Hopp til hovedinnhold

Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk BYGKBAC

Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom bachelorstudiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende ingeniør.

Bacheloroppgaven skal normalt utføres i siste semester av studiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant bacheloroppgave for studieløpet ditt.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYGKBAC

Versjon

1

Vekting (SP)

20

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

2

Vurderingsemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Læringsutbytte
En kandidat med fullført og bestått bacheloroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
  • Kan jobbe selvstendig
  • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig i henhold til fagområdets terminologi og uttrykksformer
  • Har erfaring med litteratursøk, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet
  • Kan anvende relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
  • Kjenner til og kan begrunne relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
  • Kan utrede problemstillingen og koble konklusjonen til problemstilling
  • Har evne til kritisk vurdering av eget arbeid
  • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell
  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer og opptre som nyttig og saklig aktør i en vitenskapelig debatt
  • Kan avgjøre når en vitenskapelig uenighet har karakter av å være en paradigmatisk uenighet og kan håndtere debatten deretter
Innhold
Bacheloroppgaven er et selvstendig arbeid der studentene skal benytte noen av de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet som basis for å arbeide med en gitt oppgave. I tillegg omfatter oppgaven en organisert introduksjon til vitenskapsteori, der denne blir forklart gjennom en historisk presentasjon av de viktigste hendelsene i naturvitenskapens og filosofiens historie. På veien blir man kjent med mange av de kreative personene som har bidratt med ny kunnskap om naturen, og hvordan det de kom frem til stadig har endret vårt syn på naturen og oss selv. Den kreative prosessen som er en forutsetning for å frembringe ny kunnskap om naturen, blir også belyst.
Forkunnskapkrav
Viser til Regler for bachelor- og masteroppgaven for krav om beståtte studiepoeng for å ta ut bacheloroppgave.
Eksamen / vurdering

Bacheloroppgave og Essay i vitenskapsteori/etikk

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Bacheloroppgave 1/1 1 Semestre A - F Alle.
Essay i vitenskapsteori/etikk 0/1 1 Semestre Bestått - Ikke bestått Alle.

Vi gjør oppmerksom på at hovedregelen er at en kandidat har kun ett forsøk på oppgaven. Se Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §3-10 Antall forsøk punkt 4.

Trekkfrist er 1. april

TEKBAV Vitenskapsteori og etikk, 0 sp:

Tekst gjennomføring og eksamen:Frist for innlevering av essay: 15. mars (essayet skal være på omtrent 5000 ord). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Essayet leveres elektronisk i Inspera.

Karakter: bestått/ikke bestått

Studenter som ikke leverer i henhold til fristen, vil bli registrert med «Ikke møtt» og vil ikke få tilgang til TEKBAV før året etter. Studenter som ikke får bestått, får mulighet til å levere på nytt innen 3 uker etter sensuren på essayet foreligger. Det forutsettes at både bacheloroppgaven og essay er bestått før endelig karakter og studiepoeng gis i emnet.

For studenter som skal skrive oppgave på høstsemesteret, tillates det at TEKBAV vitenskapsteori og etikk tas vårsemesteret før. Det er ikke mulig å ta TEKBAV ett år før oppgaven skal skrives.

Har kandidat bestått vitenskapsteori og etikk tidligere, kan denne godskrives dersom en skriver en ny bacheloroppgave (ved stryk eller forbedring av karakter på oppgaven).

Fagperson(er)
Faglærer: Guillermo Rojas Orts
Faglærer: Mudiyan Nirosha Damayanthi Adasooriya
Faglærer: Yanyan Sha
Faglærer: Jarle Berge
Faglærer: Kjell Tore Fosså
Faglærer: Samarakoon Mudiyansele Samindi Samarakoon
Ansvarlig laboratorieøvelser: Guzman Cruz Rodriguez
Faglærer: Per Arne Bjørkum
Faglærer: Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage
Faglærer: Yaaseen Ahmad Amith
Faglærer: Knut Erik Teigen Giljarhus
Faglærer: John Charles Grønli
Faglærer: Samdar Kakay
Ansvarlig laboratorieøvelser: Johan Andreas Håland Thorkaas
Faglærer: Jungao Wang
Faglærer: Rolv Arnstein Øvrelid
Emneansvarlig: Jasna Bogunovic Jakobsen
Ansvarlig laboratorieøvelser: Andreas Skaare
Ansvarlig laboratorieøvelser: Andreas Skaare
Instituttleder: Tor Henning Hemmingsen
Arbeidsformer

Prosjektarbeid. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig.

Undervisningen i vitenskapsteori vil gå 4 timer pr uke i uke 2, uke 3, uke 4, uke 5 og uke 6. Det legges opp til at undervisningen blir streamet. Frist for innlevering av essay er 15. mars (essayet skal være på mellom 7 - 10 sider). Tema for essayet (vitenskapsteori eller etikk) tildeles ved loddtrekning etter siste forelesning. Innlevering skal skje via Canvas.

Åpent for
Byggingeniør - bachelorstudium i ingeniørfag
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto