie og oppvekstsvilkår i historisk, nåtidig og fremtidig perspektiv
 • har kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter
 • har kunnskap om voksnes ansvar for barn i ulike livssituasjoner, samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • har kunnskap om kristen tro og kulturarv, øvrige verdensreligioner og deres mangfold, humanisme og andre livssyn
 • har kunnskap om filosofi og etiske teorier, om etikkens forhold til fellesverdier og moralsk handling
 • har kunnskap om barns rettigheter samt lover og forskrifter som regulerer barnehagedriften og annet arbeid knyttet til barn
 • har kunnskap om hvordan samfunns- og kulturutvikling stiller krav til barnehagen som organisasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan begrunne, formidle og praktisere barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag
 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • kan lede seg selv og andre i ulike situasjoner
 • kan formidle kulturenes fortellinger og i samarbeid med hjemmet tilrettelegge for markering av høytider og merkedager
 • kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • kan stimulere til demokratiforståelse ved å utøve demokratiske verdier i praksis
 • kan utøve digital dømmekraft som en del av det å ha profesjonell digital kompetanse

Generell kompetanse

Studenten

 • skal kunne identifisere etiske utfordringer i barnehagens dagligliv, reflektere kritisk over etiske spørsmål og begrunne sine handlingsvalg
 • skal ha innsikt i tverrfaglig og tverretatlig arbeid i barnehagen på et profesjonelt grunnlag
 • skal samarbeide med barnas foresatte
 • skal samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn, og gi etisk veiledning, bl. a. i bruk av digitale verktøy
 • skal se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn og relatere disse sammenhengene til praksis i barnehagen

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/1 Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Muntlig tverrfaglig eksamen.Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt (konte) eksamen,innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt revidert emnebeskrivelse.Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 3-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig gruppeoppgave, Obligatorisk tilstedeværelse 80%

Spesifisering av arbeidskrav:

Arbeidskrav: Skriftlig gruppeoppgave: 2000 ord (+/- 10 %).

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Ingrid Rusnes

Praksiskoordinator:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Praksiskoordinator:

Birte Berg

Arbeidsformer

Den organiserte undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid og prosjektarbeid. Det kreves at studentene arbeider selvstendig med faglige temaer, leser pensum grundig og deltar aktivt i undervisningen, gruppearbeidene og prosjektarbeidene. Undervisningen gir en introduksjon til kunnskapsområdets temaer og aktuelle læringsprosesser. Studentenes eget arbeid med temaer og litteratur danner grunnlag for felles diskusjoner og gruppearbeid.

Praksis utgjør en integrert del av kunnskapsområdet. Se eget kapittel om praksis, samt praksisplan.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid Barnehagelærer - bachelorstudium

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer av emnet etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto