Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger (BSO301)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BSO301

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av seks temaer:

 1. Metodisk sosialt arbeid på individ, familie, gruppe og samfunnsnivå
 2. Psykisk helsearbeid
 3. Rusproblematikk og avhengighet
 4. Vold og voldsforbyggende arbeid
 5. Tverrprofesjonelt samarbeid.
 6. Forebyggende helsearbeid

I vårt velferdssamfunn blir noen grupper marginalisert både i forhold til arbeidsmarkedet og sivilsamfunnet. En av sosialt arbeids viktigste oppgaver er å forstå hvordan sosiale problemer oppstår og opprettholdes, og hvordan sosialt arbeid kan bidra til å myndiggjøre mennesker og synliggjøre forhold i samfunnet som bidrar til å opprettholde sosiale problemer og motvirke disse.

Det skal legges vekt på studentenes erfaringer ifra praksis, og bruke disse i undervisningen.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Metodisk sosialt arbeid på individ-, familie-, gruppe- og samfunnsnivå

 • Har bred kunnskap om sosialt arbeids teorigrunnlag og metoder som retter seg mot individer, familier, grupper og samfunn.
 • Har bred kunnskap om teoretiske perspektiver, erfarings- og brukerkunnskap i sosialt arbeid og andre relevante fagområder.
 • Har bred kunnskap om hvordan sosiale problemer oppstår og utvikler seg i en samfunnsmessig sammenheng.
 • Har kunnskap om relevant og sentral lovgivning innen velferdsforvaltningen.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt.
 • Kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid, og kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings, mestrings og endringsprosesser.
 • Kan anvende ulike metodiske tilnærminger på individ-, gruppe- og samfunnsnivå innenfor ulike tjenesteområder.
 • Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng.
 • Kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.
 • Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen.

Psykisk helsearbeid

 • Har kunnskap om psykiske lidelser og hvordan dette kan bidra til marginalisering og utenfor skap.
 • Kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid i møte med mennesker med psykiske lidelser.

Rusproblematikk og avhengighet

 • Har kunnskap om rus og avhengighet og hvordan dette kan bidra til marginalisering og utenfor skap.
 • Kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid i møte med mennesker med rus og avhengighetsproblematikk.

Vold og voldsforbyggende arbeid

 • Kan finne, vurdere og sette inn tiltak som lindrer og reduserer konsekvensene av vold og overgrep overfor voksne i alle aldre.

Tverrprofesjonelt samarbeid

 • Har kunnskap om ansvars- og arbeidsfordeling i velferdsforvaltningen, tverrprofesjonelt samarbeid og samspillet mellom offentlig, privat og frivillig sektor.

Forebyggende helsearbeid

 • Har kunnskap om sentrale problemområder som arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, psykiske vansker, funksjonsnedsettelser og andre forhold som kan bidra til marginalisering og utenforskap.
 • Har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår samspillet mellom helseutfordringer og sosiale problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå.
 • Har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår samspillet mellom helseutfordringer og sosiale problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid, BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett, BSO201 Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst, BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering
BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid, BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett, BSO201 Sosialt arbeid i kontekst, BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

Anbefalte forkunnskaper

BSOP20 Praksis

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 4 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang: Maksimalt 3500 ord inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om de vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærvær

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

Nærvær: Det er obligatorisk nærværsplikt med 75 % i undervisningen i ferdighetstreningsgrupper og seminarer. Studenter som har et nærvær under 75 % i de obligatoriske undervisningsaktivitetene mister eksamensrett uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nina Thorbjørnsen

Emneansvarlig:

Kim Iren Kroken

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto