Sosialt arbeid med inkludering (BSO302)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BSO302

Versjon

1

Vekting (Sp)

15

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av fem temaer:

 1. Inkludering og marginalisering av ulike grupper
 2. Forebyggende folkehelsearbeid
 3. Arbeidsinkludering
 4. Sosial inkludering
 5. Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

I vårt velferdssamfunn blir noen grupper marginalisert både i forhold til arbeidsmarkedet og sivilsamfunnet. En av sosialt arbeids viktigste oppgaver er å bidra til arbeidsinkludering og sosial inkludering. Dette gjelder både i forhold til enkeltmennesker og grupper, og i lokalsamfunn.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Inkludering og marginalisering av ulike grupper

 • Har bred kunnskap om hvilken betydning levekår, sosial inkludering og aktiv deltakelse har i ulike livsfaser for individ, familie og samfunn.
 • Har kunnskap om hvordan klasse, utenforskap, marginalisering og diskriminering påvirker folkehelse og levekår.
 • Har kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet.
 • Har innsikt i forhold som bidrar til diskriminering og hvordan fremme ikke-diskriminerende praksis og et inkluderende samfunn.

Forebyggende helsearbeid

 • Har kunnskap om sentrale problemområder som arbeidsledighet, fattigdom, rus og avhengighet, psykiske vansker, funksjonsnedsettelser og andre forhold som kan bidra til marginalisering og utenforskap.
 • Har kunnskap om forebygging og folkehelse, og forstår samspillet mellom helseutfordringer og sosiale problemer på individ-, familie- og samfunnsnivå.

Arbeidsinkludering

 • Har kunnskap om arbeidets betydning, arbeidsinkludering og forhold som regulerer norsk arbeidsliv.
 • Kan anvende faglig kunnskap om arbeidsrettet inkludering i møte med arbeidssøkere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere

Sosial inkludering

 • Kan beherske metoder i samfunnsarbeid som fremmer makt, innflytelse, deltakelse og representasjon.
 • Kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking.
 • Har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet og kan fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte posisjoner.
 • Kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv.

Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode

 • Kan innhente kvalitative data og analysere disse.
 • Kan gjennomføre en litteraturstudie.

Forkunnskapskrav

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid, BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett, BSO201 Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst, BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

Anbefalte forkunnskaper

BSOP20 Praksis sosialt arbeid - 22 uker

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 5 Dager Bokstavkarakterer Alle

Omfang: Maksimalt 3500 ord inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om han/hun vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig innlevering av gruppeoppgave

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning  vil bli trukket fra eksamen.

Skriftlig innlevering av gruppeoppgave: Faglig innhold og omfang bestemmes av emneansvarlig

Fagperson(er)

Studieprogramleder:

Nina Thorbjørnsen

Emneansvarlig:

Jan Otto Jacobsen

Emneansvarlig:

Lars Andre Nysæther

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto