Helse, sykdom og sykepleie del 2 (BSY261)

Emnets fokus er sykepleie til mennesker med akutt, kronisk og kritisk sykdom i ulike livsfaser og utsatte livssituasjoner. Det sentrale i emnet er pleie, omsorg og behandling av den syke og ivaretakelse av pasientens pårørende. Grunnlaget for utøvelse av klinisk sykepleie er pasientens reaksjoner og erfaringer ved helsesvikt, sykdom, lidelse og behandling.

Emnet inneholder sykdomslære og behandling av sentrale sykdommer. Kunnskap i disse temaene, gir kompetanse til å observere, vurdere, iverksette og evaluere sykepleietiltak og effekten av gitt behandling. Emnet omhandler personsentrert sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper.

Emnet vektlegger kunnskap om sykepleiens teoretiske, vitenskapelige og etiske grunnlag som utgangspunkt for å ivareta pasienter og pårørende. Videre vektlegges studentens danningsprosess mot en omsorgsfull og faglig forsvarlig sykepleieidentitet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BSY261

Versjon

1

Vekting (stp)

15

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

SYKEPLEIEPROFESJONEN, ETIKK OG RELASJON

 • Teorier om sykepleie

  • Katie Erikssons caritative teori
  • Joyce Travelbees teori om mellommenneskelige aspekter i sykepleie
  • Ulike kunnskapsformer i sykepleie
 • Å være pasient

  • Personsentrert sykepleie
  • Åndelige og eksistensielle behov
  • Livsfenomener og begrepene håp og mening

SYKDOMSLÆRE OG FARMAKOLOGI INNENFOR OMRÅDENE

 • Blodsykdommer
 • Immunologiske og revmatiske sykdommer
 • Nevrologiske sykdommer
 • Endokrine sykdommer
 • Skader/sykdommer i bevegelsesapparatet
 • Sykdommer i øye, øre, nese- og hals
 • Gynekologi
 • Obstetrikk
 • Sykdommer i mammae
 • Pediatri
 • Geriatri

SYKEPLEIE TIL PASIENTER SOM ERFARER HELSESVIKT, SYKDOM OG SKADER

 • Sykepleie til pasienter med sykdommer i bevegelsesapparatet
 • Sykepleie til pasienter med revmatiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter med nevrologiske lidelser
 • Sykepleie til pasienter ved diabetes mellitus
 • Sykepleie til pasienter med kreft
 • Sykepleie ved seksuelle problemer ved akutt og kronisk sykdom
 • Sykepleie til pasienter med gynekologiske lidelser og obstetrikk
 • Sykepleie til den akutt, kritisk syke eldre pasienten
 • Sykepleie ved akutt delirium
 • Sykepleie ved kroniske lidelser
 • Sykepleie til barn og unge
 • Sykepleie ved omsorgssvikt, vold og overgrep
 • Sykepleie og omsorg i livets sluttfase

PÅRØRENDE

 • Pårørendes erfaringer
 • Samhandling og kommunikasjon med pårørende
 • Pårørendes rettigheter

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • Har bred kunnskap om sentrale teorier og verdier i sykepleie
 • Har bred kunnskap om livsfenomener og begreper som håp og mening
 • Har bred kunnskap om personsentrert sykepleie
 • Har bred kunnskap om å møte pasienter og pårørendes åndelige og eksistensielle behov
 • Har bred kunnskap om årsaker, symptomer, sykdomsforløp og behandling knyttet til sentrale sykdommer
 • Har kunnskap om farmakologisk behandling av sentrale sykdommer
 • Har bred kunnskap om hvordan pasienters grunnleggende behov kan være truet i forbindelse med sykdom, lidelse og behandling
 • Har bred kunnskap om pasienter og pårørendes behov for helhetlig sykepleie, utfra ulike livsfaser og livssituasjoner
 • Har kunnskap om barn og unges juridiske rettigheter
 • Har kunnskap om pårørendes rettigheter og deres betydning for kvalitet og pasientsikkerhet
 • Har kunnskap om relevant lovverk som regulerer helsetjenesten
 • Har bred kunnskap om palliasjon og sykepleie ved livets slutt

Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan anvende kunnskap fra sykdomslære og farmakologi i sine faglige vurderinger av pasientens symptomer/tegn
 • Kan anvende teoretisk, vitenskapelig og etisk kunnskap i sine sykepleiefaglige vurderinger
 • Kan observere, vurdere og begrunne pasientens behov for sykepleie og iverksette sykepleietiltak
 • Kan planlegge og utøve sykepleie til mennesker i palliativ fase og legge til rette for en verdig død
 • Kan planlegge og utøve sykepleie på en omsorgsfull, etisk og faglig forsvarlig måte
 • Kan gjennomføre samtale med barn om tema som omsorgssvikt, vold og overgrep

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • Kan reflektere over sykepleiefaglige, etiske og juridiske problemstillinger
 • Kan ivareta pasientens og pårørendes reaksjoner og erfaringer ved sykdom, lidelse og behandling på en faglig forsvarlig og omsorgsfull måte
 • Kan planlegge og gjennomføre helhetlig sykepleie til akutt, kritisk og kronisk syke pasienter
 • Kan reflektere over konsekvenser av vold, overgrep og omsorgssvikt
 • Kan reflektere over egen personlig, etisk og faglig utvikling
 • Kan etablere en tillitsfull relasjon med pasienter og pårørende basert på respekt, medbestemmelse og integritet

Forkunnskapskrav

BSY160 Sykepleiens grunnlag, BSY161 Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag, BSY162 Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet, BSYPSH Praksisstudier: Grunnleggende sykepleie

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen: Sykepleie og sykdomslære 1/1 6 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved ny/utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% tilstedeværelse ved gjennomføring av fremlegg, 100% tilstedeværelse i forberedelse til og gjennomføring av simulering

Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:

Vedrørende vilkår 1:

 • Ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved forberedelse til simulering, medfører at studenten må levere en individuell, skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent for at studenten får delta i simulering.
 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved simulering.
 • Studenten har selv ansvar for å orientere seg om oppsatt oppsamling i Timeplan.
 • Ved ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved simulering, gis et nytt tilbud etter avtale med faglærer.
 • Ved ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved simulering, fratas studenten adgang til eksamen i BSY261.

Vedrørende vilkår 2:

 • Ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved framlegg, medfører at studenten må levere en individuell, skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Oppgaven vurderes til godkjent/ikke godkjent. Oppgaven må være godkjent for at studenten får adgang til eksamen i emnet.
 • Studenten har selv ansvar for å ta kontakt med fagansvarlig ved manglende oppmøte ved framlegg.
 • Ved ikke innfridd krav om tilstedeværelse ved framlegg, fratas studenten adgang til eksamen i BSY261.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Turid Anita Jaastad

Studieprogramleder:

Torunn Strømme

Arbeidsformer

Forelesninger, digitale læringsverktøy, gruppearbeid, refleksjonsgruppe, studiespørsmål, simulering og selvstudium.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Sykepleie til pasient og pårørende - Del B (BSY251_1) 10
Sykepleie til pasient og pårørende - Del B (BSY251_2) 10
Klinisk sykepleie - Del B (BSY251_3) 10
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B (BSY253_1) 2.5
Sykepleiens naturvitenskapelige og medisinske grunnlag - 2 Del B (BSY253_2) 2.5
Sykepleie til pasient og pårørende - Del B, Sykepleie til pasient og pårørende - Del B ( BSY251_1 BSY251_2 ) 20
Helse, sykdom og sykepleie del 2 (BSD261_1) 15

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto