Kritisk refleksiv profesjonsutøvelse (BSO303)


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BSO303

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Emnet består av tre temaer:

 1. Profesjonelle og etiske vurderinger
 2. Likeverd, rettferdighet og nytenkning
 3. Kritisk kunnskapsanvendelse

Emnet tar opp sentrale faglige og etiske problemstillinger relatert til profesjonsutøvelse innenfor sosialt arbeid. Studentene skal reflektere kritisk over kunnskapsanvendelse og profesjonelle og etiske vurderinger i praksis, og sitt faglige ansvar for å fremme brukermedvirkning, likeverd, rettferdighet og nytenkning i velferdstjenester.

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte definert i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Profesjonelle og etiske vurderinger

 • Har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelsen.
 • Har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker.
 • Har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster.

Likeverd, rettferdighet og nytenkning

 • Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud.
 • Kan formidle faglig kunnskap som fremmer likeverd og mangfold og bidrar til likestilling, inkludering, mestring og deltakelse i hverdag, skole og arbeidsliv.
 • Har innsikt i forhold som bidrar til ulikhet og kan fremme sosial rettferdighet sammen med mennesker i utsatte posisjoner.
 • Har innsikt i politiske og administrative beslutningsprosesser og hvordan sosionomer kan bidra til allmenn opplysning og politisk rådgivning.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i sosialt arbeid, og kan bidra til tjenesteinnovasjon og systematiske og kvalitetsforberedende arbeidsprosesser.
 • Kan reflektere over hvordan kunnskap kan anvendes på nye områder og bidra til nytenkning og innovasjon i tjenestene.

Kritisk kunnskapsanvendelse

 • Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen.
 • Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng. Kan tilegne seg ny kunnskap og kan foreta faglige vurderinger, avgjørelser og handlinger i tråd med kunnskapsbasert praksis. Videre skal kandidaten også kunne dokumentere og formidle sin faglige kunnskap.
 • Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid relevant for sosialt arbeid, nasjonalt og internasjonalt.

Forkunnskapskrav

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid, BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett, BSO201 Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst, BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering, BSOP20 Kunnskapsbasert praksis

Anbefalte forkunnskaper

BSO301 Integrert kunnskapsanvendelse i sosialt arbeid - arbeid med faglige problemstillinger, BSO302 Sosialt arbeid med inkludering

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig oppgave 0/1 Bokstavkarakterer Alle
Muntlig eksamen 1/1 30 Minutter Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen består av en skriftlig og muntlig del.Skriftlig oppgave: Skriftlig individuell oppgave. Tema defineres av emneansvarlige. Omfang: maks 3500 ord ekskl. innholdsfortegnelse og litteraturhenvisninger. Referansestil: APA 7th.Oppgaven må være vurdert til bestått karakter før studentene kan fremstille seg til muntlig prøve. Den foreløpige karakteren som er gitt på den skriftlige oppgaven, skal senest kunngjøres 24 timer før tidspunktet for muntlig eksamen.Muntlig eksamen: Den muntlige prøven brukes til eventuell justering av karakteren. Muntlig karakter kan justere den skriftlige eksamenskarakteren inntil en karakter opp eller ned.Studenter som ikke har bestått eksamen i emnet senest ved ny og utsatt eksamen, henvises til neste ordinære eksamen i emnet sammen med etterfølgende kull. De obligatoriske aktiviteter som allerede er godkjent, må ikke tas på ny. Studentene må ta eksamen i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet, men avgjør selv om de vil følge undervisning i det nye eksamenssemesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Nærvær

Denne obligatoriske aktiviteten må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen. Godkjenning/ikke godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb, normalt ikke senere enn 7 dager før eksamen. Studenter som mangler godkjenning vil bli trukket fra eksamen.

Nærvær: Det kreves tilstedeværelse på minst 75% av nærmere definerte undervisningsaktiviter. Se kunngjøring på Canvas.Dersom nærværskrav ikke innfris, mister studenten rett til å delta på eksamen, uansett begrunnelse.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Reidun Ims

Emneansvarlig:

Gurli Olsen

Studieprogramleder:

Nina Thorbjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeid i grupper og individuelt med arbeidsoppgaver og veiledning i grupper og på nett.

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto