Hopp til hovedinnhold

Matematikk og statistikk BHO160

Dette er et emne hvor studentene blir kjent med matematiske begreper som grunnlag for økonomiforståelse og en introduksjon til statistiske metoder for bruk til dataanalyse.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BHO160

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Etter gjennomført emne skal studentene

 • Ha teoretiske kunnskaper i matematikk som er nødvendige for å kunne nå ferdighetsmålene i emnet og studiet ellers.
 • Kunne knytte matematikk- og statistikkunnskapen til problemstillinger innenfor hotell- og reiseliv.

Ferdigheter:

Etter gjennomført emne skal studentene

 • Kunne forstå økonomisk tolking av den lineære funksjonen, den kvadratiske funksjonen generelt og kostnads, inntekts og profittfunksjoner spesielt. 
 • Kunne finne ekstremalpunkter og ekstremalverdier til funksjoner av en variabel
 • Kunne forstå begrepene grenseverdi og kontinuitet. Kunne definere og ha en intuitiv forståelse av den deriverte.
 • Kjenne til matematiske anvendelser av matematikk i økonomi og finans.
 • Vite hvordan tolke beskrivende statistikk.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om sannsynlighetsregning, betinget sannsynlighet, tilfeldige variable, forventning og varians.
 • Ha grunnleggende kunnskaper om estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.

Generell kompetanse:

Etter gjennomført emne skal studentene:

 • Beherske grunnleggende begreper og metoder i matematikk med sikte på anvendelse i hotell- og reiselivsfag, og dermed være i stand til å lese og tilegne seg teori med et visst matematisk nivå
 • Kjenne til noen matematiske og statistiske standardmodeller for sentrale teoretiske forhold, og kunne behandle dem analytisk
Innhold

Matematikk:

Grunnleggende algebra, likninger, funksjoner, derivasjon, grensefunskjon og optimun, aritmetisk rekke og Finansmatematikk

Statistikk:

Deskriptiv statistikk, sannsynlighetsberegning, diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, utvalgsteori, intervallestimering, hypotesetesting og statistisk interferens.

Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer A - F Godkjent kalkulator

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Skriftlige øvinger
En obligatorisk innleveringsoppgave må være bestått for å få adgang til eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jinghua Xie
Instituttleder: Morten Heide
Arbeidsformer
Forelesninger og oppgaveløsninger.
Åpent for
Hotelledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Matematikk for serviceledelse (BHO135) 5
Statistikk og metode (BHO115) 5
Matematisk analyse (BØK135) 5
Statistikk (BØK145) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto