Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging BYGBBAC

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der man bruker kunnskapene og ferdighetene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven vises evner og kvaliteter som kommende ingeniør.

Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette stadiet forutsettes fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYGBBAC

Versjon

1

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte de kunnskaper som er opparbeidet gjennom studiet for å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal studentene vise noen av sine evner og kvaliteter som kommende ingeniører.

Etter fullført og bestått bacheloroppgave skal studenten ha :

  • Kunskap om og kunne anvende relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • Kunskap om og kunne begrunne relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
  • Erfaring med litteratursøk, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet
  • Evne til kritisk vurdering av eget arbeid

Etter fullført og bestått bacheloroppgave skal studenten kunne:

  • Jobbe selvstendig
  • Beskrive oppgaven klart og ryddig i henhold til fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • Utrede problemstillingen og koble konklusjonen til problemstilling

Etter fullført og bestått bacheloroppgave skal studenten ha generell kompetanse i å:

  • Forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell
  • Utveksle synspunkter og erfaringer og opptre som nyttig og saklig aktør i en vitenskapelig debatt
  • Avgjøre når en vitenskapelig uenighet har karakter av å være en paradigmatisk uenighet og kan håndtere debatten deretter
Innhold

Bacheloroppgaven kan ha svært forskjellig form. I mange oppgaver inngår planleggings- og utformingsarbeid, mens andre oppgaver er mer teoretiske. En oppgave kan være en oversiktsoppgave der det gis en samlet oversikt over et tema ut fra spredte litteraturkilder, en mer utfyllende diskusjonsoppgave, eller en oppgave hvor en skal løse en konkret problemstilling eller utvikle et sted.

Generelt skal besvarelsen inneholde et klart definert problemstilling og besvarelese, være godt strukturert, lett å finne frem i og lett å lese. Argumenter for og i mot en gitt påstand skal være logisk presentert.

Forkunnskapkrav
Viser til Regler for bachelor- og masteroppgaven for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.
Eksamen / vurdering

Bacheloroppgave og Essay i vitenskapsteori/etikk

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 1 Semestre A - F Alle.
Essay i vitenskapsteori/etikk 0/1 1 Semestre Bestått - Ikke bestått Alle.

Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen er at en kandidat har kun ett forsøk på oppgaven. Se Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4.

Trekkfrist er 1. april

TEKBAV Vitenskapsteori og etikk, 0 sp:

Tekst gjennomføring og eksamen:Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Essayet leveres elektronisk i Inspera.

Karakter: bestått/ikke bestått

Studenter som ikke leverer i henhold til fristen, vil bli registrert med «Ikke møtt» og vil ikke få tilgang til TEKBAV før året etter. Studenter som ikke får bestått, får mulighet til å levere på nytt innen 3 uker etter sensuren på essayet foreligger. Det forutsettes at både bacheloroppgaven og essay er bestått før endelig karakter og studiepoeng gis i emnet.

For studenter som skal skrive oppgave på høstsemesteret, tillates det at TEKBAV vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før. Det er ikke mulig å ta TEKBAV ett år før oppgaven skal skrives.

Har kandidat bestått vitenskapsteori og etikk tidligere, kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter på oppgaven).

Fagperson(er)
Faglærer: Ari Krisna Mawira Tarigan
Faglærer: Fabio Alberto Hernandez Palacio
Faglærer: Harald Nils Røstvik
Faglærer: Lene Bjørnø
Faglærer: Daniela Müller-Eie
Faglærer: Kirsten Welschemeyer
Faglærer: Anne Merete Skogland
Emneansvarlig: Daniela Müller-Eie
Instituttleder: Tore Markeset
Faglærer: John Charles Grønli
Arbeidsformer

Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. For alle studenter gjelder at det skal være maksimalt 5 måneder fra uttak til innlevering.

Vitenskapsteori og etikk: Undervisningen i vitenskapsteori vil gå 4 timer pr uke i uke 2, uke 3, uke 4, uke 5 og uke 6. Det legges opp til at undervisningen blir streamet. Frist for innlevering av essay er 15. mars (essayet skal være på mellom 7 - 10 sider). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Innlevering skal skje via Canvas.

Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag Byplanlegging - master i teknologi/siv.ing., 5.årig
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto