Risikosamfunnet (BYS100)

Emnet gir en introduksjon til sentrale begrep og teorier innen samfunnssikkerhet og risikostyring og er spesielt knyttet til klimaendringer og bærekraftig omstilling. Emnet fokuserer på hvordan psykologiske, sosiale, institusjonelle og kulturelle faktorer påvirker opplevd risiko og responser på individnivå og samfunnsnivå. Det legges vekt på å forstå sikkerhets- og risikotyringsutfordringer knyttet til blant annet klimaendringer, urbanisering, digitalisering, pandemier, terror.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Emnekode

BYS100

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Sentrale begreper: Risiko, samfunnssikkerhet, usikkerhet, risikopersepsjon, sosial risikoforsterking/ demping, security, safety, risikoanalyse, tillit, sårbarhet, risikosamfunnet, risikokommunikasjon, vippepunkt, FNs bærekraftsmål, transformasjon, globalisering, digitalisering

Noen tema som vil bli belyst:

 • Sammenhenger som ligger til grunn for utsagn som at "risikosamfunnet" har avløst "industrisamfunnet".
 • Hvordan effekter av moderne risikoer og trusler kan overskride grenser mellom stater, geografiske områder, og kulturer i større grad enn før, og konsekvensene av disse.
 • Forskjellen på eksperters og lekfolks vurdering av ulike typer risikoer
 • Hvilke faktorer som påvirker hvordan individer oppfatter risiko og hvordan ulike aktørers kommunikasjon påvirker vårfortolking av og respons til risiko
 • Betydningen av tillit i samfunnssikkerhets- og risikostyringsarbeidet
 • Ulike typer risikoer og implikasjoner for arbeidet med risikoanalyse- og styring
 • Internasjonalt rammeverk, globale avtaler og samarbeid for klima, omstilling og bærekraft
 • Dilemma i arbeidet med klimaendringer og samfunnssikkerhet

Læringsutbytte

Etter fullført emne forventes det at studentene skal ha kjennskap til og forstå:

 • Sentrale begrep og teorier og innen samfunnssikkerhet, risikostyring og arbeidet med transformasjon, grønn omstilling og bærekraft
 • Hvordan globalisering, urbanisering, teknologiske og sosio-kulturelle endringer påvirker risiko og sikkerhet i samfunnet
 • Hvordan risiko påvirkes, formes og omformes i et dynamisk samspill mellom vitenskap, myndigheter, institusjoner, media og lekfolk
 • Hvordan eksperter og lekfolk forstår og vurderer ulike typer risikoer
 • Gjøre rede for på hvilke måter psykologiske, sosiale, institusjonelle og kulturelle faktorer påvirker opplevd risiko og responser
 • Gjøre rede for ulike måter å forstå og analysere risiko på
 • Kunne diskutere sentrale utfordringer i arbeidet med systemiske risikoer
 • Gjøre rede for internasjonalt rammeverk og avtaler samt diskutere dilemma og utfordringer knyttet til arbeidet med klima, grønn omstilling og bærekraft

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen 1/1 5 Timer Bokstavkarakterer Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen gjennomføres digital på campus.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Lisbet Fjæran

Instituttleder:

Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, presentasjoner

Åpent for

Byplanlegging og samfunnssikkerhet - bachelorstudium Sosiologi - bachelorstudium

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto