Praksis i statsvitenskap - internasjonal (BSTINT)

Emnet tilbyr studenter som tas opp på et godkjent internasjonalt praksisprogram muligheten til å innpasse dette i sitt studieløp. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene bevisstgjøres studiets faglige relevans for arbeidslivet. Gjennom observasjon, samhandling, veiledning og praktisk utøvelse skal studentene få mulighet til å bli mer bevisst på hvilke yrkesroller faget kan gi og hvilke yrkesmuligheter som finnes.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Emnekode

BSTINT

Versjon

1

Vekting (Sp)

30

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Dette emnet gir muligheten for studenter som selv skaffer seg plass på et godkjent internasjonalt praksisprogram å få dette innpasset i sitt studieløp.

Studentene skal ha praksis i virksomheter som universitetet godkjenner og hvor de kan erfare hvordan faget statsvitenskap kommer til nytte i en ordinær arbeidssituasjon.

I praksisperioden vil studentene få veiledning både fra virksomheten og fra Institutt for medie- og samfunnsfag.

Studentene skal i løpet av praksissemesteret arbeide frem en praksisrapport. Praksisrapporten består av to deler: I del 1 skal studenten redegjøre for virksomheten de arbeider i og sine arbeidsoppgaver og reflektere over sine erfaringer i praksisperioden. I del 2 skal de skal presentere et større utredningsarbeid som tar utgangspunkt i en problemstilling. Problemstillingen skal utarbeides i samarbeid med virksomheten de er plassert i.

SØKNADSPROSEDYRE:

Studenter må selv sende søknad gjennom etablerte søknadsrutiner ved virksomheten der de ønsker å ha praksis. Etter at de har fått praksisplass, kan de søke opptak til dette emnet for å innpasse praksis i sin studieplan.

Godkjente internasjonale praksisprogram er:

Utenriksdepartementets studentpraktikantordning: https://www.regjeringen.no/no/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen/id485910/

Tilsvarende praksisprogram kan godkjennes etter søknad.

Institutt for medie- og samfunnsfag har ikke egne internasjonale praksisplasser og kan ikke hjelpe med å skaffe internasjonal praksisplass.

Internasjonalt kontor har informasjon om andre bedrifter og organisasjoner i Europa som tilbyr praksisplasser. For mer informasjon se: https://www.uis.no/nb/student/reis-til-europa-med-erasmus#/

Som studentpraktikant i utlandet kan du få Erasmus+-stipend. For mer informasjon se: https://www.uis.no/nb/student/reis-til-europa-med-erasmus#/

Læringsutbytte

Etter å ha avsluttet praksisemnet forventes studentene å ha følgende kunnskap, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper:

Studentene skal ha kunnskap om hvordan deres faglige kompetanse kan anvendes i arbeidslivet.

Ferdigheter:

Studentene skal kunne

  • Forstå hvordan virksomheter organiserer arbeidet og relatere faglige spørsmål til reelle og aktuelle situasjoner i arbeidslivet
  • Bruke fagkunnskap som studiet gir inn i en reell arbeidssituasjon
  • Kombinere teori med erfaringsbasert læring og reflektere over forholdet mellom teori og praksis.
  • Reflektere mer bevisst over egen kompetanse og drøfte bruk av faglig kompetanse i praksis
  • Kritisk vurdere eget praksisopphold

Generell kompetanse

  • Erfare reelle søknads- og ansettelsesprosesser i arbeidslivet
  • Skrive faglig forankrede tekster basert på behovet til arbeidsgiver
  • Planlegge og gjennomføre en muntlig presentasjon av et større prosjekt- eller utredningsarbeid

Forkunnskapskrav

Studenter med opptak på bachelorprogrammet i statsvitenskap, som har fått tilbud om en internasjonal praksisplass, kan søke om opptak til emnet.

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis 1/1 1 Semestre Bestått/ Ikke bestått

• Gjennomført og dokumentert arbeidsopphold i godkjent praksisvirksomhet av et semesters varighet
•  Innlevert praksisrapport (5000-7000 ord)
•  Muntlig presentasjon av praksisrapport

Karakter bestått/ikke bestått ut fra en samlet vurdering hvor praksisrapport utgjør 90% og muntlig presentasjon utgjør 10% av karakteren.

Fagperson(er)

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto