Stedsutvikling (BYG510)

Nytuvikling/ombygging av eksisterende bymiljø er komplekse oppgaver som blir utført av flerfaglige team gjennom lange prosesser.

Kurset fokuserer på de fysiske aspektene (den urbane designkomponenten), som omhandler endringer i den offentlige romstrukturen og i i den bygde bestanden for å erstatte eller utfylle tidligere funksjoner.

Emnet forbereder studenten til å håndtere slike spørsmål både som del av et kommunalt planleggingskontor eller som en del av et privat konsulentfirma.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYG510

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Planlegging i utbygde områder/eksisterende miljøer er en komplisert og tverrfaglig oppgave. Emnet omhandler utarbeiding av planer for utbygging og fornying av områder i eksisterende byer og tettsteder. Studiearbeidet retter seg mot de estetiske, tekniske og funksjonelle sidene ved programmering, planlegging og gjennomføring av prosjekter i kommunal eller privat regi.

Læringsutbytte

Målet er å skape en grunnleggende forståelse for planlegging og stedsutvikling i by- og tettstedsområder når det gjelder:

1. Få evner i designtenkning i urban design

2. Arealbruk og hvordan sammenhenger/overganger mellom ulike soner formmessig uttrykkes i planer og beskrivelser/illustrasjoner. (Trafikk, gater, grønnstruktur, parker, anlegg, bolig, rekreasjon, og næringsarealer)

3. Innhenting av relevante data, bakgrunnsinformasjon og analyser som definerer ulike muligheter og utfordringer.

4. Utforming av planforslag til ulike stadier av byutviklingen. Konseptstudier, idéforslag, bebyggelses- og reguleringsplaner, samt vedtekter og designkataloger.

5. Utvikle kunnskap og kritisk tenkningen om urban design og planlegging. En bevisst holdning til hva man planlegger for.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig rapport 1/1 Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte på forelesninger og deltakelse i studioarbeid

Innlevering i emnet består av utvikling av et storskala urban design prosjekt som er utviklet gjennom flere trinn før den endelige prosjektpresentasjonen. Arbeidet er normalt utført i grupper. Hvert av trinnene evalueres separat, og kompendiet til disse evalueringene (mappevurdering) blir evaluert som godkjent / ikke godkjent. For å bli godkjent må et sett med minimale kriterier fullføres i hvert av trinnene (for eksempel deltakelse i workshops, gjennomføring av aktiviteter, utarbeidelse av analyse, utforskende modeller, planer og offentlige presentasjoner av prosessen til gruppen).Sluttkarakteren er basert på presentasjon av en skriftlig rapport som dokumenterer prosessen og presenterer de endelige forslagene. Rapporten har form av et digitalt hefte der skisser, kart, planer, seksjoner, perspektiver og andre digitale instrumenter brukes til å illustrere både prosessene og de endelige forslagene.

Studentene som mislykkes i hele eller deler av kurset, eller som ønsker å forbedre karakterene sine, må ta hele kurset på nytt.

Obligatorisk oppmøte på forelesninger og deltakelse i studioarbeid. Studenten får ikke vurdering ved mindre enn 80 % deltakelse. 

Fagperson(er)

Faglærer:

Andreas Skaare

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Ukentlig veiledet prosjektarbeid, individuelt og i gruppe med  presentasjoner og gjennomganger. Deltagelse i prosjektet er obligatorisk. 

Åpent for

Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Byplanlegging - master i teknologi Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., femårig
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.

I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto