Molekylærgenetikk og bioinformatikk (BIO230)

Emnet gir en introduksjon til molekylærgenetikk, genregulering, cellesyklusregulering, samt grunnleggende metoder i genteknologi og bioinformatikk.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BIO230

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet starter med å gjennomgå prinsippene for klassisk genetikk i lys av nyere kunnskap om celledeling og kromosomer. Deretter gjennomgås oppbyggingen av gener og mekanismene for genekspresjon. Emnet beskriver videre de mest sentrale genteknologiske metoder, og gir en innføring i molekylærgenetiske prinsipper med hensyn til genregulering, genetisk variasjon og cellesykluskontroll. Moderne metoder for storskala studier av genomer og genekspresjon vil bli presentert. Det vil videre bli forklart hvordan definerte defekter i cellenes kontrollmekanismer kan føre til sykdom som for eksempel kreft. Grunnleggende metoder i bioinformatikk vil bli introdusert og brukt til praktisk oppgaveløsning.

Læringsutbytte

  • Forstå hvordan gener er oppbygd og mekanismene for genekspresjon.
  • Kjenne til prinsippene for sentrale genteknologiske metoder og metoder for kartlegging av genomer, genetisk variasjon og genekspresjon.
  • Forstå mekanismer for genregulering, både i prokaryoter og eukaryoter.
  • Kjenne til cellesyklusregulering og sammenhengen med kreftutvikling.
  • Ha innledende kunnskaper i bioinformatikk
  • Kunne bruke web-baserte bioinformatikk-verktøy til å løse konkrete oppgaver

Forkunnskapskrav

BIO100 Cellebiologi, KJE150 Generell kjemi

Anbefalte forkunnskaper

STA100 Sannsynlighetsregning og statistikk 1

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen er digital.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

To innleveringsoppgaver
To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Oddmund Nordgård

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

4 timer forelesninger per uke. Oppgaveløsning med datamaskin som hjelpemiddel.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Genteknologi (MOT190_1) 5
Innføring i bioinformatikk (BBI100_1) 5

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelor i realfag Datateknologi - bachelor i ingeniørfag Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag Miljøteknologi - master i teknologi/siv.ing.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto