Reisemålsutvikling (BRL260)

Emnet reisemålsutvikling, vil fokusere på ressursgrunnlaget for reiseliv ut fra markedsmulighetene, konsekvenser ved resursutnyttelse, samt aktører som blir involvert i utviklingen fra ressurs til produkt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BRL260

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

Kurset baseres på forelesninger kombinert med øvingsoppgaver og case hvorav det inngår en større obligatorisk gruppeoppgave. Det blir tatt utgangspunkt i ressursgrunnlaget og markedet for reiseliv som grunnlag for utvikling av et reisemål. Drøfting av veien mot en plan vil omfatte aktuelle aktører, lovgrunnlag, relaterte planer, analyse av muligheter for og konsekvenser av reiselivsutvikling, mål, strategier og tiltak.

Læringsutbytte

Studenten skal etter fullført emne ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse:

Kunnskap

 • ha kunnskap om helhetlig, integrert planlegging av reisemål
 • ha kunnskap om teorier knyttet til strategisk reisemålsutvikling
 • kjenne til aktuelle aktører, lovgrunnlag og planer, og å forstå hvordan vårt plansystem gir muligheter og begrensninger for reisemålsutvikling.
 • kjenne til utfordringer som er knyttet til helhetlig reisemålsutvikling og planlegging
 • forstå hvordan planlegging og utvikling av reiselivstilbud bør skje ut fra et bærekraftig perspektiv, både lokalt og globalt

Ferdigheter

Studenten skal etter endt kurs:

 • kunne beherske prosessverktøy og metoder for å starte opp, organisere og gjennomføre et reisemålsutviklingsprosjekt
 • kunne bruke undersøkelses- og analyseverktøy for evaluering av reisemål
 • kunne analysere mulighetene for reisemålsutvikling, og kunne problematisere interesser og behov fra ulike interessegrupper

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt kurs:

 • kunne formidle vitenskapelig reiselivslitteratur på en selvstendig og kritisk måte.
 • kunne delta i samfunssdebatten og utveksle synspunkter om reisemålsutvikling lokalt, nasjonalt og globalt
 • kunne delta i planlegging og gjennomføring av reisemålsutviklingsprosjekter i tråd med etiske krav og retningslinjer

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Hjemmeoppgave og en skriftlig prøve

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Gruppeoppgave 2/5 6 Uker Bokstavkarakterer Alle
Skriftlig eksamen 3/5 4 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Varighet for gruppeoppgaven er 3 uker. Gruppeoppgave kan skrives individuelt, eller i grupper med maksimalt 3 studenter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Olga Gjerald

Instituttleder:

Trude Furunes

Arbeidsformer

Forelesninger, øvingsoppgaver, case og gruppearbeid.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Bærekraftig reiselivsledelse (BRL220_1) 10
Bærekraftig reiselivsledelse (NH0486_1) 10
Bærekraftig reiselivsledelse (NH0486_A) 10
Reiselivsplanlegging (NH0421_1) 5
Planlegging og utvikling i reiselivet (NH0421_2) 5
Plan og utvikling i reiselivet (NH0421_A) 5

Åpent for

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto