Levetidsforlengelse av konstruksjoner (BYG570)

Kurset gir en innføring i konstruksjonssikkerhet, ivaretakelse av konstruksjoners sikkerhet i drift og vurdering av konstruksjoner for levetidsforlengelse. Kurset inkluderer tema som partialfaktormetoden, konstruksjonspålitelighetsanalyse, hvordan konstruksjoner eldes, inspeksjon av konstruksjoner, kapasitetsberegninger av konstruksjoner med skade og reparasjon  av konstruksjoner . Kurset vil dekke konstruksjoner generelt, men med hovedvekt på offshore konstruksjoner.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Emnekode

BYG570

Versjon

1

Vekting (stp)

5

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Engelsk

Innhold

Del I: Sikkerhet av konstruksjoner. Innføring i prinsipper for sikkerhet av konstruksjoner som definert i ISO 2394 og EN 1990, samt historisk utviklig av prinsipper for sikkerhet av konstruksjoner. Innføring i konstruksjonspålitelighetsanalyser (FOSM, FORM og Monte Carlo simuleringer).Bruk av konstruksjonspålitelighetsanalyser til kalibrering av sikkerhetsfaktorer, oppdatering av pålitelighet basert på ny kunnskap og inspeksjonsplanlegging.

Del II: Utfordringer ved bruk av aldrende konstruksjoner, degradering av forskjellige materialer og konstruksjonstyper, historisk utvikling i standarder brukt for offshore konstruksjoner, årsaker for konstruksjonssvikt, metoder for sikkerhetsvurderinger av konstruksjoner.

Vurderinger av konstruksjoner for levetidsforlengelse: analysemetoder i forbindelse med vurdering av konstruksjoner for levetidsforlengelse inkludert styrkeberegninger av konstruksjoner med skader og utmattingsanalyser av eksisterende konstruksjoner.

Ivaretakelse av konstruksjoners integritet i drift: Vedlikehold og oppfølging av konstruksjoner i drift og i levetidsforlengelse, inspeksjonsplanlegging, datahåndtering, integritetsvurderinger i drift.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette kurset skal studentene:
  • Kunne forstå og utføre forskjellige typer vurderinger av sikkerhet for konstruksjoner
  • Kunne beregne karakteristiske laster, lastvirkninger og styrke av konstruksjoner
  • Kjenne til de forhold som kan begrense levetiden av konstruksjoner
  • Kunne gjennomføre styrkeanalyse av konstruksjoner med skade
  • Kunne gjøre utmattingsanalyser av eksisterende konstruksjoner
  • Kunne prinsippene for ivaretakelse av konstruksjoners integritet i drift og levetidsforlengelse, bl a inkludert inspeksjonsplanlegging og generelt om reparasjon av konstruksjoner med skade.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bachelor innen konstruksjonsteknikk eller mekanikk.

Eksamen / vurdering

Muntlig eksamen og oppgave

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen 1/5 15 Minutter Bokstavkarakterer
Individuell oppgave 4/5 Bokstavkarakterer

Emnet har en løpende vurdering. Alle vurderingsdeler må være bestått for å oppnå en samlet karakter.Det er ikke kontinuasjonsmuligheter for individuell innleveringsoppgave. Studenter som ønsker å forbedre resultatet sitt på denne vurderingsdelen, kan gjøre dette neste gang emnet har ordinær undervisning.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Gerhard Ersdal

Instituttleder:

Mona Wetrhus Minde

Arbeidsformer

Fire timer forelesing per uke, inklusiv øvinger og veiledning, innleveringsoppgave før eksamen.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Levetidsforlengelse av konstruksjoner (OFF620_1) 5

Åpent for

Konstruksjons- og maskinteknikk - master i teknologi/siv.ing. Industriell teknologi og driftsledelse - master i teknologi/siv.ing. Marin- og offshoreteknologi - master i teknologi/siv.ing.
Utveksling ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto