Kunnskapsbasert praksis (BSOP20)

Praksisstudiet skal være veiledet, variert og vurdert og inngå som en integrert del av utdanningen. Studentene skal videreutvikle sin profesjonelle identitet og forståelse for sammenhengen mellom teori og praksis. Praksis skal gi økt kompetanse som er relevant for sosionomens arbeidsområder. Etisk vurderte handlinger er sentralt i praksisemnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BSOP20

Versjon

3

Vekting (stp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praksis tilbys i utgangspunktet i Rogaland, og organiseres av UiS. Det er universitetet som avgjør hvilken praksisplass den enkelte student tildeles. Praksisemnet går over 22 uker i studiets 4 semester.

Emnet består av 6 temaer:

 1. Selvstendig utøvelse av sosialfaglig arbeid under veiledet praksis
 2. Relasjon og kommunikasjon
 3. Profesjonsrolle og etikk
 4. Medvirkning
 5. Tverrprofesjonelt samarbeid
 6. Anvende forskningsbasert kunnskap

Læringsutbytte

En student med fullført og bestått emne skal ha følgende læringsutbytte:

Selvstendig utøvelse av sosialfaglig arbeid under veiledet praksis

 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver i sammensatte og konfliktfylte situasjoner.
 • Kan anvende rettsregler, opplyse om rettigheter og plikter og utøve juridisk og sosialfaglig skjønn i møte med enkeltpersoner, familier og grupper, deriblant samiske brukere.
 • Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere ressurser og gi håp i samarbeid med mennesker i sårbare livssituasjoner.
 • Kan beherske aktuelle metoder for kartlegging, dokumentasjon, analyse og beslutningstaking.
 • Kan finne, vurdere og henvise til relevant informasjon og fagstoff og framstille dette både muntlig og skriftlig.

Relasjon og kommunikasjon

 • Kan anvende faglig kunnskap om relasjon og kommunikasjon i veiledning, motivasjon og systematisk endringsarbeid, og kan veilede brukere, pasienter og pårørende og relevant personell som er i lærings, mestrings og endringsprosesser.
 • Har innsikt i betydningen av digital kommunikasjon i profesjonell praksis og samhandling.
 • Kan beherske digitale verktøy, herunder har kunnskap om digital sikkerhet, og kan bistå i utviklingen av og bruke egnet teknologi, og kjenner til deres muligheter og begrensninger i sosialt arbeid.

Profesjonsrolle og etikk

 • Har innsikt i etiske problemstillinger og kan håndtere etiske dilemma i yrkesrollen og i møte med mennesker.
 • Har innsikt i og kan reflektere kritisk over sin profesjonelle rolle i møte med institusjonelle og politiske krav i tjenesteutøvelsen.
 • Har innsikt i hvordan utvise dømmekraft i situasjoner med mangelfull og/eller motstridende informasjon og identifisere mulighetsrom innen ulike profesjonelle og institusjonelle kontekster.
 • Kan reflektere over risiko og hvordan håndtere konflikter og redusere faren for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk.

Medvirkning

 • Kan anvende faglig kunnskap og metoder for samhandling og samarbeid med brukere om hverdagsliv og om vanskelige tema på en måte som sikrer deres interesser, medvirkning og rettigheter.
 • Kan reflektere over og anvende kunnskap som bidrar til et likeverdig tjenestetilbud.

Tverrprofesjonelt samarbeid

 • Kan formidle faget og utveksle synspunkter og erfaringer med samarbeidspartnere og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kan planlegge og delta i tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og tjenestenivåer.

Anvende forskningsbasert kunnskap

 • Kjenner til samfunnsvitenskapelig metode og deres muligheter og begrensninger
 • Kan vurdere vitenskapelig kunnskap og politiske rammebetingelser i en praktisk sammenheng
 • Kan anvende forskningsbasert, erfaringsbasert og brukerbasert kunnskap i profesjonsutøvelsen

Forkunnskapskrav

BSO101 Innføring i sosialt arbeids kunnskapsgrunnlag, BSO102 Kommunikasjon og samhandling i sosialt arbeid, BSO103 Velferdspolitikk, BSO104 Velferdsrett

Anbefalte forkunnskaper

BSO201 Sosialt arbeid med barn og familier i kontekst, BSO202 Barnevernfaglig arbeid - barne- og familiesentrering

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 22 uker 1/1 22 Uker Bestått/ Ikke bestått Alle

Det gjøres en samlet vurdering av hele praksisperioden. Maks 10 sykefraværsdager under praksisgjennomføringen.Hva som definerer bestått/ikke bestått praksis er beskrevet i Internt reglement for praksis ved Institutt for sosialfag.Konsekvenser av ikke bestått praksis: Dersom studenter ikke består praksis, innebærer dette at studenten må ta emnet på ny sammen med etterfølgende kull. Alle obligatoriske aktiviteter tas på ny. Ved ikke bestått praksis har studenten kun en ny mulighet for å fremstille seg i emnet, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.Klageadgang: Det kan kun klages på formelle feil. Det henvises til Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger.Det rettes krav om skikkethetsvurdering, jf. Kunnskapsdepartementets Forskrift om skikkethet i høyere utdanning, http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060630-0859.htmlsamt Internt reglement for praksis, jf. https://www.uis.no/nb/studier/sosialt-arbeid-sosionom-bachelor.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Avtale om plan for læring i praksis/kontrakt, Praksisoppgave 1, Praksisoppgave 2, Obligatorisk nærvær på to samlinger (før- og sluttpraksisseminar)

Avklaring av plan for læring, begge praksisoppgaver og deltakelsen i de obligatoriske samlingene må være godkjent innen endelig vurdering av praksisemnet. Godkjenning/ikke‐godkjenning av obligatoriske aktiviteter kunngjøres på Studentweb.

Avklaring av læringsmål: Ved praksisstart skal studenten avklare sine individuelle læringsmål i samarbeid med veileder og leveres i Inspera.

Praksisoppgave 1: Omfang 2000 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Praksisoppgave 2: Omfang 3000 ord (+/- 10 %) inkl. innholdsfortegnelse og noter; ekskl. kildehenvisninger og litteraturliste. Referansestil: APA 7th.

Praksisoppgavene leveres i Inspera ved UiS i henhold til tidspunkt fastsatt av instituttet. For sen innlevering vurderes som ikke levert og blir dermed ikke godkjent. Dersom det er nødvendig med utsettelse av innlevering, må dette avtales med kontaktlærer. Det henvises for øvrig til Internt reglement for praksis, Institutt for sosialfag.

Obligatorisk nærværsplikt på før- og sluttpraksisseminarer: Det er sammenlagt 75% nærværsplikt på praksiseminarene.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Nina Thorbjørnsen

Praksiskoordinator:

Evelyn Sandøy Ottesen

Arbeidsformer

Arbeidsformer for praksisstudier er

 • Praksisseminarer på UiS - Før- og sluttpraksisseminar.
 • Veiledningsgrupper med kontaktlærer ved UiS.
 • Veiledet praksis - 30 timer pr uke.
 • Selvstendige praksisoppgaver.
 • Studiedag - 1 dag per uke for å jobbe med praksisoppgaver og pensum.

Åpent for

Sosialt arbeid (sosionom) - bachelorstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto