Praksis 2. trinn 25 dager (BBDPR2)

Praksis andre studieår gjennomføres i sammenheng med tilknyttende kunnskapsområder: Barns utvikling, lek og læring (BULL), Samfunn religion, livssyn og etikk (SRLE) og kunst, kultur og kreativitet (KKK).

Fokus i praksis 2. studieår:

 • Ledelse av barn og medarbeidere

Studentens arbeid i praksis skal vurderes ut fra kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse, samt læringsutbyttebeskrivelsene tilknyttet de aktuelle kunnskapsområdene på trinnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BBDPR2

Versjon

2

Vekting (Sp)

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Studenten skal i løpet av andre studieår gjøre seg erfaringer med samarbeid med både foresatte, personalet og samarbeidspartnere, samt øve seg på å lede medarbeidere i barnehagen. Dette innebærer blant annet å utvikle veiledningskompetanse, og å reflektere over veiledningens plass i barnehagen, Studentene skal også tilegne seg en større forståelse for barnehagen som lærings- og danningsarena, og barnehagelærerens rolle og ansvar for å gi bana varierte erfaringer.  Gjennom praksisstudiet skal også studenten utvikle sine evner til å reflektere over egen kommunikasjon og samspill med barn ut fra et yrkesetisk perspektiv. 

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført praksis skal studenten ha tilegnet seg følgende læringsutbytter: 

Kunnskap 

Studenten har 

 • kunnskap om veiledning av barn og medarbeidere 
 • kunnskap om refleksjon og kritisk analyse i forbindelse med ledelse og pedagogisk arbeid med barn 
 • kunnskap om kommunikasjon, samspillsteorier og samarbeidsprosesser mellom barn, foresatte og medarbeidere 
 • kunnskap om betydningen av barnehagens fysiske og psykososiale miljø for barns utvikling, lek og læring  
 • kunnskap om har kunnskap om barnehagens verdigrunnlag, om mangfold, inkludering og barns rettigheter 
 • kunnskap om barns og barnehagens digitale hverdagspraksiser  
 • kunnskap om barnehagens oppdrag og rolle for å fremme bevissthet omkring bærekraft 

Ferdigheter 

Studenten kan

 • lede og veilede medarbeidere i pedagogisk arbeid med enkeltbarn og barnegrupper  
 • lede samarbeidsprosesser i møte med barn, medarbeidere og foresatte 
 • legge til rette for et inkluderende fysisk og psykososialt miljø som ivaretar barns rett til medvirkning
 • bruke kunnskap om kommunikasjon og samspill til å lede og legge til rette for barns utforsking, lek og læring  

Generell kompetanse 

Studenten kan

 • vise grunnleggende toleranse, interesse og respekt for barns særegne behov og læringsmuligheter uansett alder, sosial, kulturell, religiøs eller livssynsbasert tilhørighet 
 • kritisk og analytisk reflektere over egen rolle som medskaper, deltaker og rollemodell i arbeidet med å skape et inkluderende fysisk og psykososialt miljø for både barn og medarbeidere 
 • reflektere og kritisk analysere  over profesjonsetiske problemstillinger innen samarbeid og egen kommunikasjon, væremåte og pedagogiske ledelse 

Forkunnskapskrav

BBDPR1 Praksis 1. trinn 25 dager

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 25 dager høst 1/1 25 Dager Bestått/ Ikke bestått

Praksis og alle møter i forbindelse med praksis er obligatorisk. For bestått praksis forutsettes minimum 80 % tilstedeværelse.Det kan i tillegg forekomme oppgaver og undervisningsaktivitet knyttet til praksis som er omtalt under kunnskapsområdene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lena Forus

Studiekoordinator:

Karin Berner

Arbeidsformer

Det skal gjennomføres oppgaver knyttet til praksis og lederaktiviteter i løpet av praksisperioden.

Åpent for

Barnehagelærer - bachelorstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer av emnet etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto