Reis til Europa med Erasmus+

Velger du Europa når du reiser på utveksling blir du ein del av den store Erasmus-familien av studentar som har reist på utveksling i 30 år.

Published Endret
Kvifor Europa?

Europa er mangfaldig. Europa er variert kultur, vakre språk og dramatisk historie. Så gjer deg klar for den store europeiske opplevinga og bli med på ditt livs mest spennande reise! Tre millionar studentar har reist før deg – bli ein del av dette fellesskapet du også!

Kva er det viktigaste med Erasmus+? Stian Skarheim Magelssen i Norsk studentorganisasjon, NSO.
Utveksling til Storbritannia etter 2020

1. januar 2021 besluttet Storbritannia å ikke videreføre sin deltakelse i Erasmus+-programmet. Norske studenter vil likevel kunne reise på utveksling til Storbritannia gjennom Erasmus+ til og med studieåret 2022/23.

Det er ingen garanti for å motta Erasmus+ stipend til Storbritannia. Vennligst ta kontakt med Erasmus+ koordinator ved spørsmål.

Erasmus+ App

Last gjerne ned Erasmus+ App'en på din mobil. Her kan du blant annet sjekke status på din Online Learning Agreement.

Kvifor Erasmus+ utveksling?

Studiestipend i tillegg til støtte frå Lånekassen Tilbud om online språkkurs i forkant av semesterstart

Fritak frå studieavgifter ved vertsinstitusjonen Introduksjonsprogram for alle nye studentar ved ankomst

Kontakt oss
Marianne Høie

Erasmus+ koordinator

Erasmus Student Network (ESN)

ESN er en studentorganisasjon for Erasmus+ studenter. Flere universitet i Europa har sin egen lokale ESN-gruppe som ofte har et sosial program for internasjonale studenter. Les mer om ESN.

Kva er Erasmus+

Gjennom mobilitetsprogrammet Erasmus+ kan du delta på studie- eller praksisopphold i eit EU- eller EØS land. Erasmus+ er det største programmet for samarbeid innan utdanning i Europa og blir finansiert gjennom EU-systemet.

Erasmus+

Erasmus+ er EU sitt program for samarbeid mellom høgare utdanningsinstitusjonar i Europa og er ein del av EU sitt program for livslang læring (LLP).Erasmus+ er eit utdanningssamarbeid mellom EU-landa, EØS-landa Noreg, Island og Liechtenstein, samt Tyrkia.  

Du kan lesa meir om Erasmus + på Europakommisjonen sine nettsider

Erasmus+ og EU

Erasmus+ bygger på prioriteringane i EU sin 10-årige strategi for vekst og sysselsetting: Europe 2020. I nokre av dei mest sentrale satsingsområdene i Erasmus+  er kvalitet i undervisning og opplæring samt innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv. Programmet åpner for mange muligheter for studentar. Sjølv om studier er den mest utstrakte måten å reise på Erasmus+ utveksling, er det også mogleg å ta eit internship med støtte frå Erasmus+. 
Programlanda i Erasmus+ omfatter dei 28 EU-landene, de tre EØS-landene samt Makedonia og Tyrkia. Partnerland inkluderer Sveits, Russland og nabolanda våre i aust, Vest-Balkan og Sør-Middelhavet. (Kjelder: siu.no; regjeringen.no) 

Erasmus+ på Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger har inngått ein rekke Erasmus+ avtalar med fleire land og universitet i dei fleste europeiske land. Den enkelte avtalen tilhøyrer det enkelte institutt og har eit fagtilbod for studenar som går på studieprogram på det gjeldande instituttet. 

Erasmus+ tester, rapporter og dokumenter

Her finner du en oversikt over hvilke tester, rapporter og dokumenter du må ferdigstille for å få godkjent oppholdet ditt og utbetalt Erasmus+ stipend.

Avtale

Learning Agreement

Alle studentar som reiser på Erasmus+ utveksling skal ha med seg ein godkjent studieavtale til universitetet i utlandet.

Learning agreement for studies

Ein studieavtale, "Learning Agreement for studies", skal fyllast ut og signerast av student, saksbehandlar ved Internasjonalt seksjon og Erasmus-koordinator ved vertsuniversitetet i forkant av opphaldet. Dette dokumentet er ein viktig del av dokumentasjon som ofte skal leggjast ved i søknaden til vertsuniversitetet. 

Learning Agreement for Traineeships

Studentar som skal reise på praksisopphald  fyller ut ein eigen studieavtale i samråd med saksbehandlar på Internasjonalt seksjon. 

Før utvekslingsoppholdet

I forkant av utvekslingsoppholdet skal ein fylla ut del ein av avtalen som heiter "Before the mobility". Alle Erasmus+ studentar vil få hjelp av sin saksbehandlar til å fylla ut del ein av studieavtalen. På side ein er det ein tabell der ein skriv inn dei emna som student har fått innvilga ved vertsuniversitetet. 

Undervegs i utvekslingsophaldet

Del to av avtalen, "During the mobility", skal fyllast ut av student dersom det blir endringer i den opprinnelege studieplanen. Det hender at det kan oppstå timeplankollisjonar og/eller et emne allikevel ikke blir undervist på engelsk. Då er det viktig å få hjelp med å finna nye emne så snart som råd. Studenten er sjølv ansvarleg for å ta kontakt med sin saksbehandlar på instituttet for ny førehandsgodkjenning og avklare eventuelle endringar så snart som mogleg. 

Etter avslutta utvekslingsopphald

Denne delen av avtalen heiter "after the mobility". Ved UiS blir denne delen erstatta av karakterutskrift frå vertsuniversitetet som student er ansvarleg for å levere inn til sitt institutt (IKKJE Internasjonal seksjon) 

Språkstøtte

Mange av UiS sine Erasmus+-partnere tilbyr emner som undervises på engelsk, men det vil også være mulig å følge emner undervist på andre europeiske språk dersom du allerede har forkunnskaper i språket. Det finnes en rekke språkstøtteordninger - Benytt deg av mulighetene!

Online Linguistic Support (OLS) er utviklet på oppdrag fra Europakommisjonen for å kartlegge og bedre Erasmus+ studentenes kompetanse i undervisnings-/arbeidsspråk i vertslandet. Europarådet har laget en nivåskala for språk som er et felles europeisk rammeverk for å beskrive hvilke kunnskaper og ferdigheter som er målet for hvert nivå. Nivåskalaen består av totalt seks nivåer. 

Når fagmiljøene ved Universitetet i Stavanger inngår utvekslingsavtaler i rammen av Erasmus+, blir det definert i avtalen hvilket språknivå man ønsker at studentene skal ha. Vanligvis ligger kravet på B2, men variasjoner kan forekomme. Informasjon om hvilket språkkrav som er definert finnes i beskrivelsen av den enkelte avtale. 

For å styrke språkkompetansen blant Erasmus+-studenter, og for å tilby et redskap for å teste sin språkkompetanse, brukes Online Linguistic Support (OLS). 

Online Linguistic Support (OLS) før avreise

Studenter som under Erasmusoppholdet har undervisnings-/arbeidsspråk på engelsk, fransk, gresk, italiensk, nederlandsk, polsk, portugisisk, tsjekkisk, finsk eller tysk må ta en test i OLS før avreise for å kartlegge språknivået sitt. Studenter som scorer B2 eller lavere vil få tilbud om et OLS-språkkurs i det aktuelle språket. I noen tilfeller kan våre partneruniversitet kreve at studentene må ta en språktest i tillegg til OLS. 

Resultatet fra testen blir ikke sendt til mottakerinstitusjonen, og den har ikke noe å si for om du får dra på utveksling eller ikke. Testen er en kartlegging av språkkunnskaper, og å kunne tilby studenter som trenger eller ønsker det, et online språkkurs.

Unntak: Studenter som har undervisnings-/arbeidsspråket som morsmål er unntatt fra å ta OLS-testene. Norske studenter trenger heller ikke å ta OLS testen dersom de skal på utveksling til Danmark eller Sverige. 

Studenter som scorer over B1, kan få tilbud om OLS språkkkurs i vertslandets språk, dersom dette er ulikt fra undervisningsspråket. 

Virtuell utveksling - Studenter som skal delta på virtuell utveksling må også ta OLS før avreise.

Studenter som får tilbud om språkkurs kan også benytte seg av Live Coaching i form av MOOCs og Tutoring Sessions. 

Det er Internasjonal seksjon som deler ut lisenser til både test og kurs i OLS. 

Språkkurs i vertslandet

For studenter som ønsker å friske opp fremmedspråkskompetansen sin, er det også anbefalt å vurdere et språkkurs i det landet man skal studere i forkant av utenlandsoppholdet. Her finnes det flere kilder til finansiering: 

1. Erasmus+-stipend for perioden man tar språkkurs 

Erasmus+-studenter mottar stipend per dag man er på utveksling. For studenter som ønsker å følge et introduksjonskurs i språk og kultur i vertslandet, kan startdato for oppholdet settes til første dag i et slikt kurs. 

Det stilles ikke spesifikke krav til lengde og omfang på kurset, men det må være relevant for studie-/praksisoppholdet i etterkant. Det betyr at du f.eks. ikke kan få stipend til et kurs i tysk dersom du skal ta fag på engelsk. Kurset kan være i regi enten av mottakerlærestedet eller andre kurstilbydere. Det er opp til den enkelte student å finne frem til denne typen tilbud. Dokumentasjon må leveres til Internasjonal seksjon. 

Erasmus-støtte for å ta språkkurs som ikke er del av OLS: Hovedregelen for Erasmus-støtte (stipend eller støtte tatt fra OS-midler) til språkkurs er at det i utgangspunktet kun gis støtte til deltagelse i kurs i språk som ikke tilbys via OLS. Det kan gjøres unntak her dersom språkkurset på et OLS-språk har et annet innhold enn OLS-språkkurset (at kurset inneholder noe ekstra utover ren språkopplæring), eller dersom språkkurset er en del av et orienteringsprogram som gjerne er obligatorisk for studenten (siu.no). 

2. Støtte til forberedende 4-ukers språkkurs fra Lånekassen 

Reiser man på utveksling til et studiested som har et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan man søke Lånekassen om støtte til forberedende språkkurs. Sjekk nøye hvilke vilkår som gjelder. Det er den enkelte student sitt ansvar å fremskaffe nødvendig dokumentasjon og søke om støtte i Lånekassen. 

Stipendutbetaling 

Gode stipendordninger gjør det attraktivt å velge Erasmus+ som mobilitetsprogram. Erasmus+-stipend kommer i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Sparegris

Alle studenter som reiser på utveksling til et lærested UiS har en Erasmus+-avtale med kan få Erasmus+-stipend. Tildelingen skjer automatisk, og de studentene det gjelder får informasjon fra Internasjonal seksjon direkte. 

Stipendsatser 2022/2023

 • € 460 per måned til Danmark, Sverige, Finland, Island, Irland, Liechtenstein og Luxembourg. 
 • € 410 per måned til andre programland. 

Studenter på praksisopphold får i tillegg € 150 ekstra per måned.  

Følgende studenter kan få ett tilleggsstipend på € 250 ekstra per måned:

 • Studenter med barn under 18 år, uavhengig av om barnet er med på oppholdet. 
 • Studenter med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer som påvirker studiesituasjonen
 • Studenter med flyktningstatus

Kontakt Erasmus+ koordinator for informasjon om hvordan det skal dokumenteres.

Utbetaling av hoved- og reststipend

Hoveddelen av stipendet vil bli utbetalt ved semesterstart, mens reststipendet (minst én måneds stipend) blir tilbakeholdt til etter at oppholdet er avsluttet og student har levert inn nødvendig dokumentasjon som bekrefter oppholdet. Studenter som ikke leverer inn dokumentasjon innen gitte frister vil ikke få utbetalt siste rest av stipendet og hele eller deler av hovedstipendet må tilbakebetales.

Hvilke krav stilles?

 • Stipendavtale 
  Utbetalingen av stipend reguleres gjennom en stipendavtale som inngås mellom UiS og den enkelte student. Denne må fylles ut og signeres før stipend kan betales ut. Studenten er pliktet til å signere på avtalen for å få utbetalt Erasmus-stipendet. 
 • Bekreftelse på tegning av forsikring 
  Forsikring for studenter på studieopphold: I stipendavtalen må det bekreftes at man har tegnet privat forsikring for oppholdet. Forsikringsselskap og polisenummer må oppgis. Europeisk helsetrygdkort dokumenterer også at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp i et annet EØS-land på samme vilkår som oppholdslandets egne statsborgere. Forsikring for studenter på praksisopphold: Erasmus+ programmet krever at studenter som reiser på praksisopphold i utlandet er tilstrekkelig helseforsikret, ulykkesforsikret og ansvarsforsikret 
 • Test av språknivå 
  Studenter som skal studere på engelsk eller enkelte andre europeiske språk må ta en test av språknivå i Online Linguistic Support (OLS) både før oppholdet. Studenter som ikke gjennomfører testen inne gitte frister vil ikke få utbetalt Erasmus-stipend. Les mer om språkstøtte.
 • Levere rapport 
  Etter oppholdet må man rapportere om oppholdet som student får tilsendt fra et system som heter Beneficiary Module. Dersom man ikke leverer rapport innen fristen vil man ikke få utbetalt reststipendet. 
 • Bekreftelse på oppholdets varighet 
  Ettersom stipendet blir utbetalt for per dag man er på utveksling, må man senest ved oppholdets slutt levere en bekreftelse (Certificate of attendance/Confirmation of Erasmus period) fra lærestedet i utlandet som oppgir oppholdets varighet. Dersom denne bekreftelsen ikke blir levert innen oppgitte frister vil man ikke få utbetalt reststipendet. 
 • Krav for tildeling 
  Minimumslengden per studieopphold er to måneder (60 dager). Det samme gjelder for praksisopphold. 
    

Avbrudd av opphold før og etter minimumslengde

Avbrudd etter at minimumslengden på et opphold er oppnådd: Dersom en student avbryter utvekslingsoppholdet sitt før den planlagte sluttdatoen, men etter at studieoppholdet har vart i to måneder, så vil studenten beholde stipendet for den perioden vedkommende var på utveksling.  

Avbrudd før minimumslengden på et opphold er oppnådd: Dersom studenten avbryter utvekslingsoppholdet før minimumsvarigheten på oppholdet er oppnådd og ikke har gyldig grunn (force majeure) er studenten pliktet til å betale tilbake stipendet i sin helhet. Dersom du har blitt syk eller må avbryte oppholdet ditt av andre grunner, kan du søke Erasmus+ koordinator om fritak for å betale hele eller deler av stipendet. Legeattest må legges ved en slik søknad. Ta kontakt i Utvekslingsveilederen.

Grønne reiser

Studenter som ikke mottar annen reisestøtte fra Erasmus+ vil få 50 EUR ekstra (engangsbeløp), pluss opp til 4 dager med stipend til hjemreise hvis relevant ved å reise miljøvennlig med buss eller tog.

Målet med reisestøtte for grønne reiser er 1) Redusere klimauttrykk for studenter som drar på utveksling 2) Legge til rette for at flere studenter skal dra på utveksling til Europa.

Hva er det som defineres som grønne reiser?

"Green travel is defined as the travel that uses low-emissions means of transport for the main part of the travel, such as bus, train or car-pooling".

Referanse: Erasmus + Glossary of terms

For å kunne motta stipendet må over 50% av reisen (distansen fra Norge til utvekslingsstedet) består av miljøvennlige transportmidler som buss, elbil, sykkel, tog eller bildeling. Hovedmålet er å redusere flyreiser. I tillegg til stipendet på 50 EUR vil det være mulig å søke om stipend for opptil 4 reisedager. Reisen må kunne dokumenteres ved hjelp av f.eks bilde av billett. Varighet på reisen (tur/retur) må også dokumenteres for vurdering av ekstra stipend for inntil 4 dager i forbindelse med reisen.

Tips til inspirasjon for miljøvennlige reiser:

Interrail
Erasmus by train
Erasmus bærekraft

Grønne reiser må dokumenteres ved å fylle ut Declaration on Honour skjema. Stipend for grønne reiser blir utbetalt sammen med reststipendet etter endt utvekslingsopphold.

Delcaration on Honour-skjema.

I tillegg til stipend for grønne reiser gjennom Erasmus+ har UiS også opprettet ett eget miljøstipend for studenter som skal dra på utveksling. Les mer om hvordan du kan motta 2.000 NOK i miljøstipend fra UiS.

Praksisopphold i utlandet

Erasmus+ gir deg muligheten til å reise på utenlandsopphold også for arbeidspraksis. Gjennom denne ordningen får du en unik sjanse til å skaffe deg internasjonale kontakter og arbeidserfaring.

Utveksling_ballett

Få Erasmus+ stipend for praksisopphold:

 • Som en del av studiet 
 • Etter at du er ferdig med studiene 

Finn praksisplass i Europa:

 • Som er utlyst via UiS 
 • Som er utlyst generelt 
 • På egenhånd 

Hvem-hva-hvor-når

Erasmus+-praksismobilitet i Europa er et tilbud for alle studenter uansett fagretning eller studieprogram. Du kan velge om du vil reise ut under utdanningen din, eller som nyutdannet i året etter du er ferdig med graden din. Som Erasmus+-praksisstudent vil du få et stipend som skal være tilskudd til reise- og oppholdsutgifter. 

Hensikten med Erasmus+-praksismobilitet er å tilegne seg praktiske ferdigheter og få bedre forståelse for de økonomiske og kulturelle forholdene i vertslandet. Det gir også enestående muligheter til å bygge nettverk og skaffe seg internasjonal erfaring som kommer godt med som jobbsøker og i arbeidsmarkedet for øvrig. 

Varighet

Et praksisopphold i Erasmus+ kan vare fra 2 til 12 måneder. Du kan være Erasmusstudent flere ganger, men bare én gang per utdanningssyklus (bachelor, master, PhD). Har du vært på Erasmus+-utveksling under studiene kan du fortsatt dra på Erasmus+-praksisopphold innenfor samme syklus. 

Stipendsatser for Erasmus praksismobilitet 2021/2022

 • € 660 per måned til Danmark, Finland, Sverige, Island, Irland, Liechtenstein og Luxembourg.
 • € 610 per måned til andre programland. 

Erasmus+ praksis som del av utdanning

Dersom du ønsker å reise på Erasmus+-praksis som del av utdanningen din, er det viktig å få dette godkjent på forhånd av instituttet som tilbyr studieprogrammet ditt. Snakk med din studieveileder om dette er mulig, og hva du må gjøre. For enkelte studieprogram, typisk sykepleie og sosialfag, er praksisopphold i utlandet allerede presentert på oversikten over utvekslingsmuligheter. 

Erasmus+ praksis for nytdannede

Det er også mulig å reise på Erasmus+ praksis etter at du er ferdig med utdanningen i det påfølgende studieåret. Dette krever ingen forhåndsgodkjenning av instituttet, men du må fylle ut og få signert learning agreement.Det er et krav om at du MÅ send søknad senest i løpet av det siste semesteret av graden din. Studenter må jobbe i gjennomsnitt 37,5 timer i uken. Ta kontakt med Erasmus+ koordiantor for å søke. Praksisoppholdet må gjennomføres innen 12 måneder etter at graden er avsluttet. 

UiS-avtaler for praksisstudenter

Universitetet i Stavanger har inngått en avtale med Stavangerregionens Europakontor i Brussel som gir studenter en mulighet for å delta i et 12 måneders traineeship. Utlysning hver vår. Ta kontakt med Internasjonal seksjon via Digital studentekspedisjon. Les om Håkon Kvissel Ohren sine erfaringer her 

Oversikt over praksistilbud i Europa

Mange bedrifter og institusjoner tilbyr praksisplasser for europeiske studenter med Erasmus+-stipend. Se oversikt over nyttige lenker her:

Traineestilling ved Stavangerregionens Europa kontor
Studentpraktikantordningen til UD
Studentpraktikant ved Norges delegasjon til EU
studereiutlandet.no - praksisopphold ved europeiske arbeidsplasser (gå til fanen praksis for studenter)
erasmusintern.org - praktikantmuligheter i hele Europa
schooleduationgateway.edu - lærerassistent-stillinger i Europa
Atlantic Language - Galway & Dublin

Hvordan søke om stipend?

Internasjonal seksjon tildeler fortløpende stipend til studenter som reiser på praksisopphold. Send en melding via utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon. Merk at det det må fylles ut en learning agreement for traineeships for å være kvalifisert for stipend. Frist for å informere Internasjonal seksjon om at du ønsker å dra på Erasmus+ for nyutdannede er før ditt siste semester ved UiS er offisielt avsluttet. I melding må det også lastes opp en learning agreement.

Internasjonal mobilitet

Det er mulig å motta Erasmus+ stipend også ved utveksling utenfor Europa.

Internasjonal mobilitet i Erasmus+ programmet gjør det mulig å sende studenter på utveksling til partnerland som ikke inngår i programlandene i Erasmus+.

En oversikt over hvilke universitetet det gjelder vil bli publisert fortløpende her. Per i dag har UiS ikke signert noen avtaler som gjør det mulig for UiS-studenter å dra på Erasmus+ utveksling utenfor Europa.

Tilrettelegging 

Det er eit mål at studentar med ulike funksjonsnedsettingar skal få ta del i eit Erasmus+ utveksling. Internasjonal seksjon ønsker å leggja til rette for at også denne studentgruppa skal få reisa på eit utvekslingsopphald.

Bakgrunn

Studentar med nedsatt funksjonsevne eller ein kronisk sjukdom har ofte ikkje dei same mulighetene som andre til å delta i utvekslingsaktiviteter. Erasmus+ har eit spesielt fokus på at alle studentar skal få anledning til å reisa på utveksling. UiS, i likhet med andre universitet og høgskular som deltek i Erasmus+, har forplikta seg til å legge til rette for personer med spesielle behov eller som har nedsett funksjonsevne. 

Støtteordningar

 • Lånekassen 

Du vil kunne søke om ekstra støtte for å dekke ekstrautgifter i forbindelse med utvekslingsopphaldet frå Lånekassen. 

 • Ekstra Erasmus+ stipend 

Erasmus tilleggsstipend er for studenter med nedsatt funksjonsevne med tilrettelegging. Det kan bevilges inntil 100 % finansiering til dekning av alle typer ekstrautgifter som ikke blir dekket av hjelpemidler/støtte studenten har krav på å ta med seg fra Norge. Det er studentens hjeminstitusjon som søker om midlene. Søknaden må dokumenteres med legeerklæring. Stipendet utbetales enten som månedlig fast sum eller etter dokumenterte utgifter (Kjelde: Siu.no). 

 • Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning

Universitetet i Stavanger har anledning til å søka om ekstra midler frå Diku. Desse midlene skal dekka ekstrautgifter som IKKJE blir dekka av offentlege hjelpemidler/støtte som student har krav på å ta med seg frå Noreg. 

 • Stiftelsen Sophies Minde 

Stiftelsen Sophies Minde utlyser eitt stipend som er øyremerka studentar med bevegelseshemmingar som tar bachelor eller masterstudier. Stipendet kan også tildeles i forbindelse med utvekslingsopphald. Føremålet med stipendet er å bidra til at fleire studentar med nedsett funksjonsevne tek høgare utdanning, samt å bidra til å letta gjennomføring av studiet. 

Hjelp og råd frå Internasjonal seksjon

Internasjonalt seksjon skal legga til rette for at alle studentar som ønsker å reisa på eit utvekslingsopphald. Dersom du har eit helseproblem eller nedsett funksjonsevne og er usikker på korleis ein kan gå fram for å gjennomføra eit studieopphald i utlandet, kan du ta kontakt med Internasjonal seksjon i Digital studentekspedisjon for å få råd og hjelp i prosessen. Tidleg dialog og kartleggjing av tilretteleggjingsbehov er nøkkelen til eit vellukka utvekslingsopphald. 

NB! Våre partneruniversitet ber om å få tilsendt dokumentasjon på engelsk. Dersom du skal til eit universitet innanfor Erasmus+ kan du søker om midler for å få dekka utgifter til ein godkjend oversetjar (Ta kontakt med Internasjonal seksjon). Du kan også høyre med din fastlege om han/ho kan utstede eit brev på engelsk som bekrefter innhaldet i rapporten som beskriver tilstanden din. 

Anbefalte universitet

University of Alicante i Spania  har eit campusområde, i fine og frodige omgjevnader, som er særleg tilrettelagt for studentar med nedsett funksjonsevne. Universitetet har også eit eige kontor som følger opp studentar med ulike typar tilretteleggingsbehov.