Hopp til hovedinnhold

Byregionen BYG240

Kurset gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for emnet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYG240

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studentene ha

 • kunnskap om byregionen som et konsept som tydeliggjør byen i en større sammenheng med regionale interaksjoner
 • forståelse for byen som et dynamisk område hvor ulike drivkrefter virker og skaper endring i bosetting, arbeidsplasser, næringsliv, arealbruk, trafikk og transport
 • forståelse for hvilken rolle areal- og transportplanlegging har for byutviklingen i arbeidet med å gjøre den bærekraftig, redusere miljøproblemer og øke samfunnssikkerheten
 • kunnskap om definisjon av bolig-, arbeids-, pendlings- og identitetsregioner

Etter fullført kurs skal studentene kunne

 • Lage scenarier og mulighetsstudier for ulike visjoner for byen og regionen
 • Lage oversiktsplaner i henhold til statistikk og prognoser
 • Lage designprogrammer for forskjellige sentrale områder i bysystemet
 • Innhente relevant informasjon og analyser ved hjelp av GIS verktøyer
 • Gi anbefalinger for regional- og byutvikling basert på SWOT-analyser

Studentene skal ha generell kompetanse i

 • muntlig, skriftlig og grafisk presentasjon av tema som er relatert til byregionen, regional planlegging og langsiktige areal- og transportplaner
 • drøfting av urban bærekraft og tilknyttete tiltak og deres relevanse og effektivitet
 • selvstendige utredninger av fremtidig by- og regionalutvikling
Innhold
Kurset gir en innføring i byregionen som relevant skala for regional og byutvikling. Byregionen som system av områder, funksjoner, sentra og interaksjoner er tema for emnet. Kurset er prosjektbasert og har til hensikt å utvide kunnskapen fra forutgående kurs til å omfatte byen som del av en bolig-, arbeids- og serviceregion. Integrert areal- og transportplanlegging er sentralt i kurset som arbeider med analyse, planlegging og formgiving av byområder, terminaler, knutepunkt, senterområder, vei og transportsystemer og -anlegg. ArcMap brukes som analyse- og presentasjonsverktøy (GIS).
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BYG110 Byrommet, BYG120 Områdeplanlegging, ING110 Ingeniørfaglig innføring - Bygg
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektarbeid 1/1 A - F

Vurdering er basert på prosjektarbeid i gruppe og individuelt. Prosjektarbeid i gruppe teller 60% og individuelt prosjekt teller 40%. 

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Alle prosjekt-, øvinger og studio-/ lab. arbeider må være godkjent. Studenter som ikke har fått godkjent på de obligatoriske aktivitetene vil ikke få tilgang til vurdering i emnet.
Fagperson(er)
Faglærer: David Chapman
Faglærer: Ari Krisna Mawira Tarigan
Emneansvarlig: Daniela Müller-Eie
Ansvarlig laboratorieøvelser: Andreas Skaare
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
4 timer formell undervisning (forelesninger, øvelser, veiledning, seminar, studioarbeid) i tillegg til prosjektarbeid individuelt og i gruppe, presentasjoner og gjennomganger. Deltagelse i prosjektet er obligatorisk. Bidrag til gruppearbeid må dokumenteres.
Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Konstruksjoner og materialer - Master i teknologi/siv.ing. - 5-årig
Emneevaluering
Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Landmåling/GIS (BIB420) 5
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto