Markedsføring (BRH210)

Kurset gir en grunnleggende innføring i faget markedsføring og de strategiske utfordringer som markedsførere står ovenfor. Kurset fokuserer på forståelsen av sentrale begreper i markedsføring og gir studentene en teoretisk og praktisk forståelse av markedsføring som fagområde.

Kandidatene skal etter gjennomføring av kurset ha fått grunnleggende kunnskaper om, og forståelse av, markedsføringsmessige utfordringer. Denne kompetansen skal kunne anvendes på konkrete eksempler, og kandidatene skal være i stand til å planlegge og vurdere ulike markedstiltak blant annet basert på solid forståelse for forbrukeratferd.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BRH210

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Konkret vil kurset fokusere på følgende tematiske områder: Segmentering og målgruppetenkning, Forbrukeratferd, Posisjonering og differensiering, Produkt og merkevarestrategier, Markedsføring av tjenester, Prisstrategier, Markedskommunikasjon, Distribusjonskanaler og logistikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført kurs skal studentene

  • ha en grunnleggende forståelse og kjennskap til markedsføring som fag.
  • kjenne til de viktigste strategiske utfordringene markedsførere står overfor
  • kjenne til de mest sentrale modeller og teorier i markedsføring og forbrukeratferd

Ferdigheter:

Etter fullført kurs skal studentene

  • kunne benytte modelltilfanget som et rammeverk for markedsføringsrelaterte analyser
  • være i stand til å planlegge og evaluere ulike markedsføringstiltak.
  • kunne anvende fagterminologi i beskrivelsen av en bedrifts markedsføringsinnsats og analyse av forbrukeratferdsmessige forhold.

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs skal studentene

  • være i stand til å stille kritiske spørsmål til, og reflektere over, de grunnleggende antakelsene som finnes innen markedsføring som fagområde.
  • Kunne stille spørsmål ved og være kritiske til markedsføringens rolle i forhold til bærekraft.
  • Kunne se de ulike delene av pensum i en sammenheng, også mot andre relaterte fagområder som eksempelvis bedriftsøkonomi, strategi, og ledelse.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering 1/1 Bokstavkarakterer

Mappeeksamen består av 2 gruppe innleveringer underveis i semesteret.Det gis tilbakemelding på den ene innleveringen som en del av formativ evaluering, og studentene kan forbedre oppgaven før endelig levering. Den endelige mappen består av begge innleveringene. Dersom mappen ikke bestås, må hele mappen tas på ny i neste undervisningssemester for emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske aktiviteter

For å kvalifisere til eksamen må studentene i løpet av semesteret levere inn 2 oppgaver og delta på obligatorisk simuleringen på campus.

I løpet av semesteret vil det bli avholdt obligatoriske forelesninger/seminarer med obligatorisk oppmøte på minimum 2 av disse. Dette vil bli mer definert ved semesterstart.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, simuleringsundervisning, oppgavearbeid og selvstudier. Det er en forutsetning at studentene møter forberedt til de forelesninger som settes opp, og det forventes at studentene forut for forelesningene har satt seg godt inn i den del av pensum det skal foreleses over. Det forventes også aktiv deltakelse i forelesningene. Faglærer vil vurdere ulike pedagogiske kombinasjoner av forelesninger og selvstyrt studentarbeid blant annet med utgangspunkt i den faglige progresjonen og aktivitetsnivået i forelesningene. Forelesningsplanen som settes opp er på ingen måter bindende, og kan endres på kort varsel. Det jobbes med innleveringsoppgaver i grupper gjennom hele semesteret.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Markedsføringsledelse (BHO270_1) 10

Åpent for

Digital serviceledelse - bachelorstudium Kommunikasjon årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto