Hopp til hovedinnhold

Serviceledelse BRH100

BRH 100 Serviceledelse fokuserer på hvordan det er å arbeide i en serviceorganisasjon, både som leder og underordnet.  Det blir lagt opp til en organisasjonspsykologisk forståelse hvor den enkeltes opplevelse, holdninger, relasjoner til andre etc. blir vektlagt. Videre vil det også bli lagt vekt på hvordan en organisasjon som helhet fungerer - arbeidsdeling, hvordan beslutninger blir tatt, læring, kultur, kommunikasjon etc. Kurset vil legge særlig vekt på ledelse og utøvelse av ledelse i serviceorganisasjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BRH100

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

KUNNSKAPER

Kandidaten ...

 - har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor organisasjon og ledelse av serviceorganisasjoner.

- kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor organisasjons- og ledelsesfag.

- kan oppdatere sin kunnskap innenfor organisasjon og ledelsesfag.

- har kunnskap om fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet 

FERDIGHETER

Kandidaten ...

- kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på̊ praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg 

- kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

- kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling 

- kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer 

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten ...

- har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger 

- kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer 

- kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformers 

- kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor organisasjons- og ledelsesfag og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis 

- kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser 

Innhold
I servicevirksomheter er organisering og ledelse av medarbeidere og forståelse av gjestens / kundens opplevelse av største viktighet. De som skal være ledere i slike virksomheter må ha en grunnleggende forståelse for hvilke ledelsesmessige muligheter og begrensninger som finnes innen servicesektoren. Faget vil derfor gi fremtidige ledere en innsikt i hvordan man kan tilnærme seg, analysere, forstå og påvirke strukturer, prosesser og atferd i og utenfor den enkelte virksomhet, både mht. ledere, ansatte, kunder, konkurrenter og andre interessenter.  En slik innsikt oppnås gjennom kunnskaper om historisk teoriutvikling og forskning innen organisasjons- og ledelsesfag, samt kunnskaper om mennesker i jobbsituasjoner og de indre prosessene som utspiller seg i organisasjoner.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering

To hjemmeoppgaver og en skriftlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen 3/10 A - F
Hjemmeeksamen individuell eller i gruppe 2/10 A - F
Skriftlig eksamen 5/10 2 Timer A - F

Individuell innleveringsoppgave, teller 30% av samlet karakter.Innleveringsoppgave i gruppe eller individuell, teller 20% av samlet karakter.Skriftlig skoleeksamen, flervalgsoppgaver, teller 50% av samlet karakter.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Einar Marnburg
Arbeidsformer

Forelesninger på norsk og engelsk, gruppearbeid, oppgaveskriving med veiledning.

Undervisningen underbygges av praktiske cases og eksempler fra praksis.  I skriftlige innleveringsoppgaver skal deltakerne reflektere og analysere egen praktisk erfaring.

Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet. 
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Serviceledelse og serviceorganisering (BHO130) 10
Serviceledelse I: Organisasjonens psykologi (E-SEL100) 5
Serviceledelse II: Ledelsesprosessene (E-SEL102) 5
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto