Masteroppgave i biologisk kjemi (BIOMAS)

Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene ta i bruk teori og metoder som har relevans for oppgaven. Studentene skal utvikle kunnskap og innsikt innenfor fagfeltet biologisk kjemi. Oppgaven utføres det siste året av studiet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BIOMAS

Versjon

1

Vekting (stp)

60

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

3

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Studenten gjennomfører bibliotekopplæring med litteratursøk og kildekritikk ved start av semesteret i regi av biblioteket dersom dette ikke tidligere er gjort. Studenten sammenfatter aktuell litteratur for sin masteroppgave og presentere dette for veiledere og eventuelt medstudenter i løpet av første semester. Samtidig starter studenten det praktiske arbeidet med den valgte forskningsoppgaven, vanligvis i et laboratorium på UiS eller i regionen. I andre semester fortsetter studenten med sin forskning og fullfører med en rapport skrevet i henhold til regler for vitenskapelig rapportering.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:

  • Kan gjennomføre og presentere et forskningsarbeid
  • Kan beskrive en vitenskapelig oppgave på en klar og ryddig måte i henhold til terminologi og uttrykksformer innen molekylærbiologi og kjemi
  • Har utstrakt erfaring med litteratursøk, vitenskapelig arbeid, praktisk laboratoriearbeid og vitenskapelig rapportering
  • Kjenner de vesentlige databaser og publiseringskanalene innen forskningsfeltet
  • Kan tilegne seg nye arbeidsmetoder på en selvstendig måte og kritisk evaluere disse
  • Har kritisk vurderingsevne i forhold til eget og andres arbeid
  • Er klar over den etiske standarden som skal anvendes in forskning og rapportering

Forkunnskapskrav

Viser til Regler for masteroppgaver for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut masteroppgave.

Anbefalte forkunnskaper

BIO510 Bioinformatikk, BIO520 Bioteknologiske arbeidsmetoder

Eksamen / vurdering

Masteroppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave 50/100 4.5 Måneder Bokstavkarakterer Alle
Prosjektoppgave 10/100 1 Uker Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 1 20/100 30 Minutter Bokstavkarakterer - 1)
Muntlig eksamen 2 20/100 2 Timer Bokstavkarakterer - 2)

1) Masteroppgaven
2) Masteroppgaven

Emnet har en løpende vurdering. Alle deler må være bestått for å få avsluttende karakter i emnet. Alle vurderingsdeler er individuelle. For prosjektoppgaven i løpet av semester to skal studenten utarbeide en plakat basert på foreløpige data. Prosjektoppgaven teller 10% av totalkarakteren. Plakaten vil bli presentert offentlig.En masteroppgave skal skrives som en individuell oppgave. Det er en retningslinje på ca 20.000 ord for denne oppgaven. Den skriftlige oppgaven teller 50% av totalkarakteren.Studenten gir også en 30-minutters presentasjon av sitt arbeid. Denne avsluttende offentlige presentasjonen teller 20% av totalkarakteren. Presentasjonen etterfølges av en muntlig eksamen som teller 20% av totalkarakteren. Sensor og veileder er til stede under avsluttende presentasjon og muntlig eksamen.Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen er at en kandidat har kun ett forsøk på masteroppgaven. Se Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4.Her er lenke til informasjon og regler om oppgaveskriving.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Mark van der Giezen

Instituttleder:

Ingunn Westvik Jolma

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur, deltagelse i diskusjonsgrupper. Presentasjon av arbeidet muntlig og skriftlig. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave biologisk kjemi (MBIMAS_1) 60

Åpent for

Biologisk kjemi - master i realfag

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto