Hopp til hovedinnhold

Samfunnsvitenskapelig metode BRH220

Dette kurset gir en grunnleggende innføring i samfunnsvitenskapelig forskning og omfatter både  kvalitative og kvantitative metoder. 


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BRH220

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidatene skal

- ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og tilnærminger innenfor samfunnsvitenskapelige metoder - herunder de ulike trinnene i forskningsprosessen, ulike typer forskningsdesign, ulike utvalgsmetoder, datainnsamlingsmetoder og målemetoder (både kvalitative og kvantitative), sammenhengen mellom målenivå og analysene som anvendes, grunnleggende analyse av kvalitative data og grunnleggende statistiske teknikker

- kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid hvor samfunnsvitenskapelige metoder er brukt som tilnærming

- ha kunnskap om fagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

FERDIGHETER

Kandidatene skal

- kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på̊ praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg. De skal blant annet være i stand til å utvikle, planlegge, gjennomføre, analysere, tolke og rapportere funn basert på egne undersøkelser

- kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

- kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling

- kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer på en slik måte at de kan forstå, kritisk vurdere og anvende resultater fra egne og andres undersøkelser

GENERELL KOMPETANSE

Kandidatene skal

- kunne skaffe seg innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige metoder

- kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer (for eksempel bacheloroppgaven)

- kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

- kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med kunnskaper innenfor samfunnsvitenskapelige metoder og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

- kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser med utgangspunkt i samfunnsvitenskapelige metoder

Innhold

Emnet inkluderer følgende tema:

1. Hva er samfunnsvitenskapelig metode?

2. Forskningsprosessen og valg av problemstilling

3. Forskningsdesign

4. Datainnsamling

  • Sekundærdata
  • Primærdata: kvalitative metoder (dybdeintervjuer og fokusgrupper)
  • Primærdata: spørreundersøkelser (surveys)
  • Primærdata: observasjoner (både kvalitative og kvantitative)
  • Primærdata: eksperimenter

5. Utvalgsmetoder og utvalgsstørrelse

6. Dataanalyse

  • Grunnleggende kvantitative analyseteknikker (i SPSS)
  • Grunnleggende kvalitative analyseteknikker (i NVivo)

7. Rapportering og evaluering av resultater

8. Etiske perspektiver og personvern

Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BHO160 Matematikk og statistikk
Eksamen / vurdering

Emnevurdering består av to obligatoriske innleveringsoppgaver (Godkjent/Ikke godkjent) og en avsluttende 72-timers hjemmeeksamen (Karakter: A-F). De to obligatoriske innleveringene må være bestått for å få adgang til eksamen. Obligatoriske innleveringer og hjemmeeksamen kan foregå individuelt eller i grupper på maksimalt 4 studenter. 

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lukasz Andrzej Derdowski
Arbeidsformer
Kurset vil bestå av en kombinasjon av  forelesninger, gruppe- og plenumsdiskusjoner, obligatoriske innleveringsoppgaver, øvelser i SPSS og NVivo og selvstudier. Det forventes at studentene forbereder seg ved å lese den delen av pensum som er aktuell for hver forelesning.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Markedsanalyse og forskningsmetode (BHO275) 10
Marketing Analytics (BØK345) 10
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto