Hopp til hovedinnhold

Risikosamfunnet BYS100

Emnet gir en innføring i samspillet mellom risiko, sikkerhet og samfunnsutvikling. Herunder blir det lagt vekt på å beskrive samfunnsmessige sikkerhetsutfordringer knyttet til urbanisering, teknologiske endringer,  klimaendringer, pandemier, terror, militære konflikter, samt  knyttet til politisk, økonomisk og sosial uro. Emnet tar også opp opp hvordan man kan gjennom sosiale felleskap og organisering kan møte og  håndtere nye risikoer og trusler, samt øke sikkerheten i moderne samfunn.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Emnekode

BYS100

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Læringsutbytte

Kunnskap:

Etter fullført emnet forventes det at studentene skal ha kjennskap til og forstå:

 • Hvordan globalisering, urbanisering, nye nasjonale og internasjonale konfliktmønstre, teknologiske og sosio-kulturelle endringer  påvirker risiko og sikkerhet i samfunnet og vår forståelse av farer og trusler.
 • Hvordan risikosamfunnet forvaltes i et samspill mellom vitenskap, myndigheter, institusjoner, media og vanlige folk.
 • Hvordan eksperter og lekfolk påvirker vår risikoforståelse og risikofylte beslutninger
 • Hvordan media, tillit og andre forhold påvirker vår risikoforståelse og håndtering av risiko
 • Hvordan institusjoner kan bidra til utjevning og deling av risikoer og dens konsekvenser

Ferdigheter:

Etter fullført emne forventes det at studentene skal kunne:

 • Være i stand til på en kritisk måte å analysere hvordan noen av vår tids sentrale utfordringer, når det gjelder sikkerhet og risiko, bidrar til å forme samfunn og individer
 • Gjøre rede for ulike måter å forstå og analysere risiko  på
 • Gjøre rede for hvordan avansert teknologi og globale endringer bidrar til at menneskenes liv blir preget av nye risikoer og trusler, og nye risikoforebyggende tiltak.

Generell kompetanse:

Kurset gir en generell innførings kompetanse i å

 • Forstå og analysere samfunnsforhold der risiko og samfunnssikkerhet inngår.
 • Forstå hvordan dagens samfunnssikkerhetsarbeid er bygget opp og ivaretas av myndighetene.
 • Forstå og kunne diskutere sentrale utfordringer og dilemmaer i myndighetens organisering og oppfølging av samfunnssikkerhet og ulike risikoutfordringer.
Innhold

Sentrale begreper:

Risiko, sikkerhet, sårbarhet, teknologisk utvikling, modernitet, risikokommunikasjon, risikodeling, deltakelse, planlegging

Noen tema som vil bli belyst:

 • Sammenhenger som ligger til grunn for utsagn som at "risikosamfunnet" har avløst "industrisamfunnet".
 • Hvordan effekter av moderne risikoer og trusler kan overskride grenser mellom stater, geografiske områder, kjønn, klasse og kulturer i større grad enn før, og konsekvensene av disse.
 • Hvordan samfunn som retter betydelig oppmerksomhet mot en fremtid under usikre betingelser, synes å bli preget av omfattende tiltak for å forebygge og redusere effekten av risiko- og trusselfaktorer.
 • Forholdet mellom eksperter og lekfolk i risikofylte beslutningsprosesser, og betydningen av samfunnsmessig tillit
 • Hvordan individer oppfatter risiko og hvordan media kan påvirke vår fortolking av risiko
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer A - F

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Lisbet Fjæran
Emneansvarlig: Henrik Kvadsheim
Instituttleder: Tore Markeset
Arbeidsformer
Forelesninger, gruppearbeid med veiledning, diskusjoner
Åpent for
Byplanlegging og samfunnssikkerhet, bachelor Sosiologi - bachelorstudium
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto