Praksis i biovitenskap (BIO340)

Studenten jobber hos en bedrift eller i et større studentprosjekt for å få mer erfaringsbasert kunnskap innen biovitenskap.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BIO340

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

I dette emnet skjer læringen i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, eksempelvis i en bedrift. Studenten må selv finne en arbeidsplass eller prosjekt som er interessert i å ta imot en student i virksomhetens løpende arbeid. Praksis i et studentprosjekt må avtales med instituttets faglig ansvarlige for det aktuelle studentprosjektet.

Emnet har til formål å gi studenten praktisk erfaring og mulighet til å fordype seg i utvalgte problemstillinger knyttet til virksomhetens praksis. Det forutsettes at det, i samarbeid mellomstudent, arbeidsplass og faglærer, utarbeides en avtale/kontrakt og plan for hvordan praksisarbeidet skal gjennomføres praktisk og hvordan veiledningen av studenten skal skje. Evalueringen vil skje på grunnlag av en kritisk reflekterende rapport fra studenten samt en presentasjon. Rapporten skal inneholder en drøfting av en nærmere spesifisert problemstilling knyttet til virksomhetens praksis, en refleksjon av eget bidrag til arbeidsstedets virksomhet, samt dokumentasjon på utført arbeid og attesterte timelister.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Økt innsikt i utvalgte tema og problemstillinger og i arbeidslivets praktiske utfordringer
  • Redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende bedrift

Ferdigheter:

  • Økt evne til profesjonelt samarbeid, samt fordypning i gitte tema og kunne presentere disse på en overbevisende måte
  • Sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver og løse disse

Generell kompetanse:

  • Reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egenrolle i samarbeid med andre
  • Innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet

Forkunnskapskrav

Bestått minst 90 studiepoeng i henhold til godkjent utdanningsplan.

Anbefalte forkunnskaper

Kunnskap knyttet til det aktuelle arbeidsstedets praktiske krav.

Eksamen / vurdering

Rapport og muntlig fremføring

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Rapport 1/2 Bestått/ Ikke bestått
Muntlig fremføring 1/2 Bestått/ Ikke bestått

Studenten skal levere en kritisk reflekterende rapport (inkl. signert timeliste) om sitt praksisarbeid. Denne rapporten presenteres for studenter og lærere på nærmere avtalt tid og sted.Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samletkarakter i emnet.OBS: I henhold til forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger § 3-10 punkt 2 har enstudent mulighet for å fremstille seg til prøving 2 ganger i dette emnet, med mulighet for å søke om et 3. forsøk.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Praktisk og/eller teoretisk arbeid i ekstern virksomhet med veiledning etter nærmere inngått avtale/kontrakt.

Åpent for

Begrenset plass. Opptak tilbys etter søknad til studiekoordinator.

OBS: Dette emnet har tidlig oppstart i vårsemesteret. Derfor er oppmeldingsfrist 1. desember. 

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto