Praksis 2. trinn 25 dager (BBDPR2)

Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn religion, livssyn og etikk (SRLE) og kunst, kultur og kreativitet (KKK).

Fokus i praksis 2. studieår:

 • Ledelse av barn og medarbeidere

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BBDPR2

Versjon

2

Vekting (Sp)

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studenten skal i løpet av andre studieår gjøre seg erfaringer med samarbeid med både foresatte, personalet og samarbeidspartnere, samt øve seg på å lede medarbeidere i barnehagen. Dette innebærer blant annet å utvikle veiledningskompetanse, og å reflektere over veiledningens plass i barnehagen, Studentene skal også tilegne seg en større forståelse for barnehagen som lærings- og danningsarena, og barnehagelærerens rolle og ansvar for å gi bana varierte erfaringer.  Gjennom praksisstudiet skal også studenten utvikle sine evner til å reflektere over egen kommunikasjon og samspill med barn ut fra et yrkesetisk perspektiv. 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter: 

Kunnskap 

Studenten har 

 • kunnskap om veiledning av barn og medarbeidere 
 • kunnskap om refleksjon og kritisk analyse i forbindelse med ledelse og pedagogisk arbeid med barn 
 • kunnskap om kommunikasjon, samspillsteorier og samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og medarbeidere 
 • kunnskap om betydningen av barnehagens fysiske og psykososiale miljø for barns utvikling, lek og læring  
 • kunnskap om har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, om mangfold, inkludering og barns rettigheter 
 • kunnskap om barns og barnehagens digitale hverdagspraksiser  
 • kunnskap om barnehagens oppdrag og rolle for å fremme bevissthet omkring bærekraft 

Ferdigheter 

Studenten kan

 • lede og veilede medarbeidere i pedagogisk arbeid med enkeltbarn og barnegrupper  
 • lede samarbeidsprosesser i møte med barn, medarbeidere og foresatte 
 • legge til rette for et inkluderende fysisk og psykososialt miljø som ivaretar barns rett til medvirkning
 • bruke kunnskap om kommunikasjon og samspill til å lede og legge til rette for barns utforsking, lek og læring  

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet 
 • kritisk og analytisk reflektere over egen rolle som medskaper, deltaker og rollemodell i arbeidet med å skape et inkluderende fysisk og psykososialt miljø for både barn og medarbeidere 
 • reflektere og kritisk analysere  over profesjonsetiske problemstillinger innen samarbeid og egen kommunikasjon, væremåte og pedagogiske ledelse 

Forkunnskapskrav

BBDPR1 Praksis 1. trinn 25 dager

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 25 dager høst 1/1 25 Dager Bestått/ Ikke bestått

Praksis er obligatorisk.
• Det er krav om 100% tilstedeværelse i praksisperioden for å få bestått praksis. Fravær inntil 10% kan godkjennes. Selv om fravær innenfor denne grensen regnes som «gyldig», har praksislærer rett til å kreve at studenten tar igjen alle fraværsdager, hvis det ellers ikke er mulig å vurdere studentens praksis. Ved fravær høyere enn 10% skal praksislærer orientere praksiskoordinator ved Institutt for barnehagelærerutdanning.
• Ved stort fravær må studenten regne med å ta hele praksisperioden på nytt ved neste ordinære praksisperiode.
• Ugyldig fravær i praksisperioden fører til Ikke bestått praksis.

Det gis vanligvis ingen dispensasjon fra kravet om obligatorisk tilstedeværelse. Alt fravær fra praksis være dokumentert. Fraværsdager som må tas igjen, avtales med praksislærer. Fraværet må tas igjen så nært opp til praksisperioden som mulig.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto