Klinisk psykologi (BPS240)

Psykiske lidelser spenner fra normale livskriser til alvorlig psykopatologi. Dette emnet gir en innføring i kliniske psykologi som fagfelt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BPS240

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Dette emnet gir en innføring i klinisk psykologi. Dette inkluderer:

 • klinisk psykologisk vitenskapsteori
 • teorier og modeller for hvordan psykisk uhelse utvikler seg, inkludert faktorer for risiko og resiliens
 • diagnostikk og utredning av psykiske lidelser
 • intervensjoner ved psykisk uhelse og evaluering av disse
 • kliniske screeningredskaper, intervju og tester

Emnet ser på psykopatologi både fra individperspektiv og samfunnsperspektiv. Studentene jobber også med tolkning og forståelse av forskningsresultater som evidensbase for arbeid med psykopatologi og kliniske intervensjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter fullført emne skal studenten

 • ha kunnskap om kliniske psykologiske problemstillinger, inkludert utvikling, utredning og intervensjoner av hovedkategoriene av psykiske lidelser
 • ha kunnskap om psykologiske teorier og modeller som søker å beskrive psykiske lidelser
 • ha kunnskap om den kliniske psykologis vitenskapsteori

Ferdigheter

Etter fullført emne skal studenten

 • kunne gjøre rede for psykopatologi og intervensjon som grunnlag for klinisk praksis
 • ha kjennskap til kliniske screeningredskaper, intervju og tester
 • kunne gjøre rede for og diskutere hvordan psykologi plasseres i forhold til tilgrensede fagområder

Generell kompetanse

Etter fullført emne skal studenten

 • ha en grunnleggende forståelse for sentrale problemstillinger innen klinisk psykologi vedrørende utvikling, utredning og intervensjon
 • drøfte anvendelsen av modeller fra klinisk psykologi i møte med brukere, pårørende og profesjonelle aktører.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BPS110 Introduksjon til psykologi, BPS120 Psykologi - før og nå, BPS130 Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode, BPS140 Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi, BPS220 Helsepsykologi
Dette emne undervises på et nivå som gjør studenten bør ha at kjennskap til grunnleggende psykologiske teorier og konsepter. 

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Studentene skal besvare 2 av 3 langsvarsoppgaver fra klinisk psykologi. Alle deloppgavene må bestås for at eksamen skal bestås.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Emne-essay (1000 ord), Deltakelse på presentasjonsseminar for emne-essay

Disse obligatoriske aktivitetene må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

Praksisbesøk og referat: Gjennomført praksisbesøk med tilhørende referat på 500 ord og ingen referanser.

Emne-essay: Et essay på 1000 ord pluss referanser. Tema for essay kunngjøres i begynnelsen av semesteret.

Presentasjonsseminar for emne-essay: Delta på obligatorisk seminar for presentasjon av emne-essay.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Bianka Anna Karshikoff

Arbeidsformer

Undervisningen består av forelesninger og seminar, samt et obligatorisk praksisbesøk:
 • Til forelesningene forventes studenten å forberede seg gjennom å sette seg inn i litteraturen som oppgis til hvert tema i forelesningsplanen.
 • På seminarene behandles de forskjellige temaene via forskjellige læringsaktiviteter inkludert kasusanalyse, journal club og arbeid med terapeutiske verktøy og modeller.
 • Et felles obligatorisk praksisbesøk lar studentene få innblikk i arbeidet med klinisk psykologi. Studenten leverer et praksisnotat etter praksisbesøket.
 • Obligatorisk emne-essay

Åpent for

Psykologi - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto