Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid (BSO102)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BSO102

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av fem temaer:

 1. Kommunikasjonens og relasjonens betydning
 2. Ressurs- og mestringsperspektivet
 3. Konflikter og konflikthåndtering
 4. Digital kommunikasjon
 5. Innsikt i forskningsbasert kunnskap

Sosialt arbeid forutsetter god kommunikasjons- og relasjonskompetanse. Det gjelder arbeid i forhold til individer så vel som grupper, brukere så vel som relevant personell.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kommunikasjonens og relasjonens betydning

 • Har kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn.
 • Har kunnskap om kommunikasjon, relasjon, samhandling og veiledning.
 • Kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid, og kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings, mestrings og endringsprosesser.
 • Har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker.

Ressurs- og mestringsperspektivet

 • Har kunnskap om betingelser for mestring og utvikling hos barn, unge, voksne og eldre
 • Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner.

Samarbeid, konflikter og konflikthåndtering

 • Kan planlegge, gjennomføre og lede koordinert og tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer.
 • Kan reflektere over risiko og hvordan håndtere konflikter og redusere faren for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.
 • Har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster.

Digital kommunikasjon

 • Har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling.
 • Kan beherske digitale verktøy, herunder har kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi, og kjenner til deres muligheter og begrensninger i sosialt arbeid.

Innsikt i forskningsbasert kunnskap

 • Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger.
 • Kan vurdere vitenskapelig kunnskap i en praktisk sammenheng.
 • Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer

Omfang: 2500 ord ± 10%, inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeseminar, 75 % nærværskrav

Begge obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning av en eller flere obligatoriske aktiviteter, vil bli trukket fra eksamen.

Gruppeseminar: Faglig presentasjon for faglærer og medstudenter i en seminarsamling.

75% nærværskrav: Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i ferdighetstreningsgrupper og seminarer. Studenter som har et nærvær under 75 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nina Thorbjørnsen

Emneansvarlig:

Heidi Lie Eriksen

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver, veiledning i grupper og på nett.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto